İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3074
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :3
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3074
Şikayetçi:
 Gökşin İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti, Küçük Balıklı Mah. Kalkan Sokak Nu: 4 16250 Osmangazi/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşl. Birliği,İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulvarı 46100 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.08.2007 / 22740
Başvuruya konu ihale:
 2007/61839 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeleri Katı Atık Bertaraf Tesisi Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.09.2007 tarih ve 06.06.26.0019/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşl. Birliği’nce 21.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeleri Katı Atık Bertaraf Tesisi Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Gökşin İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin 24.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.08.2007 tarih ve 22740 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

3) 07.10.2005 tarih ve 12734-27-160.000/2188 sayıyla Mimar Haşmet S. ZENGİNLER’e düzenlenen iş denetleme belgesinin iptal edilmesi gerektiği hususunun belgeyi düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim (iş denetleme) belgesinin idari şartnamede belirtilen belgelerin sunuş şekli şartına uygun olmadığı, iş deneyim belgesinde sözleşmeyi yapan yetkili makamın mührünün basılması zorunlu olduğu halde yetkili makamın resmi mührünün bulunmadığı, belgenin standart forma uygun olmadığı, iş denetleme belgesi adına düzenlenen Haşmet S. Zenginler’in işin %50 sinde denetim görevinde bulunmadığı, belgenin ne sıfatla verildiği bölümünde “kontrol mühendisi” ibaresi olduğu halde “aynı sıfatla çalışanlar” bölümünün boş bırakılarak ilgilinin mesleğiyle ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının tespitini imkansız hale getirildiği, mimar olan bir kontrolün işin inşaat, elektrik, mekanik uygulamalarının tamamını denetlemiş gibi ve sözleşmenin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde tamamlanmasından sadece bu kişinin mesul görülüyor olmasının mühendislik kurallarına da aykırı olduğu, ayrıca bu belgede standart form KİK35.0/Y’nin 16. satırı olan “ilgilinin mesleğiyle ilgili olarak hissesine düşen belge tutarı” bölümünün bulunmadığı ve bu haliyle belgenin değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerinde bırakılan Histaç Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin teklif dosyasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından verilmiş, kontrol mühendisi sıfatıyla Mimar Haşmet S. Zenginler adına düzenlenmiş “Katı Atık Depolama Tesislerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesi” işine ait, 6.922.705.668.447 TL tutarındaki İş Denetleme Belgesini sunduğu görülmüştür.

 

Bu belgede yer alan “aynı sıfatla çalışanlar” bölümünün boş bırakıldığı görüldüğünden söz konusu belgenin düzenlenmesini gerektiren işin hakediş raporlarının incelenmesinden; 17 adet hakediş raporu düzenlendiği, söz konusu iş denetleme belgesi adına düzenlenen Haşmet S. Zenginler’in 1-7 no’lu hakedişler arasında Kontrol Mühendisi olarak görev yaptığı, 8-17 no’lu hakedişler arasında belgeyi tetkik eden pozisyonunda İşl. Den.ve İha. Md. Yr. olarak görev yaptığı, 1-7 no’lu toplam hak ediş tutarının 2.904.672.511.113 TL olduğu, toplam hak ediş bedelinin 6.922.705.668.447 TL olduğu dikkate alındığında adı geçen şahsın kontrol mühendisi olarak görev yaptığı kısmın işin % 50’sini karşılamadığı tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 54 üncü maddesinin (c) bendinin “İş Denetleme Belgesi” başlıklı bölümün birinci paragrafında “4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde ilgili mevzuat gereğince denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi, kontrol şefi ve şantiye şefine iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen düzenleme ve tespitler birlikte değerlendirildiğinde; iş denetleme belgesi alabilme şartı olan kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde ilgili mevzuat gereğince denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde kontrol mühendisi, şantiye mühendisi, kontrol şefi ve şantiye şefi olarak fiilen görev yapmış olmak şartını karşılamadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan firmanın sunmuş olduğu Haşmet S. Zenginler adına düzenlenmiş iş denetleme belgesinin geçerli bir belge olmadığı anlaşılmış olup söz konusu belgenin ilgili idarece iptal edilmesi, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

3) 07.10.2005 tarih ve 12734-27-160.000/2188 sayıyla Mimar Haşmet S. ZENGİNLER’e düzenlenen iş denetleme belgesinin iptal edilmesi gerektiği hususunun belgeyi düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul