İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3063
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :90
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3063
Şikayetçi:
 Erkan Büber, 4. Cad. 70. Sok. 12/9 A. Öveçler Merkez /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Behiçbey /Yenimahalle /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.08.2007 / 23055
Başvuruya konu ihale:
 2007/44978 İhale Kayıt Numaralı “Ankara-Kayseri Hattı Km:237+850,243+630,245+100 ve 301+910 Da L:2.00 M. Açıklıklı Pref. Menfez Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.09.2007 tarih ve 06.06.38.0132/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 2.Bölge Müdürlüğü’nce 15.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ank-Kayseri Hattı Km:237+850,243+630,245+100 ve 301+910 Da L:2.00 M.Açıklıklı Pref.Menfez Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Erkan  Büber’in 03.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.08.2007 tarih ve 23055 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

13.09.2007 tarih ve 06.06.38.0132/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye vermiş olduğu  teklifinin  aşırı düşük  bulunduğu ve idarece istenilen aşırı düşük sorgulamasına verilen açıklamasının uygun bulunmadığı, ancak ihalenin üzerine bırakıldığı isteklinin teklifinden kendi teklifinin  4200 YTL  daha düşük olduğu, idarenin yaklaşık maliyeti yanlış hesaplandığı, idareye vermiş olduğu metrajların doğru olduğu, iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          09.04.2007 tarihinde ihale onayı alınan söz konusu ihalede, yaklaşık maliyetin idarece 2007 yılı Ocak ve Şubat aylarında 2006 yılı Bayındırlık Birim Fiyatları esas alınarak tespit edildiği görülmüştür.

 

İdarece  geçerli teklifler arasından sınır değerin tespit edildiği, sınır değerin altında kalan tekliflere sahip olan Erkan Büber, Tayyip Tüfek ve Hasan Yüksel’den aşırı düşük açıklaması istenildiği, tekliflere ilişkin açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen Aşırı Düşük Değerlendirme Raporu neticesinde Hasan Yüksel’in aşırı düşük açıklamasının yeterli, Tayyip Tüfek. ve  başvuru sahibi Erkan Büber’in aşırı düşük açıklamalarının yetersiz olduğu belirtilerek değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Başvuru sahibi Erkan Büber’in aşırı düşük açıklamaları; prefabrik kutu menfez dışındaki kanat duvarında ve radyede kullanılacak olan demir tonajının 22 ton olması gerekirken  kendilerince bunun 8,8 ton olarak belirlenmesi, kanat ve radyede kullanılacak olan hazır betonun rayiç fiyatının 90-100 YTL civarında olmasına rağmen kendilerince hazır beton fiyatının 74 YTL olduğunun belirtilmesi, 1 adet kutu menfezin fabrika-işyerine nakli tutarının belirtilmesi gerekirken kendilerince montaj ve vinç bedeli olarak 214 YTL tutarının belirtilmesi, 1 adet kutu menfezin Betonel firmasından alınan kalıpsız fiyatının sunularak kendilerindeki kalıpların miktarının belirtilmemesi, ihale konusu işin kaç günde tamamlanacağının belirtilmemesi, kendilerince işe ait kar marjı tutarının %5 belirlenmesi gerekçeleriyle idarece yeterli görülmediği anlaşılmıştır.

 

 Erkan Büber’in aşırı düşük açıklamasının incelenmesi neticesinde; kendilerince 16.035/2 B.A Betonu MK BS16  hazır betonunun fiyatıyla ilgili proforma fatura veya teklif yazısı niteliğinde belge  sunulmadığı, C-18 ve C-20 betonuna ilişkin Başkent Esbeton firmasından alınmış hazır beton sözleşmesi sunulduğu, açıklamalarında şikayet başvurusunda belirtilenin aksine kendi menfez çelik kalıplarının kullanacağına dair her hangi bir beyanda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.  hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda yer alan tespitler ve hükümler birlikte değerlendirildiğinde idarece tespit edilen sınır değerin altında kalan ve teklifi aşırı düşük bulunarak açıklama istenilen başvuru sahibinin açıklamalarının idarece yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı bırakma işleminin ihale mevzuatına uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde görülmemiştir.  

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Şikayet konusunun 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde hüküm altına alınan  aşırı düşük teklif değerlendirmesine ilişkin olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin, “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı  XIII üncü maddesinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirilmesi” başlıklı (H) fıkrasında yapım işleri ihalesinde ihale komisyonu geçerli teklifleri tespit ettikten sonra aşırı düşük sorgulamasında kullanacağı sınır değerin tespit etmesi ve buna göre tespit edilen sınır değerin altında kalan tekliflere ilişkin aşırı düşük teklif değerlendirilmesi yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

           

Bu durumda öncelikle aşırı düşük teklif sorgulamasına esas geçerli tekliflerin tespit edilmesi için teklif değerlendirilmesinin ihale mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelenmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan ihaleye sunulan teklif dosyalarının incelenmesi neticesinde;

 

            Söz konusu ihaleye teklif veren isteklilerden Kozayolyap İnş. San. Ltd. Şti.’nin idarece ihaleye sunmuş olduğu teklif dosyasında Banka Referans Mektubu teyidinin bulunmaması ve firmanın hisse oranlarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bulunmadığından İş deneyim belgesinin değerlendirilemediği gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Kozayolyap İnş. San. Ltd. Şti. ‘nin teklif dosyasının incelenmesi neticesinde; Kuveyt Türk bankasından 15/05/2007 tarih ve 1042726 sayı ile alınan Banka Referans Mektubunun  sunulduğu, buna ilişkin teyidin  teklif dosyasında  yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bankalardan Temin Edilecek Belgeler” başlıklı  36 ncı maddesinde; “Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

 

Gerek görüldüğünde, bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

…”   düzenlemesi yer almaktadır.

 

Adı geçen isteklinin teklif dosyası içerisinde  12 Nisan 2007 tarih ve 6786 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin sermaye yapısının yayınlandığı buna göre tamamı 4000 adet hisseye karşılık gelen sermayenin 2040 hissesinin Tarcan Atay’a ait olduğu, istekli tarafından İş deneyim belgesi olarak Tarcan Atay adına Karayolları Genel Müdürlüğü 1 inci Bölge Müdürlüğü tarafından   düzenlenmiş “İş Yönetme Belgesinin” sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Değerlendirmeye İlişkin Esaslar” başlıklı 55 inci maddesinin (d) bendinde ;”İş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, iş deneyim belgeleri bu tüzel kişilerin sadece birinde kullanılabilir (Standart Form KİK027.2/Y). Yıllara sari yapım işlerinde idareler, yükleniciden, bu ortaklık oranının muhafaza edildiğine dair Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazısını her yıl istemek zorundadırlar.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan  tespitler ve hükümler birlikte değerlendirildiğinde;

 

Kozayolyap İnş. San. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası içerisinde yer alan şirketin sermaye yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinde ihaleye sunulan İş yönetim belgesi adına düzenlenen Tarcan Atay’ın şirketin yarıdan fazla hissesine sahip olduğu, ayrıca ihaleye sunulan Banka Referans Mektubunun teyidinin gerekli görüldüğü takdirde idarece yapılması gerektiği, isteklilerin teklif dosyasında sunma zorunluluklarının bulunmadığı anlaşıldığından Kozayolyap İnş. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin  idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu ve idarece teklif değerlendirmesine alınması gerektiği,

 

İdarece yukarıda belirlenen tespitler neticesinde değerlendirme dışı bırakılması uygun olmayan Kozayolyap İnş. San. Ltd. Şti.’nin  değerlendirmeye alınmasından sonra geriye kalan geçerli teklifkler üzerinden sınır değerin belirlenerek idarenin buna göre aşırı düşük olan isteklileri tespit etmesi gerekirken ihale mevzuatına aykırı olarak sınır değer tespiti yapmış olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından 19.06.2007 tarihinde tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçesinin bildirilmesi için idareye başvuruda bulunulduğu, idarenin  22.06.2007 tarihli yazı ile açıklamaya cevap verdiği, 26.06.2007 tarihinde ihalenin üzerinde bırakıldığı Hasan Yüksel’in sözleşme imzalanması için gerekli olan kesin teminat ve evraklarını idareye teslim ettiği ve 03.07.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

           

            Buna göre idarenin yukarıda yer alan anılan Kanunun 42 inci maddesi gereğince  41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimi beklenmeden ihale üzerinde kalan firmanın sözleşmeye davet edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı  55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

            Bu şikâyetler;  

a) Sözleşme imzalanmamışsa, 

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.”  hükmü yer almaktadır..

 

Başvuru sahibine idarenin açıklama istemine ilişkin cevabının 02.07.2007 tarihinde tebliği edildiği, şikayete konu işlemin farkına varıldığı tarihin 02.07.2007 tarihi olduğu,  başvuru sahibince 03.07.2007 tarihinde de idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak idare 03.07.2007 tarihinde sözleşme imzalayarak 15 günlük şikayet süresini beklemediği görülmüştür.

 

Bu durumda 4734 sayılı Kanunun 41,42 ve 55 inci maddelerine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Kozayolyap İnş. San. Ltd. Şti.’nin teklif değerlendirilmesine alınması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının  iptaline,

2) Kozayolyap İnş. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınma hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul