İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3078
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :12
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3078
Şikayetçi:
 Şanlı Makina İnş. Hay. Üretim Paz. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. Sürücü Mahallesi Çocuk Islahevi Karşısı Huzur Sitesi D Blok Kardelen Apt. No:3 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Şölen Belediye Başkanlığı Ergani/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.09.2007 / 25627
Başvuruya konu ihale:
 2007/123897 İhale Kayıt Numaralı “Beton Yol Yapım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.09.2007 tarih ve 06.07.30.0065/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şölen Belediye Başkanlığı’nca 27.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Beton Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Şanlı Makina İnş. Hay. Üretim Paz. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 31.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.09.2007 tarih ve 25627 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale günü ihalenin iptal edildiğinin sözlü olarak bildirildiği, ertesi gün idareye gidildiğinde ihalenin en yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakıldığının yazılı olarak kendilerine tebliğ edildiği, ihalenin yasal olmayan bir yol ile idarenin dilediği şirkete verildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İncelenen ihaleye 7 isteklinin teklif verdiği, 4 isteklinin teklif zarfının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle açılmadığı, başvuru sahibi ve Maşuk AKDUMAN’ın tekliflerinin belgeleri eksik olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 27.8.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Fıratçem Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında “..İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlenirmeye alınmaz.” hükümleri yer almaktadır.

            Şikayete konu ihalede; Cemal YILMAZ’ın teklif zarfında idarenin adı ve adresinin belirtilmediği, Şimşek Kardeşler Ltd. Şti.’nin teklif zarfı üzerinde şirket isminin yanlış yazıldığı, Zekeriya SÖZEN ve Mefa İnş. Ltd. Şti.’nin teklif zarfında bilgi eksiklikleri olduğu gerekçeleriyle adı geçen isteklilerin değerlendirme dışı bırakıldıkları belirlenmiştir.

İsteklilerin teklif zarflarının ihale işlem dosyasında bulunan fotokopilerinin incelenmesinden;

Zekeriya SÖZEN’e ait teklif zarfının üzerinde teklifin hangi işe ait olduğunun belirtilmediği anlaşıldığından, adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmaması işleminde 4734 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesine aykırılık bulunmamakla birlikte;

Cemal YILMAZ’ın teklif zarfında idarenin adı ve adresi bölümünde “Şölen Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına Şölen/Ergani” yazıldığı, idari şartnamede idarenin adının “Şölen Belediyesi”, adresinin “Şölen Beldesi Ergani-Diyarbakır” olarak belirtildiği, adı geçen isteklinin teklif zarfının bu haliyle ihaleyi yapan idareye sunulduğunun açık olduğu,

Mefa İnş. Ltd. Şti.’nin teklif zarfının üzerinde şirket adresi yazılmamakla birlikte, zarfın arka yüzünde bulunan şirket kaşesinde şirket adresinin yer aldığı,

Şimşek Kardeşler İnş. Ltd. Şti.’nin teklif zarfının üzerinde ticaret unvanının “Şimşek Kardelşer İnş. Gıda. Tar ve Hayv. Ltd. Şti.” olarak yazıldığı, zarfın arka yüzünde bulunan şirket kaşesinde ticaret ünvanının “Şimşek Kardeşler ….” olduğu, bu haliyle isteklinin zarfın üzerinde bulunan ticaret unvanı ile şirket kaşesinde yer alan farklılığın, zarfın üzeri yazılırken yapılan maddi bir hatadan kaynaklandığının anlaşıldığı,

Belirtilen bu nedenlerden dolayı Cemal YILMAZ, Mefa İnş. Ltd. Şti. ve Şimşek Kardeşler İnş. Ltd. Şti.’nin teklif zarflarının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaları 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine aykırı olup, belirtilen bu aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul