İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3206
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :88
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3206
Şikayetçi:
 Av.Cengizhan GÖKÖZ Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.09.2007 / 2797
Başvuruya konu ihale:
 Antalya İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mah. 12581 Ada 1 Parselde Kayıtlı Bulunan 246.251 m² Yüzölçümlü Taşınmaz Üzerine UEFA Kriterlerine Uygun 30.000 Seyirci Kapasiteli Çok Amaçlı Futbol Stadyumu ve 10.000 Seyirci Kapasiteli Uluslararası Standartlara Uygun Kapalı Spor Salonu İle Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Antalya İli Merkez İlçe Kızıltoprak Mah. 69 Ada 129 Parselde Kayıtlı Taşınmazın Bulunduğu Semt Spor Sahası Üzerinde Ekli Vaziyet Planında Gösterilen Dilek Sabancı Kapalı Spor Salonu İle Kapalı Yüzme Havuzunun Bulunduğu Alan Üzerinde 2500 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu, 2500 Seyirci Kapasiteli Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu Olmak Üzere Arsa Karşılığı Spor Tesisleri Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.09.2007 tarih ve 06.07.36.0186/2007-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından 06.09.2007 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile yapılan Antalya İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mah. 12581 Ada 1 Parselde Kayıtlı Bulunan 246.251 m² Yüzölçümlü Taşınmaz Üzerine UEFA Kriterlerine Uygun 30.000 Seyirci Kapasiteli Çok Amaçlı Futbol Stadyumu ve 10.000 Seyirci Kapasiteli Uluslararası Standartlara Uygun Kapalı Spor Salonu İle Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Antalya İli Merkez İlçe Kızıltoprak Mah. 69 Ada 129 Parselde Kayıtlı Taşınmazın Bulunduğu Semt Spor Sahası Üzerinde Ekli Vaziyet Planında Gösterilen Dilek Sabancı Kapalı Spor Salonu İle Kapalı Yüzme Havuzunun Bulunduğu Alan Üzerinde 2500 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu, 2500 Seyirci Kapasiteli Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu Olmak Üzere Arsa Karşılığı Spor Tesisleri Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Av.Cengizhan GÖKÖZ’ün   06.09.2007 tarih ve 2797 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

  2- Başvuru dilekçesinin ilgisi nedeniyle idarenin ilgili bulunduğu İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Antalya ili Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 20JIIIc nolu imar paftasında 12581 adada 100.yıl olarak bilinen spor alanının 40.000 m² lik kısmının MGA alanı olarak ayrılıp 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda yapılan plan tadilatları ile ilgili olarak Antalya Bölge İdare Mahkemesinin Y.D. itiraz no 2006/573 (1/5000) ve Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2007/65 E. Sayılı (1/1000) kararları ile adı geçen alanın mülkiyetine yönelik olarak kadastro mahkemesinin 2003/27 E., 2004/19 K. Sayılı kararının bulunduğu, ayrıca adı geçen alanın mülkiyeti ile ilgili olarak 3. şahıslara devrinin önlenmesine ilişkin Antalya adliyesinin ihtiyati tedbir kararlarının mevcut olduğu, plan tadilatı halen yargıda olan ve yürütmeyi durdurma kararları mevcut alanla ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale ilanı yapıldığı ve ihalenin de 06.09.2007 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilerek, söz konusu ihalenin gerçekleştirilmesinin hukuka ve yargı kararlarına karşı suç teşkil ettiği ve dolayısıyla da ihalenin acilen durdurulması gerektiği talep edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; idareden gönderilen bilgi ve belgelerden başvuruya konu işin arsa karşılığı inşaat yaptırılması işi olduğu ve bu işe ilişkin ihalenin de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen kapalı teklif alma usulü ile gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

           Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün II. Kısmının “İdarelerin Kamu Kaynağı Kullanımını Gerektirmeyen İşleri” başlıklı (C) bende ise; “Kamuya ait taşınmaz malların kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan kat ve/veya arsa karşılığı inşaat yapım işleri 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır.” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

            2- Başvuru dilekçesinin ilgisi nedeniyle idarenin ilgili bulunduğu İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul