İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3075
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :9
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3075
Şikayetçi:
 Sait BOZDAĞ, Serçeönü Mah. Ahmetpaşa Cad. Çiçek İşmerkezi 14/26 K.7 Kocasinan/KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Ziraat Bankası A.Ş. (Satınalma ve İnşaat Hizmetleri Daire Başkanlığı), İstanbul Yolu Üzeri Trafo Durağı Karşısı Varlık –Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.08.2007 / 24854
Başvuruya konu ihale:
 2007/94009 İhale Kayıt Numaralı “Ziraat Bankası A. Ş. Yenisanayi-Kayseri Şubesi Hizmet Binası Tadilat ve Onarımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.09.2007 tarih ve 06.07.05.0170/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ziraat Bankası A.Ş. (Satınalma ve İnşaat Hizmetleri Daire Başkanlığı)’nce 07.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ziraat Bankası A. Ş. Yenisanayi-Kayseri Şubesi Hizmet Binası Tadilat ve Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Sait Bozdağ / İnşaat Mühendisi’nin 17.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet [başvurusunun, idarenin 21.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.08.2007 tarih ve 24854 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari şartnamenin 20.1 maddesinde yer alan düzenleme gerekçe gösterilerek en düşük teklifi vermelerine rağmen idare tarafından haksız yere değerlendirme dışı bırakıldıkları iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihalede, en düşük teklifi veren başvuru sahibi Sait BOZDOĞAN’ın teklifinin, idari şartnamenin 20.1 nci maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olmadığı gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde, “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli,………. istenebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 20.1 nci maddesinde isteklilerin tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vermeleri gerektiği ifade edilen söz konusu ihalede; idari şartnamenin bu maddesi ile “diğer hususlar” başlıklı 59 uncu maddesinin “isteklilerin teklifleri ekinde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ile bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vermek zorundadırlar.” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen düzenleme ile analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında sayılan söz konusu ihalede; başvuru sahibinin teklifi ile birlikte sadece inşaat, mekanik tesisat işleri, elektrik tesisat işleri, SSK giderleri ve sözleşme giderlerinden oluşan 144.000,00 YTL tutarındaki teklif icmal sayfası ile ekinde inşaat imalatlarına ilişkin teklif bedelini gösteren hesap cetvelini sunduğu, teklifi ekinde mekanik tesisat işleri ve elektrik tesisat işlerine ilişkin teklif bedeli hesap cetveli ile analizlere yer vermediği, bu haliyle idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır..

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda ı “ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı” bendi yönünden yapılan incelemede;

 

Altı isteklinin teklif vermiş olduğu incelenen ihalede, ihale komisyonu tarafından en düşük teklifi veren başvuru sahibi Sait BOZDOĞAN’ın teklifinin idari şartnamenin 20.1 nci maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olmadığı gerekçesiyle, Kota Müh.Nak. yapı San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde iş deneyim belgesine yer vermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, dört isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği ve 140.871,06 YTL tutarında sınır değer tespit edildiği ve bu değerin altında teklif bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda ifade edilen idari şartnamenin 20.1 ve “diğer hususlar” başlıklı 59 uncu maddesinde yer alan düzenleme ile analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında sayılan söz konusu ihalede, idarece geçerli kabul edilen dört isteklinin de tekliflerinde sadece teklif bedeli eki hesap cetveline yer verildiği, ancak idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizlere yer vermediği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak bu isteklilerin tekliflerinin de 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte olup ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul