İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2991
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :99
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2991
Şikayetçi:
 Kök İnşaat Adına Av.Ali Balıkçı Adına Kadıköy Beşinci Noterliği, Bayar Caddesi Demirkaya İş Merkezi Kat:1 Daire:3 No:103/a Kozyatağı/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23468
Başvuruya konu ihale:
 G23468 İhale Kayıt Numaralı “Menderes İlçesi Atık Su Kanalı İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 06.06.52.0198/2007-90 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Menderes İlçesi Atık Su Kanalı İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kök İnşaat Adına Av.Ali Balıkçı Adına Kadıköy Beşinci Noterliği’nin 15.08.2007 tarih ve 23468 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede, öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine, mevzuata aykırı olarak sözleşme imzalanmış olması nedeniyle ihale sürecine yönelik olarak karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdareye yapmış oldukları şikayet başvurularının idarece reddedilmiş olduğu, şikayetlerinin de süresinde yapılmamış olduğunun ileri sürüldüğü,

 

25.06.2007 tarihinde tebellüğ ettikleri kesinleşen ihale kararı bildirim yazısına karşı 5 gün içinde Kadıköy 5. Noterliğinin 29.06.2007 tarih ve 5935 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile açıklama talebinde bulunulmuş olduğu, bu nedenle açıklama talebinin süresi içinde yapılmış olduğu, bu bakımdan 18.07.2007 tarihinde Kadıköy 5. Noterliğinin 6459 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile yaptıkları şikayet başvurusunun da süresinde yapılmış olduğu,

 

Söz konusu ihaleye en düşük teklifi sunmuş olmalarına rağmen tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak kabul edildiği,

 

Bunun üzerine 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca yaptıkları açıklama talebi üzerine verilen 05.07.2007 tarihli cevapta tekliflerinin değerlendirmeye alınmama sebepleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmediği,

 

Şikayet başvurularına verilen cevapta;

 

1) “300 mm L=2295 m ve 400 mm L=1124 m Entegre Contalı Beton Borularının Temini ve Döşenmesi ile ilgili maliyetin hesaplara eklenmediği”nin ileri sürüldüğü, ancak idarenin 16.05.2007 tarih ve 565 sayılı açıklama talep eden yazılarına cevaben verilen fiyat analizleri cetveli ve her bir kaleme ilişkin proforma asıllarının idareye sunulmuş olduğu, bunlar arasında 300 mm L ve 400 mm L Entegre Contalı Beton Borulara ait proforma faturaların da mevcut olduğu, buna göre boru döşenmesine ilişkin temin ve maliyet hesaplarının eksiksiz yapılmış ve idareye sunulmuş olduğu,

 

2) “Hendek geri dolgu miktarı verilen savunmada 55 ton (34.375 m3) işin yaklaşık maliyetinde ise 56.968 m3 tür. Metraj ve dolayısıyla maliyet hesabının yanlış bulunduğu”nun ileri sürüldüğü, ancak idareye sunmuş oldukları fiyat analizi tablosunda 0-5 mıcır toz filelrin 50.000 ton ve 25-38 kırma taşın ise 55.000 ton olarak toplam 105.000 ton olarak verilmiş olduğu, buna göre dolgu miktarının 65.625 m3 olduğu, bu bakımdan dolgu miktarı bakımından metraj ve maliyet hesabında herhangi bir yanlışlık bulunmadığı,

 

3) “İş sonu işletme projelerinin hazırlanmasına ait proje bedelinin hesaplarda görülmediği belirlenerek, metraj ve analizler yeterli bulunmamış, maliyet hesaplarının eksik yapıldığı tespit edilmiştir” denildiği, ancak, sunulan fiyat analiz listesinde “olası ekstra giderler” kalemi olarak 20.000,00 YTL şeklinde yer aldığı,

 

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda firmalarının değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin yerinde olmadığı,

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi bölümünde yer alan düzenlemeler doğrultusunda aşırı düşük fiyat tespiti yapılmasına ilişkin ayrıntılı açıklanan hesaplama yönteminin idare tarafından uygulanmamış olduğunun anlaşıldığı iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; söz konusu ihaleye ilişkin 22.06.2007 tarih ve 1450 sayılı kesinleşen ihale kararı bildirim yazısının başvuru sahibine 25.06.2007 tarihinde tebliğ edildiği,

 

Başvuru sahibi tarafından 29.06.2007 tarih ve 5935 yevmiye numaralı Kadıköy Beşinci Noterliğince düzenlenen ve 03.07.2007 tarih ve 20143 sayı ile idare kayıtlarına alınan ihtarname ile idareden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine ilişkin açıklama talebinde bulunulduğu, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci paragrafında belirtilen 5 günlük sürenin, kesinleşen ihale kararı bildirim yazısının başvuru sahibine tebliğ tarihi olan 25.06.2007 tarihi dikkate alındığında 30.06.2007 tarihinde dolduğu, ancak 30.06.2007 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle bu sürenin 02.07.2007 tarihinde dolduğu ve bu nedenle açıklama talebinin başvuru sahibi tarafından bu süre aşılarak yapılmış olduğu,

 

İdare tarafından söz konusu açıklama talebine ilişkin olarak 05.07.2007 tarih ve 1450-20143 sayılı yazı ile cevap verildiği ve bu cevabın başvuru sahibine 09.07.2007 tarihinde tebliğ edildiği ve 12.07.2007 tarihinde sözleşme imzalanmış olduğu,

 

Başvuru sahibi tarafından  18.07.2007 tarih ve 6459 yevmiye numaralı Kadıköy Beşinci Noterliğince düzenlenen ve 20.07.2007 tarih ve 22155 sayı ile idare kayıtlarına alınan ihtarname ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu,

 

İdarenin 08.08.2007 tarih ve 2427-22155 sayılı yazısı ile söz konusu şikayet başvurusunun reddedildiği ve kararın başvuru sahibine 10.08.2007 tarihinde tebliğ edildiği,

 

Başvuru sahibi tarafından 13.08.2007 tarih ve 7132 yevmiye numaralı Kadıköy Beşinci Noterliğince düzenlenen ve 15.08.2007 tarih ve 23468 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan ihtarname ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen ön inceleme konuları bakımından yapılan incelemede; başvuru dilekçesi ekinde Kök İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’yi temsile yetkili olunduğuna dair verilen vekaletnameye 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi hükmü uyarınca Baro pulu yapıştırılmadığı, başvuru dilekçesinde idareye yapılan gerekçe istekli başvuruya verilen 05.07.2007 tarih ve 20143 sayılı yazının tebellüğ edildiği tarihin belirtilmediği, başvuru dilekçesine idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece verilen 08.08.2007 tarih ve 22155 sayılı yazının bir örneğinin eklenmediği, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediğine ilişkin eksikliklerin tespit edildiği, bu eksikliklerin giderilmesine ilişkin 16.08.2007 tarih ve 11041 sayılı yazının başvuru sahibi tarafından 22.08.2007 tarihinde tebellüğ edildiği,

 

Başvuru için tamamlama işleminin başvuru sahibine verilen sürenin 25.08.2007 tarihi mesai bitiminde dolduğu, başvuru sahibi tarafından tamamlama işleminin süresi aşılarak 31.08.2007 tarih ve 24971 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan başvuru dilekçesi ile yapıldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, Başvuru sahibi tarafından 03.07.2007 tarihinde idareden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine ilişkin açıklama talebinde bulunulduğu, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci paragrafında belirtilen 5 günlük sürenin, kesinleşen ihale kararı bildirim yazısının başvuru sahibine tebliğ tarihi olan 25.06.2007 tarihi dikkate alındığında 30.06.2007 tarihinde dolduğu, ancak 30.06.2007 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle bu sürenin 02.07.2007 tarihinde sona erdiği, bu nedenle açıklama talebinin başvuru sahibi tarafından bu süre aşılarak yapılmış olduğu, İdare tarafından söz konusu açıklama talebine ilişkin olarak verilen cevabın başvuru sahibine 09.07.2007 tarihinde tebliğ edildiği ve 12.07.2007 tarihinde idarece sözleşme imzalanmış olduğu tespit edildiğinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 25.06.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde (11.07.2007 tarihine kadar) idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 20.07.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle, öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul