İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2994
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :110
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2994
Şikayetçi:
 Özçağrı İnşaat Taah. Gıda. Dek. Tekstil Elek. Makina Turz. Tic. Ltd. Şti, Ahi Evran Mahallesi Ahi Meydanı Yücesan İşhanı No:10 Kat:4 KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir Devlet Hastanesi, 40200 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.08.2007 / 25063
Başvuruya konu ihale:
 2007/70670 İhale Kayıt Numaralı “Bodrum Katta Bakım Onarım İşi İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.09.2007 tarih ve 06.0711.G020/2007-27 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

Kırşehir Devlet Hastanesi tarafından 03.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bodrum Katta Bakım Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özçağrı İnşaat Taah. Gıda. Dek. Tekstil Elek. Makina Turz. Tic. Ltd. Şti’nin 31.08.2007 tarih ve 25063 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece söz konusu ihalenin ihale yetkilisi tarafından 09.07.2007 tarihinde iptal edildiği,  iptal gerekçesi olarak; “Sağlık Bakanlığı Tedavi hizmetler Genel Müdürlüğünün 14.06.2007 tarih ve 22677 sayılı yazılarında ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 58 nci maddesinde; hasta odalarının 1 ve 2 kişilik olmasının benimsendiği, ayrıca deprem güçlendirme projesi kapsamında yeniden ihale edileceği”nin bildirildiği, ancak ihale komisyon kararında söz konusu gerekçenin yer almadığı, idarece belirtilen iptal gerekçelerinin ihale tarihinden öncesini kapsaması nedeniyle ihalenin bu gerekçelerle iptalinin mevzuata aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 18.07.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 10.08.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurusunun reddine ilişkin olarak idarece verilen 13.08.2007 tarihli kararın şikayet sahibi tarafından aynı tarihte tebellüğ edildiği, 31.08.2007 tarihinde Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun da 15 günlük başvuru süresi aşılarak yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul