İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3031
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :48
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3031
Şikayetçi:
 İsfendiyar İnş. Tah. Tic. Ltd. Şti., Bahçelievler Mah. Reyhan Sok. No:9 ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Meşrutiyet Mah. Gazipaşa Cad. Z 02 Hükümet Konağı ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.08.2007 / 24882
Başvuruya konu ihale:
 2007/94890 İhale Kayıt Numaralı “Zonguldak Hükümet Konağı Asansör Yenilemesi ve Genel Onarımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 08.07.06.0111/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nce 08.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Zonguldak Hükümet Konağı Asansör Yenilemesi ve Genel Onarımı” ihalesine ilişkin olarak İsfendiyar İnş. Tah. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.08.2007 tarih ve 24882 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

06.09.2007 tarih ve 06.07.06.0111/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayetçi tarafından anahtar teknik personele ilişkin sunulan belgelerin yetersiz bulunarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin bu işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde “………..Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir……..” hükmü bulunmaktadır.

 

            Teklif mektubu ile birlikte sunulan anahtar teknik personel Muhammet Öz’e ait işe giriş bildirgesinin 23.05.2007 tarihli olduğu, 5 inci ayda 2 gün ve 6 ncı ayda 4 gün prim ödendiği, adı geçenin bu tarihte işten ayrıldığının kabul edilmesi gerektiği bu nedenle idarece İsfendiyar İnş. Tah. Tic. Ltd. Şti.’in teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (h) bendi yönünden incelenmesi sonucunda  tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde “…..Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir…….” hükmü bulunmaktadır. 

 

            İlk oturumda düzenlenmesi gereken tutanaklar yönünden yapılan incelemede Me-Sa İnş. Mad. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfında işin adı yazmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu teklif zarfı incelendiğinde ihale kayıt numarasının doğru olarak belirtildiği, ihale kayıt numarasının teklifin hangi işe ait olduğu konusunda herhangi bir tereddüte yer bırakmadığı tespit edildiğinden idarenin Me-Sa İnş. Mad. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifini değerlendirme dışı bırakmasının mevzuata uygun olmadığı ve bu değerlendirmenin yapıldığı ilk oturumun ihya edilemez olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul