• Karar No: 2007/UY.Z-3127
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :81
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3127
Şikayetçi:
 Murat ÖZ İnşaat Gıda Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cevdetpaşa Cad. Elif Sitesi No:3/7 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Van Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Abrurrahman Gazi Mah. İskele Cad. 65040 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.08.2007 / 22240
Başvuruya konu ihale:
 2007/61362 İhale Kayıt Numaralı “Van Merkez Turgut Reis İlköğretim Okulunun Anaokuluna Dönüştürülmesi, Genel Onarım Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.09.2007 tarih ve 06.06.17.0176/2007-67E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 08.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/61362 İhale Kayıt Numaralı “Van Merkez Turgut Reis İlköğretim Okulunun Anaokuluna Dönüştürülmesi, Genel Onarım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Murat ÖZ İnşaat Gıda Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.08.2007 tarih ve 22240 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede tekliflerinin aşırı düşük teklif  olarak belirlendiği ve idarece açıklama istenildiği, istenen belge ve bilgileri tam ve eksiksiz olarak idareye sundukları halde, tekliflerinin Van Valiliğinin yazısına istinaden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi gereğince  değerlendirme dışı bırakıldığı, değerlendirme dışı bırakılmalarına konu işi 15 gün gecikerek idareye teslim ettikleri, gecikme cezalarının ödendiği ve işin kabulünün yapıldığı, idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ‘İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları’ başlıklı 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendinde; ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Aynı hükme, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamede de yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendinin uygulamasına ilişkin  olarak;

 

            İdareye karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen yasak fiil ve davranışlar dolayısıyla meslek ve iş ahlakına aykırı davranışların 4734 sayılı Kanun’un 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışların dışında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılmış olan yasak fiil ve davranışlar ile bu fiil veya davranışlar içine girmemekle birlikte, sözleşme hükümlerine aykırı veya idareye zarar verecek fiil ve davranışlar ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı yürürlükteki kanunların yüklediği mükellefiyetlere aykırı davranışlar iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyet kapsamında değerlendirilebilecektir.

 

Ancak, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme” fiilinden ötürü hakkında yasaklama kararı verilmiş bir isteklinin yasaklama kararını veren idarenin ihalesine katılması halinde; 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi için, bu isteklinin davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerekmekte ve bu hususta takdir idareye ait bulunmaktadır. Yine bu isteklinin 10 uncu maddenin (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesinin ancak ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun bu idare tarafından ispat edilebilmesi halinde mümkün olabilecektir.” denilmiştir.

 

İdare tarafından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin, Van Valiliğinin 14.10.2005 tarih ve 12/564 sayılı yazısında belirtilen;

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının yapım işlerini üstlenen bazı müteahhitlerin sözleşme hükümlerine aykırı davranarak işlerini sözleşmede öngörülen sürelerde bitirmeyerek cezalı durumu düştükleri gözlemiştir.

 

İşlerini sözleşme hükümlerine uygun bir biçimde zamanında bitirilmemesi Kamu Kuruluşları açısından zaman ve kaynak israfına yol açmakta, ayrıca toplum nezdinde Devletin ve İdarenin prestijinin sarsılmasına neden olmaktadır.

 

Sözleşme hükümlerine aykırı davranan bu gibi müteahhitlerin daha sonra kamu ihalelerine girerek yeniden iş alması kamu vicdanını derinden yaralayacaktır.

 

Bu nedenle; ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, sözleşme hükümlerini ihlal ederek işlerini zamanında bitirmeyen müteahhitler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” başlıklı 10. maddesinin 3. bendinin f fıkrası gereğince ilgili idare tarafından ihale dışı bırakılacaklardır. (4734 sayılı Kanuna tabi olmayan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri de bu hükme uyacaklardır.)

 

Bu duruma düşen müteahhitlerin isim listesi Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından derhal ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir. İhale komisyonları da ihaleye katılan isteklilerin durumunu bu açıdan inceleyeceklerdir, gerekiyorsa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nden yazılı olarak soracaklardır.

 

Konunun takibi ve uygulanmasında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının en üst amirleri bizzat sorumlu olacaklardır. İta amirleri de onay aşamasında konuyu incelemekle yükümlüdürler.” şeklindeki düzenlemeye dayandırıldığı,

 

İdare tarafından 13.06.2007 tarih ve 803-4695 sayılı yazı ile Van Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden Van Valiliğinin 14.10.2005 tarih ve 12/564 sayılı yazısında belirtilen incelemenin yapılmasının istenildiği ve gelen cevap doğrultusunda başvuru sahibinin 2006 yılında yapılan Özalp Dağdeviren Köyü 10 Ders+4 Lojman yapım işini cezalı olarak bitirdiğinin tespiti üzerine değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin yükleniminde bulunan Özalp Dağdeviren Köyü 10 Derslikli İ.Ö.O. ve 4 Tip Lojman İnşaatı işine ilişkin idarece gönderilen belge ve bilgiler incelendiğinde;

 

Söz konusu işin sözleşmesinin 23.12.2005 tarihinde imzalandığı, sözleşmeye göre işin bitiş tarihinin 27.09.2006 olarak öngörüldüğü, idarece gönderilen cevap yazısının tarihi olan 13.09.2007 tarihi itibarıyla kesin kabulünün yapılmadığı,

 

22.06.2006 tarih ve 2879 sayılı yazı ile; başvuru sahibine işin sözleşmesinde belirtilen sürede ikmal edilmesi, mevsim ve yöre şartları dikkate alınarak inşaata yeterli derecede malzeme ve ekipman temin edilmesi ve çalışmalara hız verilerek tamamlanması, aksi halde sözleşme hükümlerinin uygulanacağı ve daha sonra yapılacak ihalelerde firmanın yapmış olduğu çalışmalara uygun değerlendirileceği hususunda ilk ihtar yazısının yazıldığı,

 

17.07.2006 tarih ve 3359 sayılı yazı ile; başvuru sahibine söz konusu inşaatta yeterli sayıda çalışan bulunmadığı, inşaatın olması gereken seviyede olmadığı, çalışmalara bir an önce hız verilerek işin sözleşmesinde belirtilen 27.09.2006 tarihinde bitirilmesi gerektiği yönünde ikinci ihtar yazısının yazıldığı,

 

13.10.2006 tarihli 5 nolu hakediş raporuna göre, yükleniciden 14 günlük gecikme cezasının kesildiği ,

 

24.11.2006 tarihinde geçici kabul işlemleri için işin mahallinde yapılan inceleme sonucunda okul ve lojman binasında eksikliklerin tespit edildiği, bu eksikliklere karşılık 15.417,00.-YTL’nin geçici kabul eksikliklerinin 2007 yılı inşaat sezonunda bitirilmesini teminen emanete alındığı ve tutanağın taraflarca 22.01.2007 tarihinde imza altına alındığı,

 

01.05.2007 tarih ve 1983 sayılı yazıda; İlçe Kaymakamlığının yaptığı incelemede, foseptiğin çöktüğü, elektrik trafosunun yandığı, kalorifer tesisatının çalışmadığı, lohman binasının elektriğinin olmadığı belirtilerek, söz konusu eksikliklerin bir an önce tamamlanarak, bilgi verilmesi hususunda başvuru sahibine üçüncü ihtarın yapıldığı,

 

20.06.2007 tarih ve 2915 sayılı yazıda ise; Özalp Dağdeviren Köyü 10 Derslikli İ.Ö.O. ve 4 Tip Lojman İnşaatı yapım işinde geçici kabulünün eksik imalatlara karşılık emanete para alınarak yapıldığı, eksik olduğu tespit edilen imalatların ivedilikle yapılması ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne bilgi verilmesi, aksi halde Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 25 ve 26 ncı maddesi hükümlerine göre eksikliklerin idare tarafından yaptırılacağı ve bedelinin kesin teminat veya emanette bulunan alacağından kesileceği hususunda dördüncü ihtarın yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu ihale tarihinin 08.06.2007 olduğu, bu tarih itibarıyla geçici kabulün eksiklikleri ile yapıldığı ve yapılmayan ya da kusurlu yapıldığı tespit edilen imalatlara karşılık 15.417,00.-YTL’nin emanete alındığının yüklenici tarafından da bilindiği, işin süresinde bitirilemeyeceğinin kontrol teşkilatınca anlaşılması üzerine 2 kez yüklenicinin ikaz edildiği, eksik ve kusurlu imalatın sözleşme ile belirlenen süre içinde yapılması hususunda yükleniciye ayrıca 1 kez ihtar yazısı gönderildiği, dördüncü ve son yazının ise şikayet konusu ihaleden sonra yazılmasına rağmen, kesin kabulünün halen yapılamadığı, ilköğretim okulu binası ve lojmanı inşaatına ilişkin işin sözleşmesinde 27.09.2006 tarihinde bitirileceği öngörülmüş olmasına, bu sürenin üzerinden ihale tarihi itibarıyla 9 ay geçmiş olmasına ve 2007 eğitim-öğretim yılının açılmış olmasına rağmen halen işin bitirilememiş olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ‘İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları’ başlıklı 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi, Kamu İhale Genel Tebliğinin aynı konuya ilişkin hükmü ve idarece tesis edilen işlemler birlikte değerlendirildiğinde;

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendinde, isteklinin ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun ihaleyi yapan idarece ispatı yeterli olup, bu bentte geçen ispat külfeti için kesinleşmiş bir yargı kararının olması zorunluluğu bulunmamakta olup ispata ilişkin olarak belirli bir şekil koşulu da aranmamaktadır.

 

Bu itibarla, ihaleyi yapan idare tarafından, şikayetçinin bu idareye gerçekleştirdiği iş sırasında  iş ve meslek ahlakına aykırı davranışlarına ilişkin olarak idarenin ispat mükellefiyetini yerine getirmeye yönelik işlemleri ve yazışmaları yapıp, karşı tarafa bunu tebliğ ettiği, mevcut bilgi ve belgeler çerçevesinde, idarenin ispat külfetini yerine getirdiği görülmektedir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde; başvuru sahibi Murat Öz  İnşaat  Pet. Ürün. San.  ve Tic.  Ltd. Şti.’nin, başvuru konusu ihaleyi yapan idarenin 2005 yılında yapmış olduğu Özalp Dağdeviren Köyü 10 Derslikli İ.Ö.O. ve 4 Tip Lojman İnşaatı yapım işi ihalesinin yüklenicisi olarak, idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi kapsamında değerlendirilerek, anılan firmanın ihale dışı bırakılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin ‘Kabul koşulları ve inceleme usulü’ başlıklı 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul