İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3209
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :91
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3209
Şikayetçi:
 Demak İnş. Elk. Taah. İş.Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. adına vekaleten Av. Mahmut KAÇMAZ, Uğurmumcu Caddesi No:63/10 G.O.P.-Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Hanımeli Sokak No:1 Sıhhiye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.09.2007 / 25598
Başvuruya konu ihale:
 2006/105700 İhale Kayıt Numaralı “Ankara 2006. Pkt. 09 Grup Muhyelif Ag-Yg (Og)-Trp ve Aydınlatma Elektrik Tesis İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 06.07.28.0170/2007-47 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 07.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara 2006. Pkt. 09 Grup Muhyelif Ag-Yg (Og)-Trp ve Aydınlatma Elektrik Tesis İşi” ihalesine ilişkin olarak Demak İnş. Elk. Taah. İş.Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. adına vekaleten Av. Mahmut KAÇMAZ’ın 06.09.2007 tarih ve 25598 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Şikayet süresi geçtikten sonra İdareye yapılan başvuru üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 03.11.2006 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihale üzerinde bırakılan müvekkil şirketin sözleşmeye davet edildiği ancak ihale tarihi itibari ile bir miktar kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunması nedeniyle firmanın Kanuna aykırı olarak geçici teminatının idare tarafından gelir kaydedildiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının,

 

(a) bendinde; “İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan,”

 

(b) bendinde; “İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,”

 

(c) bendinde: “Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,”

 

(d) bendinde; “Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan”,

 

(e) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen”

 

(f) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen”,

 

(g) bendinde ise; “İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan” isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükme bağlanmış olup bu hükümle paralel olarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde; “…İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir…” şeklinde düzenlemeye gidilmiş ve tip idari şartnamelerde 4734 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında sayılmıştır.

 

Yine tip idari şartnamelerin “sözleşmenin yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı maddelerinde, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalayabilmesi için kesin teminatla birlikte ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair belgeleri idareye sunması gerektiği hükme bağlanmış olup, bu hususa ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin “İhale Üzerinde Kalan İsteklilerin Kanunun 10 uncu Maddesinin Son Fıkrasında Sayılan Durumlarda Olmadığına Dair Belgeleri Sözleşmeden Önce Sunamaması” başlıklı bölümünde; “Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı maddelerinde; ihaleye katılan aday veya isteklilerden 10 uncu maddenin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnameleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunmaları, ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunmaları zorunlu tutulmuştur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.

 

Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince yabancı istekliler ile tüzel kişi yerli isteklilerin yabancı uyruklu olan yönetici, temsilci veya ortaklarının almaları gereken belgelerin zamanında temininde güçlükler yaşandığı anlaşıldığından, bu durumdaki isteklilere yabancı ülkelerden temin edilen bu belgelere münhasır olmak üzere on iki günden az olmamak üzere idarece ek süre verilebilir.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilecektir.

Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilecektir.

 

Bu çerçevede isteklilerin, ihale üzerlerinde kaldığı takdirde ihale tarihi itibarıyla Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri sunmak zorunda olduklarını, aksi takdirde yukarıda yer alan müeyyidelerin uygulanacağına dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Anılan belgelerin “ihale tarihi itibarıyla” isteklilerin durumunu göstermesi gerektiğinden, isteklilerin ilgili idarelere (vergi daireleri, sigorta müdürlükleri vb.) yaptığı başvurularda bu belgeleri ihale tarihi itibarıyla durumlarını gösterecek şekilde istemeleri, adı geçen idarelerin de isteklilerin ihale tarihi itibarıyla durumunu gösterecek şekilde belgeleri düzenleyerek vermeleri gerekmektedir.” şeklinde ayrıntılı açıklamaya gidilmiştir.

 

06.11.2006 tarihli ihale kararından, 2.279.085,60 YTL bedelle ihale üzerinde bırakılan Demak İnş. Elk. Taah. İş.Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 10.10.2006 tarih ve 3243 sayılı yazı ile sözleşmeye davet edildiği, sözleşme imzalanabilmesi için istekli tarafından idareye sunulan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin olarak idareye sunmuş olduğu Kırşehir Sigorta il Müdürlüğünün 31.10.2006 tarih ve B.13.2.SSK.4.40.01.00/VIII.I1004070.40 sayılı yazısından isteklinin 07.09.2006 ihale tarihi itibari ile ilgili mevzuata göre prim borcunun olduğunun tespit edilmesi nedeniyle isteklinin teminatının gelir kaydedildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ihale üzerinde bırakılan Demak İnş. Elk. Taah. İş.Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunması nedeniyle idare tarafından teminatının gelir kaydedildiği anlaşılmış olup idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 13.11.2006 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, başvuru sahibi tarafından Ankara 13. İdare Mahkemesi nezdinde 19.12.2007 tarihinde dava açıldığı, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 13.07.2007 tarih ve E:2007/1842, K:2007/1063 sayılı kararı ile, “2577 sayılı Kanunun 15/1-e maddesi uyarınca dava dilekçesinin Başkent Elektrik dağıtım A.Ş.’ne tevdiine,” karar verildiği, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştay’a veya ilgili mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edildiğinden başvuru sahibinin dava açtığı tarihin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tarih olarak kabul edilmesi gerektiği, bu durumda başvuru sahibi tarafından onbeş günlük sürenin aşılarak 19.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul