İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2990
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :97
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2990
Şikayetçi:
 Botam Yapı Grubu İnş. Taah. Haf. Tur. Tic. San. Ltd Şti Vekili Av. Metin Uçak, Antalya Cad. Sever Han. No:48 Kat:1 D:28 Manavgat/ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü,Manavgat/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.09.2007 / 25151
Başvuruya konu ihale:
 2007/90016 İhale Kayıt Numaralı “Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Yaylaalan İşletme Şefliği 839 Kod Nolu B Tipi Tali Orman Yolu Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.09.2007 tarih ve 06.07.12.0169/2007-57 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Açık İhale Usulü ile yapılan “Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Yaylaalan İşletme Şefliği 839 Kod Nolu B Tipi Tali Orman Yolu Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Botam Yapı Grubu İnş. Taah. Haf. Tur. Tic. San. Ltd Şti Vekili Av. Metin Uçak’nin 03.09.2007 tarih ve 25151 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca iddianın uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; limited şirketin %51 ortağı olan E. Ahmet Emiroğlu’nun  İnşaat Mühendisliği Mezuniyet Belgesinin  ilgili ihaleye  teklif vermelerinde  İş Deneyim belgesi olarak  kullanılamayacağı  belirtilerek, sundukları teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu iddia  edilmektedir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

            Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

           

             hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinde 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı  bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul