İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3121
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :68
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3121
Şikayetçi:
 Hasanoğulları İnşaat Tic. Ltd. Sti. Mimar Sinan Mah. Belkıs Caddesi Nu:64 Nizip/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,Atatürk Bulvarı Özel İdare İş Hanı Kat 4 Nizip/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.08.2007 / 23329
Başvuruya konu ihale:
 2007/82923 İhale Kayıt Numaralı “Nizip Korucak Köyü İlköğretim Okuluna Yeni Wc Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 06.06.47.0019/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 12.07.2007 tarihinde ile yapılan “Nizip Korucak Köyü İlköğretim Okuluna Yeni Wc Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hasanogulları İnşaat Tic. Ltd. Sti’nin 30.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.08.2007 tarih ve 23329 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

20.09.2007 tarih ve 06.06.47.0019/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede idarenin ihaleyi “yeterli rekabet oluşmadığı ve kamu yararı” göz önünde bulundurularak iptal etmesinin hukuki temelden yoksun, haksız ve keyfi olduğu ve bu nedenle de idarenin ihalenin iptaline yönelik işlemin iptali gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; İhale işlem dosyası incelendiğinde, anılan ihalede (9) firmanın ihale dokümanı satın aldığı, (7) isteklinin ihaleye teklif verdiği, idarenin (3) istekliyi teklif mektubu uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktığı, ihale komisyonunun ihaleyi en düşük ikinci teklifi veren Hasanoğulları İnş. Ltd. Şti. üzerine bıraktığı, ancak 17.07.2007 tarihinde yeterli rekabet oluşmadığı ve kamu yararının yeterince sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

Anılan hüküm ve gerekçesi uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. İhale dokümanını satın alan (9) firmadan (7)’sinin ihaleye teklif verdiği, (4) isteklinin teklifinin geçerli olduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak karara bağlanan firmaların teklif rakamlarının idarece belirlenen yaklaşık maliyetin altında olduğu göz önüne alındığında, iptal gerekçesinde belirtilen söz konusu koşulların anılan ihalede gerçekleşmediği, dolayısıyla idarenin tesis ettiği işlemin mevzuata uyarlık göstermediği açıktır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, idarenin iptal gerekçesinin mevzuata uygun olduğu, başvuru hakkında 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca şikâyetin bulunmadığına karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul