İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2989
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :88
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2989
Şikayetçi:
 Farsel İnş. Ltd. Şti., Nilgün Sokak 14/11 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XI. Bölge Müdürlüğü, EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23413
Başvuruya konu ihale:
 2007/63014 İhale Kayıt Numaralı “Meriç Çakmak I. Kısım Projesi Çakmak Barajı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 06.06.51.0186/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ XI. Bölge Müdürlüğü’nce 18.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Meriç Çakmak I. Kısım Projesi Çakmak Barajı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Farsel İnş. Ltd. Şti.’nin  15.08.2007 tarih ve 23413 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            18.07.2007 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü XI. Bölge Müdürlüğünce ihalesi yapılan  2007/63014 İhale Kayıt Numaralı Meriç Çakmak 1. Kısım Projesi, Çakmak Barajı İnşaatı yapım işine ilişkin ihale ilan metninin 4.3.2 nci maddesi (c) bendinde “İstekliler İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile 18001 İSG OHSAS İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği belgesini vermek zorundadırlar” ifadesinin yer aldığı, yapılan ihalede 18001 İSG OHSAS İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği belgesinin istenmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, idarece bu konuya ilişkin olarak 10 gün içerisinde herhangi bir düzeltme ilanı yayınlanmadığı,  06.07.2007 tarihinde sadece ihale dosyası alan firmalara zeyilname yollanarak rekabeti engelleyici nitelikte bir davranış sergilendiği iddia edilmektedir. 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            08.06.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 nci maddesinin (c) bendinde; “İstekliler İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile 18001 İSG OHSAS İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği belgesini vermek zorundadırlar.” şeklinde düzenleme yapıldığı, ilandaki bu düzenlemeye karşılık gelen idari şartnamenin “kaliteyi sağlamaya yönelik belgeler” başlıklı 7.3.2.3 üncü maddesinde de aynı şekilde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin 8 inci fıkrasında; “İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından  akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur…” hükmü,

 

            Anılan hükmün açıklanması amacına yönelik olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlığı altında ise, “… Yapım işlerinde işin niteliği göz önünde bulundurularak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesi ya da bunların her ikisi istenebilecek olup bu belgeler dışında başka kalite belge veya sertifikası istenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Bu itibarla yapım işi ihalelerinde ihaleye katılım aşamasında isteklilerden kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesi dışında herhangi bir kalite belgesinin istenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bununla birlikte ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; idare tarafından ihale dokümanına ilişkin olarak I ve II nolu iki adet zeyilname düzenlendiği, I nolu zeyilname ile sözleşme tasarının ödenek dilimleri ile ilgili olan 12.2 nci ve ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasına ilişkin 9.2 nci maddeleri ile idari şartnamenin fiyat farkına ilişkin olan 48 inci maddesinde değişiklik yapılarak ihale dokümanındaki bazı hususlara ilişkin olarak da açıklamalarda bulunulduğu, söz konusu I nolu zeyilnamenin 02.07.2007 tarih ve 568-8568 sayılı yazı ekinde iadeli taahhütlü posta yoluyla ihale dokümanını satın alanlara gönderildiği,

 

            II Nolu zeyilname ile ise idari şartnamenin “kaliteyi sağlamaya yönelik belgeler” başlıklı ve “İstekliler İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile 18001 İSG OHSAS İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği belgesini vermek zorundadırlar.” düzenlemesini içeren 7.3.2.3 üncü maddesinin “İstekliler ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesini vermek zorundadır.” şeklinde değiştirilerek, idari şartnamede sehven istenildiği belirtilen 18001 İSG OHSAS İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği belgesinin istekliler tarafından verilmesinin zorunlu olmadığına ilişkin bir açıklama yapıldığı ve söz konusu II nolu zeyilnamenin 06.07.2007 tarih ve 599-8746 sayılı yazı ekinde iadeli taahhütlü posta yoluyla ihale dokümanını satın alanlara gönderildiği, ancak aynı hususu düzenleyen ihale ilanının 4.3.2 nci maddesine ilişkin bir düzeltme ilanı yayımlanmadığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İlanın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde;

           

            13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

           

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

            4734 sayılı Kanunun İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılmasının düzenlendiği 29 uncu maddesinde;

 

            İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

            Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanunun 24 üncü maddesinin (e) bendinde ise ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu ihale ilanında bulunması gereken zorunlu unsurlar arasında sayılmıştır.

 

            Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII. C maddesinin yedinci fıkrasında; “Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri ile ihale ilanın 4734 sayılı Kanunun 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmaması halinde ilanın yenilenmesi gerektiği, ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç yapılan ilanlarda 4734 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda ilanın yayınlanmasını takip eden 10 (on) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterliğin gerçekleştirilebileceği, ayrıca ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde ise işin yeniden aynı şekilde ilanının gerektiği, ancak ilan yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği, ancak ilanın yayınlanmasını izleyen 10 (on) günlük süre içerisinde düzeltme ilanı yayınlanmadan ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı ifade edilmiştir.

 

            Bu durumda ihale dokümanında değişiklik yapılabilmesi mümkün ise de; incelenen ihalede idare tarafından II nolu zeyilname ile değiştirilen idari şartnamenin 7.3.2.3 üncü maddesindeki düzenlemenin ihale ilanının 4.3.2 nci maddesinde de yer alan ve katılım şartlarını belirleyen bir düzenleme olduğu dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin değiştirilebilmesi için idare tarafından ihale ilanının yayımlanmasını takip eden 10 (on) günlük süre içinde düzeltme ilanı yayımlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ancak başvuruya konu ihalede ihale ilanının yayımlanmasını takip eden 10 (on) günlük süre içinde idare tarafından düzeltme ilanı yayınlamadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla idare tarafından II. nolu zeyilname ile idari şartnamenin ilana yansıyan katılım ve yeterlik kriterlerinde değişiklik yapılmasının anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul