İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3129
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :83
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3129
Şikayetçi:
 Gülgün İnş. San. ve Tic., Turan Güneş Bulvarı 70/1 Çankaya ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İncivez 67100 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2007 / 22887
Başvuruya konu ihale:
 2007/63002 İhale Kayıt Numaralı “ZKÜ Tıp Fakültesi Eğitim Blokları İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.09.2007 tarih ve 06.06.34.0026/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 11.06.2007 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan “ZKÜ Tıp Fakültesi Eğitim Blokları İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Gülgün İnş. San. ve Tic.’nin 19.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.08.2007 tarih ve 22887 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tasarruf amacıyla şirket ofislerini OZE İnşaat Beton San. ve Tic. Ltd. Şti. ile paylaştıkları, başvuru konusu ihaleye kendileri yanında anılan firmanın da iştirak ettiği, ancak ön yeterlik başvuru dosyalarından anılan firmanın ortaklarının yazılı olduğu “Şirket Ortakları Hisse Durumu” belgesinin çıkması nedeniyle başvurularının değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa başvuru konusu ihalede böyle bir belge istenilmediğinden şirket ortaklık yapısının söz konusu belgeye itibar etmek yerine ticaret sicil gazetesi, şirket durum belgesi ve faaliyet belgesinden öğrenilmesi gerektiği, başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasının haksız olduğu gerekçesiyle idareye yaptıkları başvuru üzerine idarece itiraz konusu olayın 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen birden fazla teklif verme durumuna girdiği değerlendirilerek, anılan Kanunun 58 inci maddesi uyarınca İhalelere Katılmaktan Yasaklama işleminin tesis edilmesine karar verildiği, idarenin bu kararı almasında her iki firmanın adreslerinin aynı olmasının etkili olduğu, oysa her iki firmanın şirket müdürlerinin, teknik personelinin ve ortaklarının tamamen farklı kişilerden oluştuğu, bu durumun ön yeterlik dosyaları hazırlanırken söz konusu belgeye sehven yanlış şirket kaşesinin vurulmasından kaynaklandığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdarenin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına yazdığı 02.08.2007 tarih ve 7675 sayılı yazısında başvuru konusu ihaleye ön yeterlik başvurusunda bulunan OZE İnş. Beton. Tic. Ltd. Şti. ve Gülgün İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin ön yeterlik dosyalarının incelenmesi sonucunda, her iki firmanın adres, telefon ve faks numaralarının aynı olduğu, OZE İnşaat tarafından sunulan İş Deneyim Belgesinin Başka Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamede istekli kısmına Gülgün İnşaat’ın yazıldığı, dolayısıyla anılan firmaların ayrı tüzel kişilikler olarak gözükmelerine rağmen birlikte hareket ettiklerinin anlaşıldığı, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi uyarınca “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.” fill ve davranışında bulunduklarından anılan Kanunun 58 inci maddesi gereğince tüm kamu ihalelerinden 1 (bir) yıl süre ile yasaklanması ve yasaklanma kararının T.C. Resmi Gazetesinde yayınlattırılmak üzere idareye gönderilmesi istenilmiştir.

 

İşin ilanında tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri istenilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin ön yeterlik dosyası üzerinde yapılan incelemede, 10.11.2003 tarih ve 5924 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde başvuru sahibi sirketin kurucularının 1980/2000 oranında hisse ile Buket Gündüzkanat ve 20/2000 oranında hisse ile Gül Tepe olduğu, Gül Tepe’nin şirket müdürü olarak belirlendiği, 02.12.2004 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı ile anılan şirket ortaklarının hisselerinin Süleyman Altınoluk, Bülent Gündüzkanat, Levent Gündüzkanat, İsmail Ekşi, Cevriye Kalıpçı, Tayyip İşören, İsa Şahin ve Kemal Karakoça devredildiği, 14.02.2007 tarih ve 6745 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ise şirket ortağı olan Bülent Gündüzkanat tarafından yine şirket ortağı olan Levent Gündüzkanata 98 pay adedinde hisse devrinin yapıldığı, böylece 500.000 YTL olan şirket semayesinin 255.000 YTL sinin Süleyman Altınoluklu’ya, kalanının ise Levent Gündüzkanat’a ait olduğu, ön yeterlik başvuru dosyasında “Şirket Ortakları Hisse Durumu” belgesinin bulunduğu, söz konusu belgede Bülent Gündüzkanat’ın % 49,99 Kemal Köroğlu’nun ise % 50,01 oranında hissedar olduğunun belirtildiği, ön yeterlik başvuru dosyasında sunulan iş deneyim belgesinin Süleyman Altınoklu adına düzenlenmiş İş Denetleme belgesi olduğu, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından % 50 nin üzerinde hisseye sahip şirket ortağının kim olduğu hakkında sunulan bilgilerde çelişki bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, OZE İnşaat Beton San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ön yeterlik başvuru dosyası üzerinde yapılan incelemede ise, 27.12.2004 tarih ve 6206 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde şirket ortaklarının Bülent Gündüzkanat, Levent Gündüzkanat, Nevzat Akyüz ve Salih Sivar olduğu, Bülent Gündüzkanat ile Levent Gündüzkanat’ın aynı zamanda şirket müdürü olduğu, 04.05.2007 tarih ve 6801 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ise Levent Gündüzkanat’ın tüm hisselerinin Kemal Köroğlu’na devredildiği, ön yeterlik başvuru dosyasında “Şirket Ortakları Hisse Durumu” belgesinin bulunduğu, söz konusu belgede Süleyman Altınoklu’nun % 51 Levent Gündüzkanat’ın ise % 49 oranında hissedar olduğunun belirtildiği, ön yeterlik başvuru dosyasında sunulan iş deneyim belgesinin Kemal Köroğlu adına düzenlenmiş İş Denetleme belgesi olduğu, OZE İnşaat tarafından sunulan İş Deneyim Belgesinin Başka Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamede istekli kısmına Gülgün İnşaat’ın yazıldığı, anılan aday tarafından sunulan Anahtar Teknik Personel Listesinde ise Levent Gündüzkanat’ın anahtar teknik personel olarak gösterildiği, söz konusu kişiye ait öz geçmiş formunda anılan kişinin şirket ortağı olarak belirtildiği gibi ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla anılan adayın bünyesinde bulunuyor olduğunun 09.06.2007 tarihli SSK işe giriş bildirgesi sunularak tevsik edildiği, dolayısıyla anılan aday tarafından % 50 nin üzerinde hisseye sahip şirket ortağının kim olduğu hakkında sunulan bilgilerde çelişki bulunduğu gibi 2007 yılının Mayıs ayında söz konusu şirketteki hisselerini devreden Levent Gündüzkanat’ın  ihaleden iki gün önce aynı şirkette anahtar teknik personel olarak işe başladığı anlaşılmıştır.

 

            Her iki adayın ön yeterlik başvuru dosyalarında bulunan belge ve bilgiler dikkate alındığında, Bülent Gündüzkanat ile Levent Gündüzkanat’ın geçmişte anılan her iki firmanın da ortağı ve şirket müdürleri olduğu, ihaleden önce Bülent Gündüzkanat tarafından Gülgün İnşaattaki hisselerinin devredildiği, Levent Gündüzkanat’ın ihaleden çok kısa bir süre önce OZE İnşaattaki hisselerini devretmekle birlikte, ihaleden iki gün önce anılan firmada anahtar teknik personel olarak tekrar işe başladığı, her iki firmanın adresi yanında telefon ve faks numaralarının da aynı olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, anılan firmaların ayrı tüzel kişilikler olarak görünmelerine rağmen birlikte hareket ettiklerinin ve aynı kişilerce yönetildiklerinin anlaşıldığı, dolayısıyla somut olayın 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlardan olduğu anlaşıldığından, anılan Kanunun 58 inci maddesi gereğince söz konusu firmaların kamu ihalelerinden yasaklanması kararında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre ihalelerde ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi amacıyla, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere Banka Referans Mektubu sunulması, isteklinin iş hacminin toplam ciro için teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması asgari yeterlik koşulları olarak belirlenebilmektedir. Her ne kadar anılan düzenlemeler isteklilere yönelik olduğundan teklif bedeli dikkate alınmakla birlikte, Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde ekonomik ve mali yeterlik koşullarının belirlenmesine yönelik ayrı bir düzenleme bulunmadığından adayların yeterliğinin belirlenmesinde de aynı esaslara uyularak katılım koşullarının belirlenmesi, ön yeterlik aşamasında bir teklif bedeli söz konusu olmadığından söz konusu kriterlerin yaklaşık maliyet dikkate alınarak idarece tespit edilmesi gerekmektedir. İncelenen ihalede yeterlik kriteri olarak asgari 1.300.000 YTL tutarında banka referans mektubu sunulmasının yanında adayların cirosunun en az 1.500.000 YTL veya yapım işi gelirinin en az 1.200.000 YTL olmasının istendiği, söz konusu kriterlerin anılan düzenlemelere göre olması gerekenden yüksek belirlendiği, bu kriterleri sağlayamadığından bir adayın ön yeterlik başvurusunun yeterli bulunmadığı dikkate alındığında, bu haliyle anılan yeterlik kriterlerinin mevzuata göre yüksek belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            2) İşin ilanında ve şartnamesinde bu ihalede Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere dair tebliğde yer alan (B/II) Grubu işlerin (Takviye, Güçlendirme ve Onarım işleri hariç) benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir. İhale konusu iş Tıp Fakültesi Eğitim Blokları ikmal inşaatıdır. Özelliği olan ihtisas hastaneleri ile bilimsel araştırma binaları anılan tebliğin (B/II) Grubuna girmekle birlikte, yüksek okullar ve eğitim enstitüleri, araştırma binaları ve laboratuarlar ile hastane yapıları (B/III) Grubu işler arasında sayıldığından, ihale konusu iş özelliği olan ihtisas hastanesi veya bilimsel araştırma binası olmayıp eğitim bloklarının yapımından ibaret olduğundan, 6 adayın (B/II) Grubuna ait iş deneyim belgesi sunmadığı gerekçesiyle ön yeterlik başvurusu yeterli bulunmadığından, idarelerce işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde benzer iş belirlemesi yapılması esas olduğundan, incelenen ihalede (B/II) Grubu işlerin ihale konusu işe benzer iş olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            3) 4734 sayılı Kanunun “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” başlıklı 20 nci maddesinin birinci fıkrasında; “…İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.” hükmü bulunmaktadır. İncelenen ihalenin konusunun Tıp Fakültesi Eğitim Blokları ikmal inşaatı olduğu, ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmediği anlaşıldığından, başvuru konusu ihalenin Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile ihale edilmesinin koşulları oluşmadığından Açık İhale Usulü ile ihale edilmesi gerektiği, dolayısıyla ile Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul