İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3207
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :89
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3207
Şikayetçi:
 Gö-Ka Genel Endüstri Yapıları San ve Tic. Koll. Şti. (Osman ÖZER ve Ortağı), Kartaltepe Mah. Cem Sok. No:28 Bayrampaşa / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğü,Atatürk Havalimanı THY B Kapısı Karşısı Shell Benzin İstasyonu Yanı Yeşilköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25852
Başvuruya konu ihale:
 2007/91856 İhale Kayıt Numaralı “Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı Rıhtım Onarım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 06.07.42.0186/2007-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğü tarafından 17.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı Rıhtım Onarım İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Gö-Ka Genel Endüstri Yapıları San ve Tic. Koll. Şti’nin 10.09.2007 tarih ve 25852 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede sunmuş oldukları imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi örneğinde noter imzası bulunmaması ve idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin şekil ve içerik bakımından sağlanması gereken şartları firmalarının anahtar teknik personelinin sağlamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının kesinleşen ihale kararı ile kendilerine bildirildiği, oysa sunmuş oldukları imza sirküleri ile ticaret gazetesi suretinin İstanbul 17. Noterliğince tarih ve sayı verilerek mühürlendiği ve yevmiye defterine kaydının yapılarak ücret tahakkuk ettirilmek suretiyle kendilerine verildiği, ayrıca anahtar teknik personel olarak teklif ettikleri İnşaat Mühendisi Cevat ÇAKMAKÇI’nın DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde 38 yıl hizmet verdikten sonra 2005 yılında emekli olduğu ve aynı yıl oda kaydını yaptırdığı, adı geçen şahsın İnşaat Mühendisi olarak 14 yıllık hizmetinin bulunduğu ve emekli olmadan önce almış olduğu hizmet belgesinin mevcut olduğu, ancak teklif şartnamesi ve ihale ilanında açık olarak belirtilmediğinden sadece diploma suretinin konulduğu, bu hususların ihale kararına tesir edecek nitelikte olmadığı sadece teferruata ilişkin olduğu, idare tarafından alınan kararla devlet hazinesinin zarara uğratıldığı belirtilerek itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi geçtikten sonra tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul