İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3030
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :46
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3030
Şikayetçi:
 İdris Yücel İnş. Taah. Ltd. Şti, Ticaret Odası İş Merkezi Kat:4 BAYBURT
 İhaleyi yapan idare:
 Bayburt Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet Cad. BAYBURT
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2007 / 22834
Başvuruya konu ihale:
 2007/79038 İhale Kayıt Numaralı “Bayburt Aydıntepe İlçesi Anaokulu İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 06.06.30.0170/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bayburt Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 10.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bayburt Aydıntepe İlçesi Anaokulu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İdris Yücel İnş. Taah. Ltd. Şti.’nin 27.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.08.2007 tarih ve 22834 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin anahtar teknik personelin oda kayıt belgesi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları ancak anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin olarak tekliflerinde başka belgenin olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesi düzenlemesi ile ihaleye katılmak için asgari yeterlik kriteri olarak beş yıl deneyimli bir adet inşaat mühendisi veya mimar anahtar teknik personel istenilen incelenen ihalede; başvuru sahibinin teklifinde mimar Gülay Tarım KESKİN’i anahtar teknik personel olarak bildirdiği ve adı geçene ait lisans diplomasının teklif kapsamında sunduğu ancak ilgilinin deneyim süresinin tevsik edilmesine ilişkin olarak herhangi bir belgenin teklifinde yer almadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması ile ilgili 62 nci maddesinde yer alan “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.” hükmü gereği ihale komisyonu tarafından şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

           

Başvuru sahibi tarafından teklifinde şirketin kendi ortaklık yapısını gösterir formu sunduğu bu gerekçeyle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu olan 2007/79038 İKN  “Bayburt Aydıntepe İlçesi Anaokulu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine teklifi sunan İdris YÜCEL İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. nin “Ortaklık Hisse Beyanı” na ilişkin standart formu (KİK027.03/Y) ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini gösterir şekilde düzenlemesi gerekirken, formun gerçek amacının istekli tarafından bilinmemesi nedeniyle kendi ortaklık yapısını gösterir şekilde düzenleyerek teklifinin ekinde sunmuştur.

İhaleyi gerçekleştiren idare, formu bu şekilde kabul ederek bu hususu teklifin değerlendirme dışı bırakılması nedeni olarak görmemiştir. Ancak bu husus raporda adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması nedenleri arasında sayılmıştır.

Esas itibariyle form isteklinin yeterlik durumunun belirlenmesine yönelik bir işlev taşımamaktadır. Dolayısıyla standart formun kendisi ve taşıdığı bilgiler ihalenin esasını etkileyecek önem ve ağırlıktan uzak bulunmaktadır

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinin uygulanmasına açıklık getiren Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesinde ve aynı düzenlemeleri içeren İdari Şartnamede;

“Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

Verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.”

Hükümleri bulunmaktadır.

İncelenen ihalede istekli ortaklık hisse beyanına ilişkin belgeyi sunmuş, ancak belgenin düzenleniş amacında düştüğü hata dolayısıyla teklifinde ihaleye giren şirketin kendi ortaklık yapısını gösterir bilgiler vermiştir. Teklif sahibi; KİK 027.3/Y formunun en alt satırında yer alan  “Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.” taahhüdünün altını imzalamış olmakla,eksik belge vermiş durumuna da düşmemiş bulunmaktadır.

Yukarıya arz olunan mevzuat hükümleri çerçevesinde söz konusu hatanın tamamlattırılabilecek bir bilgi eksikliği olarak mütalaa edilmesi görüşüyle, kararın bu kısmına katılmıyorum.

                                                                       Abdullah DÜNDAR

                                                                           Kurul  Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul