En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3134
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :94
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3134
Şikayetçi:
 Karaca İnşaat Tic. ve Ltd. Şti., Sancak Mahallesi, Tiflis Caddesi 12/3 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Nazilli DSİ Erozyon ve Rusubat Kontrol Şube Müdürlüğü, Aydoğdu Mahallesi 346 Sokak No 18 Nazilli/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.09.2007 / 26737
Başvuruya konu ihale:
 2007/74597 İhale Kayıt Numaralı “Gölemezli Sulaması Yandereleri Yukarı Havza Islahı 3.Kısım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 06.07.72.0026/2007-44 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Nazilli DSİ Erozyon ve Rusubat Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından 13.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gölemezli Sulaması Yandereleri Yukarı Havza Islahı 3.Kısım” ihalesine ilişkin olarak Karaca İnşaat Tic. ve Ltd. Şti.’nin 19.09.2007 tarih ve 26737 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Kesinleşen İhale Kararında tekliflerinin değerlendirmeye alınmama yada uygun görülmeme gerekçelerinin açıklanmamasının mevzuata aykırı olduğu,

            2) 06.08.2007 tarihinde Kesinleşen İhale Kararının tebliği üzerine 08.08.2007 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile idareden tekliflerinin değerlendirmeye alınmama yada uygun görülmememe gerekçelerinin açıklanmasının istendiği, söz konusu açıklama talebinin 17.08.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına girdiği, bunun üzerine idarenin 24.08.2007 tarihinde tebellüğ edilen 20.08.2007 tarihli yazısı ile 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 5 günlük sürenin aşılarak açıklama talebinde bulunulduğu gerekçesiyle açıklama taleplerinin uygun görülmediğinin bildirildiği, oysa idareler için posta yoluyla tebligatta geçerli olan 7 günlük tebliğ süresinin istekliler için de geçerli olması gerektiği, Kesinleşen İhale Kararı 06.08.2007 tarihinde tebellüğ edildiğinden 11.08.2007 tarihine kadar açıklama istenebileceği, 7 günlük posta ile tebligat süresi de eklendiğinde 18.08.2007 tarihine kadar açıklama isteme haklarının bulunduğu, bu nedenle idareden Kanuni süresi içinde açıklama talep edildiği, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih 24.08.2007 olduğundan 15 günlük şikayet süresi içinde 03.09.2007 tarihinde idareye başvurulduğu,

            3) İdareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli olduğu,

 

iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 06.08.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 03.09.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

          İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

         

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

         
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul