İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3123
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :71
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3123
Şikayetçi:
 Ahenk Yapı İnş. Tes. Ltd. Şti. - Ahmet Çanga İnş. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Ataç - 1 Sokak No:27/20 Sıhhıye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Amasya İl Özel İdaresi, Eski Hastane Cad. Lise Karşısı 05100 AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.08.2007 / 24119
Başvuruya konu ihale:
 2007/59070 İhale Kayıt Numaralı “Merzifon İlçesi 150 Yataklı Ek Devlet Hastahanesi Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 06.06.90.0187/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Amasya İl Özel İdaresi’nce 03.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merzifon İlçesi 150 Yataklı Ek Devlet Hastahanesi Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Ahenk Yapı İnş. Tes. Ltd. Şti. - Ahmet Çanga İnş. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 08.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.08.2007 tarih ve 24119 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kesinleşen ihale kararında ihalenin aşırı düşük açıklaması kabul edilen Gözde İnş. üzerinde kaldığının belirtildiği, anılan firmanın açıklamalarındaki iş kalemlerine ait miktarlar, birim fiyatlar, analizler ve proforma faturalar ile hesap cetvelindeki eksikliklerin oldukça fazla olduğu ve proforma faturalardaki fiyatların analizlere yansıtılmadığı halde idarece açıklamaların tam kabul edildiği, idarece aşırı düşük açıklamalarına dayanılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekirken, idarece “ilde ihalesi yapılan inşaatlardaki teminat ve teklif bedelleri dikkate alınarak yapılan inceleme neticesinde en avantajlı teklif olduğu” gibi ne denmek istendiği anlaşılamayan bir gerekçeye dayanıldığı, bu nedenle alınan ihale kararının iptal edilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;  İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede, idarece geçerli teklifler üzerinden Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeye uygun olarak aşırı düşük teklif sınırı tespit edilmiş ve bu değerin altında kalan 2 istekliden tekliflerine ilişkin olarak belgelendirilmek suretiyle yazılı açıklamaları istenmiştir.

 

Gözde İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu açıklamalar incelendiğinde yapılan açıklamaların Kanunda ve Yönetmelikte istenilen nitelikte olduğu, piyasada faaliyet gösteren firmalardan alınan fiyatların belgelendirildiği anlaşılmış ve idarece teklifin kabul edilmesinin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca (B) bölümünde yapılan tespitler doğrultusunda söz konusu ihalede aşırı düşük sınır değer değişmiş ve anılan isteklinin bu sınır değerin üzerinde kaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle yapılan tespitler doğrultusunda Gözde İnş. Tic. Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, ancak yapılan açıklamalar kabul edildiğinden bu aykırılığın ihalenin sonucuna etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede aşağıdaki aykırılıklar  tespit edilmiştir.

 

            1) İdari şartnamenin 7.2.3 maddesinde “İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisi istenmektedir. İsteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.” düzenlemesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII numaralı başlığının J.2 maddesinde “Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlere ilişkin iş hacmini tevsik için, hakediş gibi belgeler ile 213 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri ya da bu örneklerin noter onaylı suretlerinin sunulması gerekmektedir. Bu belgelerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir onaylı örnekleri de sunulabilir. Özel sektöre taahhüt edilen işlerde hakediş belgeleri düzenlenmemişse fatura vb. belgeler ile iş hacmi tevsik edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. Dolayısıyla isteklilerce iş hacminin yapım işi geliri ile tevsik edildiği durumlarda yapım işi geliri kamuya taahhüt edilen işlerde mutlaka hak ediş belgeleriyle tevsik edilecektir. Yapım işi gelirinin fatura vb. belgeler ile tevsik edilmesine ancak özel sektöre taahhüt edilen hak ediş düzenlenmemiş işlerde izin verilmiştir.

 

Moment Yapı San. ve Tic. A.Ş.’nin sunduğu belgelerin incelenmesi neticesinde, gelir tablosundaki değerlerin istenilen miktarları karşılamadığı, yapım işi kapsamında kamuya taahhüt edilen işlere ilişkin hak edişler yerine faturaların sunulduğu, bunun ise mevzuata aykırı olduğu, kaldı ki sunulan fatura tutarlarının da istenilen değerleri karşılamadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla idarece bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bırakılmadığı, bunun ise mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) İdari şartnamenin 25 inci maddesinde tekliflerin geçerlilik süresinin 150 gün olarak belirlendiği, 27.3 maddesinde ise geçici teminat mektuplarının süresinin tekliflerin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirleneceği düzenlenmiştir.

 

   Aksu İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu geçici teminat mektubunun incelenmesi neticesinde, geçici teminat mektubunun 05.12.2007 tarihine kadar geçerli olduğu, bu sürenin idari şartnamede istenilen süreyi karşılamadığı, isteklinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken teklifinin değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak yapılan değerlendirmede tespit edilen aykırılıkların ihale sonucuna etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği, Gerekçede  Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

             İnceleme  konusu ihalede Kurul Kararıyla “Şikayet Başvurusunun Uygun Bulunmadığına” karar verilmiştir.

             Ekonomik açıdan en avantajlı 2’ inci teklif sahibi olan  AHENK Yapı İnş. Tes. Ltd. Şti.- Ahmet ÇANGA İnş.Tes. Ltd. Şti. ortak girişimi şikayetinde yer alan  ihale üzerinde bırakılan ‘Gözde İnş.Tic.Ltd.Şti.’ teklifinin aşırı düşük açıklamalarının yetersizliği iddialarının, ihale dosyasındaki belgeler ışığında geçerli olmadığı, bu nedenle de ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarının  idarece kabul edilmesinin mevzuata uygun olduğu, bu nedenle de Şikayet Başvurusunun Uygun Bulunmadığı yönündeki karara katılıyorum.

          Ancak; Kararın Şikayet Başvurusunun Uygun Bulunmadığına ilişkin gerekçeler arasında  yer alan:

           “Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII numaralı başlığının J.2 maddesinde ‘Tahhüdü altındaki  ve  bitirdiği işlere ilişkin iş hacmini tevsik için , hak ediş gibi belgeler ile  213 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri ………  Özel sektöre taahhüt edilen işlerde hak ediş belgeleri düzenlenmemişse  fatura vb. belgeler ile iş hacmini tevsik edecektir.’ şeklindeki düzenleme nedeniyle isteklilerce iş hacminin yapım işi geliri ile tevsik edildiği durumlarda yapım işi geliri kamuya taahhüt edilen işlerde mutlaka  hak ediş belgeleri ile tevsik edilecektir.Yapım işi gelirinin fatura v.b. belgeler ile tevsik edilmesine ancak özel sektöre taahhüt edilen hak ediş düzenlenmemiş işlerde izin  verilmiştir.” şeklindeki  gerekçeye aşağıdaki nedenlerle katılmıyorum.                 

 

              Keza,Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “isteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde :

              -“İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam  cirosunu gösteren “gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin  her ikisinin”  idarece istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.”

               Düzenlemelerine  yer verilmiştir.

 

               Yönetmeliğin bu düzenlemesine göre idarelerin; isteklilerin toplam cirosunu gösteren  gelir tablosunu ve taahhüt altında bitirdiği yapım işi  miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisini birden istemeleri  zorunlu olup, isteklilerin ise  ya gelir tablolarının ya da hak ediş veya benzeri belgelerden (Faturalarından) herhangi birini sunmaları yeterli görülmüştür. Yönetmeliğin 38. maddesindeki cümlede yer alan  veya”   kelimesi iki ayrı belgeden birinin sunulmasına cevaz veren bir düzenlemedir.   Kaldı ki; istekliler tarafından sunulan faturalar o idareye karşı gerçekleştirilen hak edişler sonucu VUK hükümlerine göre düzenlenen belgelerdir. İdarelerin sadece hak ediş raporlarına  dayanarak herhangi bir ödeme yapmaları da mer’i mevzuatımıza göre  olanaksız olduğu gibi, idareye sunulan  bu faturalar isteklinin bilanço ve gelir tablolarının da dayanağını teşkil etmektedirler.

               Yukarıda arz olunan nedenlerle , istekli tarafından iş hacmine ilişkin belgeler kapsamında Moment Yapı San. Ve Tic. A.Ş.nin  sunduğu faturaların ihaleyi yapan  idarece kabul edilmesinde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı görüşüyle, kararın bu kısmına açıklanan gerekçeyle katılmıyorum.

 

 

                                                                                                Abdullah DÜNDAR

                                                                                                           Kurul Üyesi                  

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul