İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3120
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :67
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3120
Şikayetçi:
 Erkan Büber İnş. Müh.-Müteahhit, 4.Cadde 70.Sokak No: 12/9 A.Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 2.Bölge Müdürlüğü,Marşandiz-Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.08.2007 / 23281
Başvuruya konu ihale:
 2007/53007 İhale Kayıt Numaralı “Karabük ve Ülkü Revizörlük Binası, Çankırı Poz Otosu Garaj Binası İle Karabük Su Kulesinin Bakım ve Onarımının Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 06.06.45.0019/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 2.Bölge Müdürlüğü’nce 07.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karabük ve Ülkü Revizörlük Binası, Çankırı Poz Otosu Garaj Binası İle Karabük Su Kulesinin Bakım ve Onarımının Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Erkan Büber İnş. Müh.-Müteahhit’in 16.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.08.2007 tarih ve 23281 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali ile yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

20.09.2007 tarih ve 06.06.45.0019/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece istenen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yapmış oldukları açıklamanın, “bazı kalemlere iki defa kar dahil edildiği” gerekçesiyle yeterli bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

           

Anılan hüküm ile ihale komisyonunun, aşırı düşük olduğu tespit edilen teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesi ve bu bileşenlerle ilgili sorgulama yapması gerektiği öngörülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesiyle ilgili olarak; ihale komisyonunun, bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra; yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, (yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki) teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulacağı ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde edeceği, ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulacağı ve bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit edeceği ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil) tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği,

Bileşenlerin, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntıların ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiği, ihale komisyonunun, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracağı yönünde düzenleme yer almaktadır.

 

İhale komisyonunca, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen düzenlemedeki açıklamalar doğrultusunda aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin sınır değer tespit edilerek, teklifleri tespit edilen sınır değerin altında kalan (3) üç istekliden (1- Erkan BÜBER, 2- Dems İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti, 3- Bimtek Tek. Paz. Tic. Ltd. Şti.) 11.08.2006 tarihli yazılarla aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yazılı açıklama yapmalarının istenildiği, anılan isteklilerden başvuru sahibinin idarece verilen süre içerisinde açıklama ve analizlerini vermediği ve bu nedenle de teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer firmaların ise aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazılı açıklamasını süresi içerisinde ihale komisyonuna sunduğu, Dems İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin açıklamasının yetersiz görülmesi sebebiyle ihaleye en düşük 3. teklifi veren Bimtek Tek. Paz. Tic. Ltd. Şti’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak karara bağlandığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idarece istenen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak sunmuş olduğu açıklama ve eki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, idarece 11.06.2007 tarihinde 5 günlük süre verilerek başvuru sahibinden açıklama istendiği başvuru sahibinin 25.06.2007 tarihinde açıklamasını idareye sunduğu, ihale komisyon kararıyla “söz konusu firmanın açıklamasını idarece kendisine verilen süre içerisinde sunmaması sebebiyle” teklifinin değerlendirmeye alınmaması işleminin (idarece yazılan ve normal posta yoluyla gönderilen 11.06.2007 tarihli yazının başvuru sahibine hangi tarihte ulaştığı tespit edilemediğinden) yerinde olup olmadığı hakkında herhangi bir kanaate varılamamıştır.

 

Ancak, başvuru sahibinin süresini geçirerek sunduğu, aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak idarece yapılan ve 03.07.2007 tarih ve 204684 sayılı yazıyla başvuru sahibine gönderilen yazıda yapılan “açıklamanın da yetersiz olduğu”na ilişkin değerlendirmenin de; [başvuru sahibinin açıklamasında sadece metrajlara ve bir kısım proforma fatura ile başka firmalardan aldığı teklife yer verdiği, buna karşılık imalatın bünyesindeki işçilik malzeme ve makine ile diğer bütün kalemlere ilişkin fiyatları da içeren fiyat analizlerine yer verilmediği için bu açıklamanın uygun olmadığı ve idarece yapılan söz konusu açıklamanın uygun olmadığına ilişkin değerlendirmenin de] yerinde olduğu açıktır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde “Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucu, Akay İnş.- Sinan Vanlı’nın teklif dosyasında banka referans mektubunun bulunduğu, ancak mali durum belgesinin yer almadığı tespit edildiğinden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

2) İhaleye en düşük ikinci teklifi sunan Dems İnş. Tur. San ve Ltd. Şti’nin idarece istenen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak sunmuş olduğu açıklama ve eki bilgi/belgelerin incelenmesi sonucunda, söz konusu firmanın yaptığı açıklamanın ekinde, idarece oluşturulan yaklaşık maliyet icmal tablosunda yer alan iş kısımlarına ilişkin bedel öngörülerek analizler ile metrajlara da yer verildiği, bu bedellere ilişkin olarak değişik firmalardan alınan teklif ve proforma faturaların da idareye sunulduğu, ayrıca sözleşme giderleri, vergi-sigorta giderleri ile diğer genel giderler ve kar için % 20 daha ilave bedel öngörüldüğü anlaşılmış ve bu haliyle açıklamanın yeterli olduğu görüldüğünden söz konusu teklifin değerlendirilmeye alınması gerekmektedir.

 

3) 4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

            Bu şikâyetler;  

a) Sözleşme imzalanmamışsa, 

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır..

 

Başvuru sahibinin, aşırı düşük teklif açıklama yazısını 25.06.2007 tarihinde gönderdiği, idarenin buna ilişkin düzenlediği 03.07.2007 tarih ve 204684 sayılı değerlendirme yazısını 05.07.2007 tarihinde tebellüğ ettiği, şikayetçinin 16.07.2007 tarihinde süresi içerisinde idareye şikayetini sunduğu, 23.07.2007 tarihinde idarece şikayet başvurusu reddedilerek ihale üzerinde bırakılan istekliyle 30.07.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı ve 15 günlük itirazen şikayet süresinin beklenmediği anlaşıldığından, sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Esasta 
   Oybirliği, Gerekçede Oyçokluğu  ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelenen ihalede, ihaleye teklif veren isteklilerden Sinan VANLI’nın banka referans mektubu sunmasına rağmen, "mali durum bildirimi"ni vermemesi değerlendirme dışı bırakılma nedeni kabul edilmiştir.

 

“Mali durum bildirimi”, isteklinin sunmuş olduğu banka referans mektubundaki bilgilerin kendi beyanıyla da teyidi mahiyetinde bir belge olup tek başına yeterlik kriteri niteliğinde bir belge değildir. Bu nedenle, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği olarak nitelendirilip, 4734 sayılı Kanunun 37’nci maddesine göre idarece tamamlatılarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği görüşüyle; kararın söz konusu eksikliği değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi kabul eden kısmına katılmıyorum.

 

 

 

      Abdullah DÜNDAR

                                                                                                                         Kurul Üyesi

     

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul