• Karar No: 2007/UY.Z-3211
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :94
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3211
Şikayetçi:
 Erol ŞİMŞAK Türközü Mahallesi 158.Sokak No:1/13 Mamak/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Gülbahar Hatun Mahallesi İnönü Caddesi Hükümet Konağı Kat:4 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.08.2007 / 24214
Başvuruya konu ihale:
 2007/57542 İhale Kayıt Numaralı “Çarşıbaşı Keremköy Sağlık Evi Onarımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 06.0692.0075/2007-44 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çarşıbaşı Keremköy Sağlık Evi Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Erol ŞİMŞAK’ın 22.08.2007 tarih ve 24214 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.05.2007 tarihinde yapılan “Çarşıbaşı Keremköy Sağlık Evi Onarımı ihalesine verdikleri teklifin, gerçek kişi olarak katıldıkları ihalede, yerli istekli olduklarını tevsik etmek için sunulan nüfus cüzdan fotokopisinde “Aslının Aynısıdır.” onayı bulunmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu  iddia  edilmektedir.

 

            Başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayet üzerine verilen kararın bildirim tarihinin belirtilmediği görüldüğünden şikayet başvurusunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca, dilekçedeki eksikliğin tamamlanması gerektiği hususunun şikayetçiye 28.08.2007 tarih ve 1805-11517 sayılı yazımız ile bildirildiği, bu bildirimin istekli tarafından 10.09.2007 tarihinde tebellüğ edildiğinin tebligat iletisinden anlaşıldığı, başvuru tamamlama işlemi için başvuru sahibine verilen sürenin 13.09.2007 mesai bitiminde dolduğu, başvuru tamamlama işlemi için başvuru sahibine verilen sürenin dolmasına rağmen tutanak tarihi itibariyle eksikliklerin tamamlanmadığının anlaşıldığı, başvuru sahibinin 22.08.2007 tarih ve 24214 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli başvuru dilekçesi ve eki belgelerin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen ön inceleme konuları bakımından birlikte tekrar incelenmesi sonucunda,

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin dokümanın başvuru sahibi tarafından satın alındığı tarihin dilekçede belirtilmediği, idarece verilen 28.05.2007 tarih ve 6700 sayılı gerekçeli kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi tarafından aynı tarihte tebellüğ edildiği, anılan karara karşı başvuru sahibi tarafından 31.05.2007 tarihinde ihalede değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin açıklanmasının istenildiği, gerekçelerin açıklandığı 01.06.2007 tarih ve 7004 sayılı yazının başvuru sahibi tarafından tebellüğ edildiği tarihin dilekçede belirtilmediği, başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan doğrudan Kuruma şikayet başvurusunda bulunulduğunun 05.06.2007 tarih ve 16313 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan başvuru dilekçesi ve eki belgelerden anlaşılması üzerine anılan dilekçe ve eki belgelerin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere 07.06.2007 tarih ve B.62.0.KİK.00.412/2-1095-7474 sayılı yazımız ekinde ilgili idareye gönderildiği ve başvuru sahibine de aynı tarih ve B.62.0.KİK.00.412/3-1094-7475 sayılı yazımız ile bilgi verildiği, başvuru sahibi tarafından 11.06.2007 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet başvurusunun reddine ilişkin olarak idarece verilen 09.07.2007 tarih ve 08741 sayılı idare karar yazısının başvuru sahibi tarafından hangi tarihte tebellüğ edildiğinin itirazen şikayet dilekçesinde belirtilmediği,

 

Başvuru dilekçesine, başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayet üzerine verilen kararın bildirim tarihinin belirtilmediği görüldüğünden başvuru dilekçesinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak 21.09.2007 tarihli yazı ekinde gönderilen ihale süreci bilgi formunun  incelenmesi sonucunda, söz konusu işe ait sözleşmenin 21.08.2007 tarihinde imzalanmış olduğu, başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusuna idarece alınan kararın tebliğ tarihinin 11.07.2007 olduğu anlaşılmıştır.

 

             İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

             İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

2- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul