İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2995
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :60
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2995
Şikayetçi:
 Güney Birhoş - Başak İnş. Tic. Taah. Turz. Ltd. Şti.Ortak Girişimi, Reşatbey Mahallesi Adalet Cad. 114 Sokak Saray Apt.K:6 No:21 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 6. Bölge Müdürlüğü, Kurtuluş Mh. Atatürk Cd. 01120 Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.08.2007 / 24942
Başvuruya konu ihale:
 2007/69466 İhale Kayıt Numaralı “Narlı Karkamış Arası Km. 774+395 De Bulunan Köprünün 1.,2.,3.,4. ve 5. Açıklıklarının Boyanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.09.2007 tarih ve 06.07.08.0187/2007-46 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 03.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Narlı Karkamış Arası Km. 774+395 De Bulunan Köprünün 1.,2.,3.,4. ve 5. Açıklıklarının Boyanması” ihalesine ilişkin olarak Güney Birhoş - Başak İnş. Tic. Taah. Turz. Ltd. Şti.Ortak Girişimi’nin 31.08.2007 tarih ve 24942 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Başvuru konusu ihaleye en düşük ve uygun teklifi verdikleri, ancak idarece ihalenin iptal edildiği, idarece belirtilen “12 firmanın doküman aldığı, 5 firmanın ihaleye katıldığı, bunlardan ikisinin teklifinin geçersizliği ve üç firmanın tekliflerinin de yeterince düşük olmadığı” şeklindeki afaki, teklif veren firmaların inisiyatifi ve iradesi dışındaki gerekçelerin uygulamaya aykırı olduğu, ihale dokümanını satın alan firmaların tamamının ihaleye girmesini beklemenin haksızlık olacağı, her firmanın kendi imkan ve koşullarına göre değerlendirmesini yapacağı, bu konulardaki gelişmelerin somut bir kanıtı olmadan sadece yorumla ihalenin iptali ve firmalarının mağdur edilmesinin haksızlık olduğu,

 

Yine, 2001 yılındaki benzer işlerin yüksek kırımla alındığı iddialarının da hukuki ve haklı bir gerekçesi olamayacağı, zira aradan geçen 7 yıl gibi sürede her türlü koşulların (ekonomik vs. gibi) olağan üstü değişmesinin göz ardı edilerek 2001 yılının emsal gösterilmesinin izahının yapılamayacağı, 2001 ve 2007 yıllarındaki ihale yasaları ve şartlarının dahi değiştiği,

 

Keza, 774+395 de mevcut söz konusu işin tek bir iş olduğu, kısımlara bölünmesinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılığının tespiti ile ihalenin iptalinin de haksız olduğu, zira bu konunun tamamen idarenin yetkisi ve takdirinde olduğu, İstekli firmaların bu konuya müdahalesi, uyarısı söz konusu olamayacağından iptalde haksız yere mağdur edilenin yine firmaları olduğu, dolayısıyla ihalenin iptaline yönelik işlemin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

            İncelenen ihalede; başvuru sahibince 13.07.2007 tarihinde idareden iptal gerekçelerinin açıklanılmasının istendiği, gerekçelerin açıklandığı yazının 02.08.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, başvuru sahibince idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan 13.08.2007 tarihinde doğrudan kuruma başvuruda bulunulduğu, başvuru dilekçesi ve eklerinin 15.08.2007 tarihinde idareye gönderildiği, idareye gönderilen yazının idare kayıtlarına alındığı 20.08.2007 tarihi itibariyle idareye 15 günlük başvuru süresinin aşılmış olduğu,

 

            İdarece başvuru sahibine gönderilen iptal gerekçelerine ilişkin yazıda iptal gerekçelerinin;

           

            “1) Söz konusu işe ait ihale dokümanı 12 istekli tarafından satın alınmış olmasına rağmen 5 istekli ihaleye teklif vermiş ve ihaleye verilen 5 tekliften de 2 teklif geçersiz sayılmıştır.

Geçerli sayılan geriye kalan 3 teklifte incelendiğinde; RE-AY Yol Yapı İnş. ve Pet. Ürün. Ltd. Şti.´nin İdaremizce hazırlanmış yaklaşık maliyetin % 13,07´si; Erdal ARSLAN´ın % 7,57´si ve Güney BİRHOŞ+BAŞAK İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının % 17,47´si oranında indirim yaparak teklif verdiği  görülmüştür.

Geçmiş yıllarda Bölgemizin yaptığı buna benzer ihaleleri incelendiğinde; söz konusu köprü boyanması işlerinin daha yüksek kırımlarla ihaleye bağlandığı tespit edilmiştir.

Örneğin;

a) 2001 yılında yapılan Konya-Hudut Hattı Km. 371+194´de bulunan (Seyhan   Köprüsü) L=4*52.00+93.00 mt´lik çelik kafes kirişli köprünün kumlanarak boyanması işi % 56,66 kırımla,

b) 2001 yılında Erzin-Dörtyol arası Km. 28+518, Dörtyol-Yakacık arası Km. 30+700 ve Sarıseki-İskenderun arası Km. 48+960´da bulunan çelik köprülerin kumlanarak boyanması işi % 60,20 kırımla,

c) 2001 yılında Yakapınar-Ceyhan arası Km. 406+483´deki (Ceyhan Köprüsü) çelik köprünün kumlanarak boyanması işi % 58,00 kırımla,

İhale edilmiş, sözleşmeye bağlanarak tüm işler yükleniciler tarafından ikmal edilmiş, geçici ve kesin kabulleri yapılmıştır.

Ayrıca son 5 yıl içerisinde Bölgemiz ve diğer Bölge Müdürlüklerimizin aynı nitelikteki çelik köprülerin kumlanarak boyanması işlerinin de ortalama % 35-65 arası kırımla ihaleye bağlandığı ve söz konusu işlerin yüklenicilere yaptırıldığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle; ihale dosyası satın alan 12 istekliden 7 isteklinin bilinmeyen nedenlerle ihaleye hiç teklif vermemesi, ihaleye verilen 5 tekliften 2 teklifin geçersiz olması, geçerli olan 3 teklifin de birbirine çok yakın ve kırımlarının düşük olması nedeniyle; teklifler ekonomik olmadığından ve gereken rekabet ortamı sağlanamadığından,

2) ihale öncesi hazırlık evraklarının incelenmesi sonucu;

Karkamış-Nusaybin Hattı Km. 774+395´de mevcut bulanan L=10*80,00 m.lik çelik kafes kirişli köprünün kumlanarak boyanması işinin aynı yerde ve aynı nitelikte tek bir iş olduğu, ancak;

İlk ihalenin 2007/69466 ihale kayıt numarası ile "Narlı-Karkamış arası Km. 774+395´de bulunan köprünün 1., 2., 3., 4. ve 5. açıklıklarının boyanması yapım işi" adı ile 03.07.2007 tarihinde saat: 10.00´da açık ihale usulü ile,

İkinci ihalenin 2007/70058 ihale kayıt numarası ile "Karkamış Nusaybin arası Km. 774+395´de bulunan köprünün 6., 7., 8., 9. ve 10. açıklıklarının boyanması yapım işi" adı ile 04.07.2007 tarihinde saat: 10.00´da açık ihale usulü ile ihale edilmesi şeklinde ihale hazırlıklarının tamamlanarak ihaleye çıkıldığı,

Bu durum, aynı yerde ve aynı nitelikteki tek bir işin iki parça halinde ihale edilmesi anlamına gelerek, 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 5. Maddesi olan "Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alınılan ile yapım işleri kısımlara bölünemez." hükmüne aykırılık teşkil ettiği hususu tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kama İhale Kanununun 5. Maddesine ve ihale sürecinde yapılan işlem ve eylemlerde ilgili Kanunun amir hükümleri ile rekabet, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanılması gibi temel ilkelerine aykırı davranılmaması açısından,

Yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle, İdaremizce bütün tekliflerin reddedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine; aynı yerde ve aynı nitelikteki her iki işin birleştirilerek Karkamış-Nusaybin Hattı Km. 774+395’de mevcut bulunan L=10*80,00 m.lik çelik kafes kirişli köprünün kumlanarak boyanması yapım işi adı ile tek bir iş olarak yeniden ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir.”şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 05.07.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul