İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3066
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :94
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3066
Şikayetçi:
 Dündar Mehmet Taşçı-Dündar Mühendislik, Hacı İsa Mahallesi Meram Cad. Okurlar İşhanı Kat:3 Karapınar / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayalı Belediye Başkanlığı, Karapınar / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.08.2007 / 24372
Başvuruya konu ihale:
 2007/106190 İhale Kayıt Numaralı “Stabilize Yol Kumlama Bordür ve Kilitli Taş Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.09.2007 tarih ve 06.06.98.0120/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayalı Belediye Başkanlığı’nca 10.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Stabilize Yol Kumlama Bordür ve Kilitli Taş Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Dündar Mehmet Taşçı-Dündar Mühendislik’in 14.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.08.2007 tarih ve 24372 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede katılımın düşük olması ve tekliflerinin piyasa rayiçlerinden yüksek olması nedeniyle rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin idarece iptal edildiği, ihalenin iptalinin mevzuatına uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

            İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, ihale komisyonunun 10.08.2007 tarihli kararı ile, “Katılımın düşük olduğundan teklifin piyasa rayiçlerinden yüksek olduğundan rekabet oluşmadığından ve kurumumuzun zarara uğrayacağı düşünülerek şartnamedeki 35. maddesine dayanılarak iptal edilmesine…” karar verildiği, kararın onay için ihale yetkilisine gönderildiği, ihale yetkilisinin 10.08.2007 tarihinde ihale komisyonunun iptal kararını onayladığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından idarece ihalenin iptal edilmeyip ihale sürecine devam edilmesi gerektiği, kamu yararı da göz önüne alındığında ihale sürecinin uzamasının idareyi ve kamuyu zor durumda bırakacağı talebini içeren şikayet başvurusuna verilen cevapta, iptal edilen ihalenin tekrar incelenemeyeceği ve yeni ihalenin yapılacağının belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

            “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

            Aynı maddenin gerekçesinde;

 

            “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle…” ihalenin iptal edilebileceği açıklaması,

 

            Anılan Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkrasında ise;

 

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”

 

            Hükümleri yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu açıktır.

 

            İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin belirttiği gerekçe ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

            İhaleye tek isteklinin teklif verdiği, ihaledeki tek isteklinin teklif fiyatının yaklaşık maliyetin altında olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.2 maddesinde “Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” düzenlemesi bulunmakla birlikte 01.08.2007 tarihinde yerel gazetede yayımlanan ihale ilanında bu konuda bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür. Ayrıca idari şartnamede ve ihale ilanında iş deneyim belgeleri ve benzer işe ilişkin olarak bir düzenlemenin yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

            İdarece düzenlenen ihale dokümanı ile ihale ilanı arasında çelişki bulunduğu, ihale dokümanın mevzuata uygun olarak düzenlenmediği ve bu hususun katılımın düşük olmasına yol açtığı değerlendirildiğinde idarece ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul