• Karar No: 2007/UY.Z-3212
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :95
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3212
Şikayetçi:
 Aklift Asansörleri-Sebahattin Bozat, Şair Fuzuli Cad. No:20/25 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:7 06101 Ulus, Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.08.2007 / 24307
Başvuruya konu ihale:
 2007/73472 İhale Kayıt Numaralı “PTT Genel Müdürlüğü Hizmet Binasında 6 Adet Asansör Yenileme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 06.06.96.0120/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı’nca 10.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “PTT Genel Müdürlüğü Hizmet Binasında 6 Adet Asansör Yenileme İşi” ihalesine ilişkin olarak Aklift Asansörleri-Sebahattin Bozat’ın 13.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.08.2007 tarih ve 24307 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından müvekkil firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş olduğu açıklamada teklif edilen birim fiyatlara ait analizlerin olmadığı, proforma faturalarda yapım şartları ve KDV’nin dahil veya hariç olduğunun belirtilmediği, proforma faturaların bir kısmında imza bulunmadığı, bir kısmında ise faturanın muhatap kısmının boş olduğu, kalite belgelerinin sunulmadığı, makine tesisatlarla ilgili hiçbir proforma fatura ya da analiz sunulmadığı gerekçeleriyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece müvekkil firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Ortaklık hisse beyanı ile ilgili olarak:

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen Tebliğ hükmünden de anlaşıldığı üzere, uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulduğu, söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.

           

            Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu ortaklık hisse beyanının isteklinin (Aklift Asansörleri-Sebahattin Bozat) kendi ortaklık yapısına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi Aklift Asansörleri-Sebahattin Bozat’ın başka firma veya ortaklıklarda sahip olduğu ortaklık oranına ilişkin beyanda bulunması gerekirken, şirketin kendi ortaklık yapısını gösterir formu sunması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

 

            Anahtar teknik personel ile ilgili olarak:

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu İle Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2.1 maddesinde,

 

            “Aşağıda belirtilen personel, Anahtar Teknik Personel olarak istenmektedir:

 

            Adet    Mesleki Ünvanı                      Mesleki Özellikleri

            1          Makina Müh.                          En az 5 yıl tecrübeli

            1          Elektrik Müh.                         En az 5 yıl tecrübeli

 

            Bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).

 

            Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

 

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.”

 

            Düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede yapılan düzenleme ile ihaleye katılım için yeterlik kriteri olarak; en az 5 yıl deneyimli 1 adet makine mühendisi ve 1 adet elektrik mühendisinin anahtar teknik personel olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

            01.09.2007 tarihli ihale komisyon kararında; başvuru sahibinin teklifinin, anahtar teknik personel olarak önerilen Elektrik Mühendisi Özkan Mirza’nın iş deneyim süresinin yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

            Bu hususa ilişkin olarak başvuru sahibinin teklif ekinde sunduğu belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

            Başvuru sahibinin anahtar teknik personel listesinde, makine mühendisi olarak Emine Malkoç’u, elektrik mühendisi olarak Özkan Mirza’yı önerdiği ve meslek odası kayıt belgelerinin verildiği, verilen belgelerden Emine Malkoç’un 07.12.1993 yılında, Özkan Mirza’nın ise 10.06.2004 yılında odaya kayıt olduğu görülmüştür.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeleri düzenleyen 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir…”

           

            Anılan Yönetmelik hükmünde, anahtar teknik personelin deneyim süresinin meslek odası kayıt belgesi veya hizmet çizelgesi ile tevsik edileceği açıkça ifade edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından anahtar teknik personel olarak önerilen Özkan Mirza’nın meslek odası kaydı dikkate alındığında anılan personelin deneyim süresinin 5 yılın altında olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin idarece bu husus nedeniyle de teklifin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul