İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3056
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :79
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3056
Şikayetçi:
 Madanoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş - Hayrettin EYÜBOĞLU İş ortaklığı, 1420 Sokak No:52/4 Kahramanlar-Merkez/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Özel İdaresi, İsmet Paşa Mah. Çankırı Cad. Çiçek Sokak No:1 Ulus-Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.09.2007 / 25233
Başvuruya konu ihale:
 2007/65054 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Numune Hastanesine Bağlı Yenimahalle Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.09.2007 tarih ve 06.07.17.0170/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara İl Özel İdaresi’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Numune Hastanesine Bağlı Yenimahalle Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Madanoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş - Hayrettin EYÜBOĞLU iş ortaklığının 10.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.09.2007 tarih ve 25233 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinde yer vermiş oldukları  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine ilişkin taahhütnamenin ikinci paragrafında “ihale tarihi itibari ile” ifadesi yazılmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak iş ortaklığı olarak teklif verildiği ve pilot ortağa ait taahhütnamede herhangi bir eksikliğin bulunmadığı, özel ortağa ait taahhütnamenin birinci paragrafında imza tarihi itibari ile ifadesinin yer aldığı ve 17.07.2007 imza tarihinin ihale tarihi olduğu dikkate alındığında taahhütname ile istenilen maksadın karşılandığı, iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin iddialarla sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            27.07.2007 tarihli ihale kararından; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinden daha düşük 23.460.000,00 YTL tutarında teklif veren başvuru sahibi Madanoğlu İnş. San. ve Tic A.Ş - Hayrettin EYÜBOĞLU iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri olarak;

 

1)      Hayrettin EYÜBOĞLU tarafından idari şartnamenin 7 nci maddesinin d bendi kapsamında sunulan 10 uncu madde taahhütnamesinin standart forma uygun olamadığı (imza tarihi itibari ile ifadesi),

 

2)      İdari şartnamenin 7.3.2.1 maddesi düzenlemesi gereği anahtar teknik personel olarak beyan edilen elektrik mühendisi Refik KIRCI’ya ait sosyal güvenlik kurum onaylı belge veya şirket müdürü olduğuna dair belgeye iş ortaklığının teklifinde yer vermemesi” hususlarının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İş ortaklığı tarafından teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine ilişkin olarak  idareye yapmış olduğu şikayet başvurusu üzerine idare tarafından değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden 10 uncu madde taahhütnamesine ilişkin değerlendirmesi için, iş ortaklığının özel ortağı Hayrettin EYÜBOĞLU tarafından verilen 10 uncu madde taahhütnamesinin “imza tarihi itibari ile” ifadesinin yer almadığı hususunun sehven yazıldığı, sunulan taahhütnamenin ikinci paragrafında bulunması zorunlu “ihale tarihi itibari ile” ifadesinin bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, ayrıca teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden diğeri olan idari şartnamenin 7.3.2.1 maddesi düzenlemesi gereği teklifte yer verilen belgelere ilişkin değerlendirmesi için ise anahtar teknik personele olarak beyan edilen elektrik mühendisi Refik KIRCI’ya ait 13.07.2007 tarihli sosyal güvenlik kurum onaylı belgenin  bulunduğuna ilişkin 15.08.2007 tarihli karar aldığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda idare kararından başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin iş ortaklığının özel ortağı Hayrettin EYÜBOĞLU tarafından verilen 10 uncu madde taahhütnamesinin ikinci paragrafında “ihale tarihi itibari ile” ifadesinin yer almadığı hususu olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu hususa ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde; “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.Ortak girişimlerde söz konusu taahhütname ile belgelerin yukarıda öngörülen şekilde bütün ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

 

17.07.2007 tarihinde yapılan incelenen ihaleye başvuru sahibinin iş ortaklığı olarak teklif verdiği, iş ortaklığın özel ortağı tarafından teklifinde yer verilen ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamenin ikinci paragrafında “…..ihale tarihi itibari ile…..” ifadesinin yer almadığı (Ek-4), ancak söz konusu taahhütnamenin 17.07.2007 ihale tarihi itibari ile imzalamış olduğu ve yukarıda ifade edilen Yönetmelik maddesi hükmü gereği ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmenin imzalanmasından önce sunacağı belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiğinden  idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul