İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3204
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :86
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3204
Şikayetçi:
 G.D.İ. İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. 1379 Sokak Efes İşhanı No:57/B Kat:7/704 Alsancak/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Balçova Termal Turizm ve Otelcilik Ticaret Anonim Şirketi, Vali Hüseyin Öğütcen Cad. No:2 Balçova/ İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.08.2007 / 24049
Başvuruya konu ihale:
 2007/43859 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Balçova Termal Tesisleri Fizik Tedavi Merkezi Giriş Ve Havuzlar Bölümü İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.09.2007 tarih ve 06.06.87.0019/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balçova Termal Turizm ve Otelcilik Ticaret Anonim Şirketi’nce 25.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İzmir Balçova Termal Tesisleri Fizik Tedavi Merkezi Giriş Ve Havuzlar Bölümü İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak G.D.İ. İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.08.2007 tarih ve 24049 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalenin idarece, “teknik şartnamede yer alan bazı imalat kalemlerinde marka belirtildiği” gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

           

Diğer taraftan, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 22 nci maddesinde ise “Yapım işinin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede, ihale dokümanları arasında yer alan Genel Teknik Şartnamede: Metal cephe kaplama sistemi olarak RENSON France ürünü katalog numarası ve referans numaralarının verildiği, ahşap lambri tavan kaplaması için lambri tahtalarının her iki yüzüne montajdan önce 2 kat “DYO” ürünü koruyucu ahşap boyası PINOTEKS sürüleceği, dış duvarlar ısı yalıtımı kaplamasında Weber-Markem Terratherm profesyonel profilleri, Weber Markem ürünü Terratherm 310, Weber-Markem ürünü PD095, PD115 veya PD135 , Weber-Markem ürünü AKP01 gibi markaların belirtildiği, Özel Teknik Şartnamede: Sabit Tefriş–Ankastre Mobilya İşleri için filtre tankı içinde “İtalyan malı Ferplast 300 watt”, döşeme kaplamaları için Serapool ürünleri, banyolar için “VİTRA” küvet, bina çatısının onarımı için “Sika Monotop 620 harcı” markalarının belirtildiği, Projelerde ise: Vitra, Serapol, Kale, Fersa, Çanakkale Seramik, Vitra Toskano ve Vitra Helice gibi marka ve modellerin yoğun olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

 

            İhale dokümanında birçok marka ve modele yer verilmesinin yukarıda aktarılan Kanun ve Yönetmelik hükümlerine açıkça aykırılık teşkil ettiği ve söz konusu aykırılıkların ihale aşamasında düzeltilmesi mümkün bulunmadığından idarece ihalenin iptal edilmesi işleminin yerinde olduğu değerlendirilmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul