İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3077
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :11
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3077
Şikayetçi:
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sümer Sokak No:36/1 Demirtepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Hacı Şaban Mah. Meram Yeniyol Cd. Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.09.2007 / 25668
Başvuruya konu ihale:
 2007/122031 İhale Kayıt Numaralı “Fuel-oil Sistemi ve Mutfak Gaz Sisteminin Doğalgaz Sistemine Dönüştürülmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 06.07.32.0065/2007-39 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılacak olan “Fuel-Oil Sistemi ve Mutfak Gaz Sisteminin Doğalgaz Sistemine Dönüştürülmesi” ihalesine ilişkin olarak TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 07.09.2007 tarih ve 25668 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale idarece iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale ilanının 4.3.2 maddesinde, anahtar teknik personel makine mühendisinin doğalgaz dağıtım kuruluşlarından sertifika sahibi olmasının istendiği, söz konusu düzenlemenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde yer alan anahtar teknik personele ilişkin düzenlemeye ve Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğine aykırı olduğu, anahtar teknik personel olarak istenen makine mühendisine ilişkin belgenin Makine mühendisleri Odası tarafından verildiği, Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin “Yetki Belgesi Başvurusunda Sunulması gereken Bilgi ve Belgeler” başlıklı Ek-5 bölümünün IX. Maddesinde yer alan “çalışan mühendislerden en az birinin makine mühendisleri odasından alınmış doğalgaz iç tesisat mühendis yetki belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış, uygulamalı doğalgaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan alınmış yetkili mühendis belgesine” sahip olmasının zorunlu tutulduğu, belirtilen bu nedenlerle ilanın mevzuata aykırı düzenlemesinin düzeltilmesinin gerektiği iddia edilmektedir.

 

İdareden alınan 13.09.2007 tarih ve 6952 sayılı yazı ve eklerinden; inceleme konusu ihalenin, “ilanın 4.3.2 maddesinde, anahtar teknik personel makine mühendisinin, meslek odasına kayıtlı olmasının istenmesi gerekmekte iken sehven doğalgaz dağıtım kuruluşlarından sertifika sahibi olmasının istendiği” gerekçesiyle 7.9.2007 tarihinde iptal edildiği ve ihalenin iptal edildiğine ilişkin ilanın 11.09.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesinde; “İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya ilişkin ihale idarece iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul