• Karar No: 2007/UY.Z-3033
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :51
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3033
Şikayetçi:
 Turgut İnşaat - İbrahim Turgut İnş. Müh., Menderes Bulvarı 212/G Merkez/RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 Orman İşletme Müdürlüğü Pazar/RİZE, Kirazlık Mahallesi 53300 Pazar/RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.08.2007 / 22431
Başvuruya konu ihale:
 2007/64697 İhale Kayıt Numaralı “Orman Yolu Büyük Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 06.06.25.0026/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Orman İşletme Müdürlüğü’nce 13.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Orman Yolu Büyük Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Turgut İnşaat’ın 10.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.08.2007 tarih ve 22431 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhalede geçerli teklif kalmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 nci maddesi (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale komisyonunca aşırı düşük açıklamalarının yeterli görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının haksız olduğu, başvuru konusu ihalenin 10.000 YTL daha pahalı teklif veren istekli üzerinde bırakılması ile kamunun zarara uğratıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü,

 

Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde ise; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede, 25.06.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı başvuru sahibine 29.06.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir. Anılan hükümler uyarınca başvuru sahibi tarafından 02.07.2007 tarihinde idareden teklifinin uygun görülmeme gerekçeleri ile ilgili açıklama talep edilmekle birlikte, anılan hükme aykırı olarak idarece 5 gün içinde yazılı açıklama yapılmamıştır. Bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 10.07.2007 tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Bu arada idare ihale üzerinde bırakılan istekliyi sözleşmeye davet ederek 09.07.2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

İdarenin 02.07.2007 tarihi yazısı ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri açıklanmadan ihale sonucunun kesinleşen ihale kararı ile bildirildiği, 26.07.2007 tarihli kararı ile de işçilik ve taşıma maliyetlerinin yetersizliği nedeniyle başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli görülmediğinden şikayetinin uygun bulunmadığı bildirilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmakla birlikte, ihaleyi yapan idarenin ihaleyi üzerinde bıraktığı istekli ile anılan Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uymaksızın 09.07.2007 tarihinde sözleşme imzaladığı, bu durumda imzalanan sözleşmenin Kanuna aykırı olarak imzalandığı, dolayısıyla ihaleye katılan firmaların süre yönünden şikayet hakkının engellendiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle usulüne uygun imzalanmayan sözleşmenin iptali gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin şikayeti uygun bulmadığını bildiren kararında başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının işçilik ve taşıma maliyetlerinin yetersizliği nedeniyle ihale komisyonunca yeterli görülmediği belirtilmiştir. Söz konusu karara esas inceleme raporunda, başvuru sahibinin açıklamalarında Karayolları Birim Fiyat Analizlerinden yararlanılarak iş makinelerinin çalışma saatleri, kullanılacak malzeme miktarları, akaryakıt miktarları ile işlerin yapılma süreleri belirtilmekle birlikte,  02.017 Poz Nolu “Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)”nın tamamı ile toplam çalışma süresinin kısmen değerlendirmeye alınmadığı, böylece analizlerde 6.532,87 saat olan işin toplam yapılma süresinin başvuru sahibinin açıklamalarında 1.566 saat olarak dikkate alındığı, ayrıca analizlerde toplam 6.608,22 YTL olan 02.017 Poz Nolu taşıma maliyetinin ise hiç dikkate alınmadığı, başvuru sahibince dikkate alınmayan işlerin toplam tutarının 25.378,66 YTL olduğu, bu miktarın teklif tutarının % 52 sine tekabül ettiği, dolayısıyla maliyetlerde % 52 mertebesindeki bir artışın teklif tutarına yansıtılmadığı anlaşıldığından ihale komisyonunca başvuru sahibinin açıklamalarının yeterli görülmediği ifade edilmiştir.  

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin açıklamalarında Karayolları Genel Müdürlüğünün doğru analizlerini kullandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu analizlerdeki işçilik miktarı 6.642 saat olduğu halde, başvuru sahibinin bu süreye itibar etmeyip iş makinelerinin toplam mazot tüketiminden yola çıkarak 6 işçinin günlük 9 saat üzerinden 29 gün boyunca çalışacağı varsayımı ile işçilik tutarını hesapladığı, ancak 6 işçinin günlük 9 saat üzerinden 29 gün çalışması halinde toplam işçilik miktarının 1.566 saat olduğu, ayrıca açıklamalarda esas alınan analizlerde kazı, yükleme, boşaltma, serme ve düzeltmeye ilişkin yalnızca 100 mt kadar olan taşımalar için toplamda 6.278 YTL bedel öngörüldüğü halde bu tutarın da teklif bedeline dahil edilmediği görüldüğünden, ihale komisyonunca başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli görülmeme işleminde mevzuat aykırılık bulunmamaktadır.

 

            B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Pazar Hafriyat tarafından teklif dosyasında sunulan “Ortaklık / Hisse Beyanı” belgesinde firmanın ortak olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerinin olması halinde bunların belirtilmesi veya beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hissenin mevcut bulunmadığının bildirilmesi gerekirken, firmanın kendi ortaklık yapısının beyan edildiği görülmüştür. Bu haliyle söz konusu belge geçersiz olacağından, anılan isteklinin teklifinin geçersiz sayılması gerekmektedir.

 

2) HİTAŞ Hacısalihoğlu İnş. ve Tic. A.Ş.’nin teklif dosyasında iş deneyimini tevsiken M. Suat Hacısalihoğlu adına düzenlenmiş İş Denetleme belgesi sunulduğu görülmüştür. İşin ilanının 4.1.10 uncu maddesinde ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler arasında, tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin noter onaylı taahhütname (Standart Form - KİK027.2/Y) sunulması istenmektedir. Anılan isteklinin sunduğu İş Denetleme Belgesi şirketin hissedarı M. Suat Hacısalihoğlu’na ait olmakla birlikte, sunulan taahhütnamede noter onayı bulunmadığından anılan isteklinin teklifinin geçersiz sayılması gerekmektedir.

 

3) İşin ilanının 4.4 üncü maddesinde Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğdeki A-VIII Grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir. İhale konusu işin kapsamında orman yolunda büyük çaplı onarım amacıyla buldozerle kazı yapılması işleri yer aldığından, idarece anılan Tebliğin A-VIII inci Grubunda yer alan farklı türdeki yol yapım işleri ihale konusu işe benzer iş olarak belirlenmiştir. Ancak, ihale üzerinde bırakılan ve kendisiyle sözleşme imzalanan ASTAŞ İnş. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesi sanat yapıları ve taş tahkimatı yapım işine ait olduğundan, ne ihale konusu işe, ne de anılan Tebliğin A-VIII inci Grubunda yer alan yol yapım işlerine benzemektedir. Bu nedenle anılan isteklinin teklifinin geçersiz sayılması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhalede geçerli teklif kalmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 nci maddesi (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul