İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2978
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :58
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2978
Şikayetçi:
 Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Üsküp Cad. (eski Çevre Sok) 5/5 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konaklı Belediye Başkanlığı, Abdullah Sönmez Merkez Mah. D.400 Karayolu Üzeri07490 Alanya ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.08.2007 / 22184
Başvuruya konu ihale:
 2007/50892 İhale Kayıt Numaralı “İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.08.2007 tarih ve 06.06.15.0026/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konaklı Belediye Başkanlığı’nca 08.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.08.2007 tarih ve 22184 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, idarenin 26.06.2007 tarihli ihalenin iptali işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede en düşük ve en avantajlı teklifi firmalarının sunduğunu, ancak iki firmanın ihale dokümanında şartnameler ve projeler arasında boru cinsleri bakımından farklılık olduğu yönünde idareye şikayet başvurusunda bulunması ve idarece Kamu İhale Kurumu ile bu konuda yapılan şifahi görüşmelerden proje ile şartname arasındaki farklılığın iptal sebebi olabileceğinin anlaşılması üzerine 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verildiği, söz konusu kararın hukuka aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İptal gerekçeleriyle sınırlı olarak yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale konusu işin projesi İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından Erbil İnş. Proje Müş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olup 31.08.1999 tarihinde İller Bankasınca onaylandıktan sonra İdareye gönderilmiştir. Söz konusu projelerde, içmesuyu boru hattı 20 ve 25 ATÜ basınç sınıflarında “Çelik Boru” olarak gösterilmiştir. İdarece mevcut projeler üzerinde basınç sınıfları ve boru cinsleri değiştirilmediği halde duktil boru tercih edildiğinden Teknik Şartnameler, Birim Fiyat Tarifleri ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde tüm boruların 25 ATÜ Duktil boru olduğu belirtilerek ihale dokümanı hazırlanmıştır. Hazırlanan ihale dokümanı ile ihalenin yapılmasında bir sakınca bulunup bulunmadığına dair İller Bankası 5. Bölge Müdürlüğü’ne görüş sorularak 02.05.2007 tarihinde uygun görüş alındıktan sonra ihaleye çıkılmıştır.

 

Bu haliyle 08.06.2007 tarihinde yapılan ihaleye 23 firmanın müracaat ederek ihale dokümanı satın aldığı, 14 firmanın teklif verdiği, ancak ECETAŞ İnş. San. Tic. A.Ş. ve GÖK-KUT İnş. Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmalarının teklif dosyasından teklif yerine itiraz dilekçelerinin çıktığı, söz konusu dilekçelerde ihale dokümanında projelerdeki boru tip ve basınçlarının değiştirildiğine ilişkin bir açıklamaya yer verilmediği halde, Teknik Şartnameler, Birim Fiyat Tarifleri ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki içmesuyu boru hatlarının 25 ATÜ Duktil boru olarak, projelerdeki boru hatlarının ise 20 ve 25 ATÜ Çelik boru olarak belirtilmesinden dolayı isteklilerin tereddüde düştüğünün iddia edilmesinin yanında daha ekonomik olduğu ileri sürülerek ihale konusu işte başka tipte boruların kullanılmasının tavsiye edildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanı üzerinde yapılan incelemede, Teklif Mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde her biri ayrı imalat kalemi olarak 20.509 mt F600, 4.163 mt F500, 4.757 mt F400, 1.670,5 mt F350, 76 mt F250 Duktil boru temin edilmesinin istendiği, ihale konusu yapım işinin her türlü özelliğinin belirtildiği Teknik Şartname ile Birim Fiyat Tariflerinde işin yapımında EN 545 standartlarına uygun Duktil boru döşeneceğinin her bir imalat kalemi bazında açıkça belirtildiği gibi teknik şartnamenin duktil borulara ait yapım şartları ile teknik ayrıntıları gösteren genel, özel ve teknik şartnamelerden oluştuğu görülmüştür.

 

ECETAŞ İnş. San. Tic. A.Ş.’nin 04.06.2007 tarihli şikayet başvurusunda özetle; ihale dokümanı içinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde, uygulama projelerinde belirlenen boruların basınç sınıfları ve cinsleri dikkate alınmadan bütün boruların PN 25 (25 Atü) Duktil boru olarak değiştirildiği, uygulama projeleri ile Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki bu farklılık nedeniyle teklif hazırlanamadığı, ülkemizin içmesuyu projelerinde yetkili kuruluşları olan Devlet Su İşleri ve İller Bankasınca bu tür projelerde genel olarak çelik boru ve cam elyaf takviyeli polietilen boruların (CTP) dikkate alındığı ve anılan kurumlarca boru tipi seçiminde borunun mukavemeti (borunun ömrü, dış etkilere ve iç basınca dayanaklılığı) ve maliyetinin esas alındığı belirtilerek idarece uygulama projesinde gösterilen boruların cinsi ve tipi değiştirilirken boruların mukavemeti ile birlikte maliyet unsurunun da dikkate alınıp alınmadığı hususunda ihale dokümanında bir bilgi bulunmadığı, Kamu zararına sebebiyet verilmemesi için diğer alternatiflerin de değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Anılan firmanın 08.06.2007 tarihinde tekrarladığı şikayet başvurusunda ise özetle; 04.06.2007 tarihli şikayet başvuruları ilgi tutularak söz konusu yazılarında belirtilen boru tipleri dikkate alınmadan yapılacak olan ihaleye Kamu İhale Kanunundaki sakıncaları yanında Kamu zararına sebebiyet vereceği gerekçesiyle teklif veremedikleri, ihale dokümanındaki farklılıklar ve diğer ekonomik sakıncalar giderilerek yeniden yapılacak olan ihaleye daha ekonomik teklif sunabilecekleri belirtilmektedir.

 

GÖK-KUT İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.06.2007 tarihli şikayet başvurusunda ise özetle; ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında uyumsuzluklar ve aykırılıklar olduğu, uygulama projeleri ile Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki boruların basınç sınıfları ile cinslerinin birbirine uymadığı, söz konusu uyumsuzluklar giderilmeden ihalenin yapılması halinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak müracaat sonucunda ihalenin iptalinin kaçınılmaz olacağı, Devlet Su İşleri ve İller Bankasınca bu tür projelerde genel olarak çelik boru ile birlikte cam elyaf takviyeli polietilen boruların (CTP) ve ekonomik olması halinde yüksek yoğunluklu HDP borularının da dikkate alındığı, anılan boruların sağlıklı olması yanında uzun ömürlü ve ekonomik oldukları, idarelerin uygulama projesinde gösterilen boru cins ve tipini değiştirirken boruların mukavemeti ile birlikte maliyet unsurunu da dikkate almalarının gerektiği, ihale dokümanında bu hususta bir açıklama yer almadığından tereddüde düştükleri belirtilerek idarece ihale dokümanının mevzuat uygun şekilde yeniden düzenlenmesi ve Kamu zararına sebebiyet verilmemesi için diğer alternatiflerin de değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

 

İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir. “ hükmü yer almaktadır.

 

Her ne kadar projelerde boru tipleri ve basınç sınıfları farklı görünse de, ihale dokümanı bir bütün olarak değerlendirildiğinde teklif birim fiyat cetvelinden, birim fiyat tariflerinden ve teknik şartnamelerden içme suyu boru hatlarında duktil boru döşeneceğinin açıkça anlaşıldığı, nitekim teklif verme süresinin 42 gün olduğu dikkate alındığında tereddüt edilen konularda idareden açıklama istenebileceği halde hiç bir isteklinin bu hususta açıklama talebinde bulunmadığı gibi, 12 isteklinin tereddüde düşmeden duktil boru üzerinden teklif vererek ihaleye katıldığı, idareye şikayet başvurusunda bulunan firmaların dilekçelerinde ise söz konusu aykırılık dile getirilmekle birlikte, ihale konusu işte duktil borudan daha ekonomik olduğu gerekçesiyle diğer boru tiplerinin kullanılması tavsiye edildiğinden bu isteklilerce de duktil boru üzerinden teklif verilmesi gerektiğinin açıkça anlaşıldığı görülmüştür.

 

            İhale komisyonunca ihalenin iptal edilmesinde, söz konusu aykırılıkların isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı, projelerdeki boru tipinin ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yapılan düzenlemelerle duktil boru olarak değiştirildiğinin açıkça anlaşıldığı, söz konusu ihale dokümanı ile ihaleye çıkılmasına İller Bankası 5. Bölge Müdürlüğünce de onay verildiği, dolayısıyla idarenin iptal gerekçesinin yerinde olmadığı düşünüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, idarenin 26.06.2007 tarihli ihalenin iptali işleminin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Konaklı Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan “içmesuyu” isale hattı inşaatı işinde hazırlanan, ihale dökümanları içerisinde bulunan projeler ile şartnameler arasında, boru cinsi bakımından farklılık olduğu tespit edilmiştir.

        Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin, teknik şartnameler başlıklı 21. maddesinde “yapım işinin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesinide kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dökümanına dahil edilir” denilmektedir.

       Ayrıca, aynı yönetmeliğin 18. maddesinde (ek 08/06/2004-25486R.G/6md) “ihale veya ön yönetmekil dökümanını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin, birbirine uygun olması gerekir”denilmektedir.

         Bu nedenle projeler ile diğer ihale dökümanları arasında boru cinsleri bakımından farklılık olması, ihalenin iptal olmasını gerektirir,düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

     Bahattin IŞIK                                        Ali  KAYA                               Adem  KAMALI

         II.Başkan                                            Kurul Üyesi                                   Kurul Üyesi

                                                                                                   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul