İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3213
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :96
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3213
Şikayetçi:
 Daser Mühendislik ve İnş. Malz. Tic. Ltd. Şti, Şehit Yaşar Akansel Sokak Nu:3/2 Ulus/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Döner Sermayesi İşletmesi, Konya Devlet Yolu Nu:21 06500 Teknikokullar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.09.2007 / 26299
Başvuruya konu ihale:
 2007/96103 İhale Kayıt Numaralı “Doğalgaz Hattı Döşeme ve Kalorifer Kazanlarının Doğalgaza Dönüşüm” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 06.07.54.0176/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 21.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/96103 İhale Kayıt Numaralı “Doğalgaz Hattı Döşeme ve Kalorifer Kazanlarının Doğalgaza Dönüşüm” ihalesine ilişkin olarak Daser Mühendislik ve İnş. Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.09.2007 tarih ve 26299 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye ilişkin hazırlanan dokümanlarının,  yetersiz olduğu ve sağlıklı  teklif vermeyi engelleyecek nitelikte olduğu bu kapsamda;

 

1) Altyapı projelerinin 1/5000 ölçeğinde ve fotokopi olduğu için okunamadığı,

2) Asfalt kesme ve kazı ruhsatı bedelinin kim tarafından karşılanacağının şartnamede belirtilmediği,

3) Baca çapları ve yükseklikleri belli olmadığından metraj ve fiyatlandırma yapılamadığı,

4) Teknik şartnamenin 3.6 maddesinde sirkülasyon pompalarına ait kapasitelerin verilmediği,

5) Uygulama projesi olmadığından malzeme metrajı ve maliyetinin çıkarılamadığı,

6) Teknik şartnamenin 1 inci maddesinin (h) bendinde yer alan; “Sistemdeki mevcut pompalar, vanalar, pisli tutucular ve kolektörler ihtiyaca uygun şekilde yenilenecektir.” ifadesine göre sağlıklı maliyet oluşturulamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin altyapı projelerinin 1/5000 ölçeğinde ve fotokopi olduğu için okunamadığı yönündeki 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; isteklilere ihale dokümanı kapsamında verilen altyapı projesinin 1/4000 ölçeğinde olduğu, bu projede hat boyuna, çapına ve hattın kapasitesine ilişkin verilerin yer aldığı ve idarece Kuruma gönderilen pafta üzerindeki bilgilerin okunacak nitelikte olduğu, şikayetçinin satın almış olduğu dokümanın okunaksız olması halinde, idareye müracaat ederek yeni ve okunabilir nitelikte bir başka pafta alma imkanının olduğu değerlendirildiğinde, bu hususa yönelik iddia yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin asfalt kesme ve kazı ruhsatı bedelinin kim tarafından karşılanacağının şartnamede belirtilmediği yönündeki 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece ihale dokümanında değişiklik yapıldığı, bu çerçevede teknik şartnamenin ‘Servis Hattı Yapımı’ başlıklı 3.1. maddesinin son fıkrasında;  “AYKOME ve EGO’ya yatacak Resmi Harçlar idareye yatırılacak, takibi ve izinler firma tarafından yapılacaktır.” şeklinde yer alan ifadenin;

 

“AYKOME ve EGO’ya yatacak Resmi Harçlar yüklenici firma tarafından ödenecek olup, ilgili idareye (AYKOME ve EGO) yüklenici firma tarafından yatırılacak, takibi ve izinler firma tarafından yapılacaktır.” şeklinde zeyilname yapılmak suretiyle düzeltildiği, başvuru konusu ihalenin 21.08.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, zeyilname ile yapılan bu değişikliğin ise 08.08.2007 tarihinde düzenlendiği ve o tarihe kadar ihale dokümanı alan firmalara elden teslim edildiği, yapılan zeyilnamenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ‘İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması’ başlıklı 29 uncu maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak son teklif verme gününden en az on gün önce isteklilerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderildiği, dolayısıyla başvuru sahibinin asfalt kesme ve kazı ruhsatı bedelinin kim tarafından karşılanacağının şartnamede belirtilmediği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin baca çapları ve yükseklikleri belli olmadığından metraj ve fiyatlandırma yapılamadığı yönündeki 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu işe ait teknik şartnamenin ‘Bacalar ve Duman Kanalları’ başlıklı 4.1. maddesinde kazan dairesi bacalarının paslanmaz çelikten imal edileceği belirtilmiş, bu imalatın yapımında kullanılacak malzemenin teknik özelliklerine yer verilmiş olmakla birlikte, dokümanda baca çapı ve yüksekliğine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği görülmüştür.

 

            İsteklilerin sağlıklı teklif hazırlayabilmeleri için, imal edecekleri çelik bacalara ilişkin baca yüksekliği ve çapının ihale dokümanında belirtilmiş olması gerektiğinden, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin teknik şartnamenin 3.6 maddesinde sirkülasyon pompalarına ait kapasitelerin verilmediği yönündeki 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yer alan projeler ve teknik şartnameler incelendiğinde;

 

            Teknik şartnamenin ‘Sirkülasyon Pompası Teknik Özellikleri’ başlıklı 3.6 maddesinde söz konusu pompaların dizayn özelliklerine yer verildiği ancak, istenilen pompa kapasitesi ile şikayete konu ihale kapsamında kaç adet sirkülasyon pompası olacağı hususunda bir bilgiye yer verilmediği görüldüğünden, isteklilerin sağlıklı teklif hazırlayamayacakları ve sunulan tekliflerin sağlıklı değerlendirilemeyeceği anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmüştür.

 

            5) Başvuru sahibinin uygulama projesi olmadığından malzeme metrajı ve maliyetinin çıkarılamadığı yönündeki 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İsteklilere satılan ihale dokümanı kapsamında yer alan projeler incelendiğinde, projelerin bir doğalgaz dönüşüm işi için hazırlanması gereken proje niteliğinden uzak olduğu, her ne kadar ihaleye 7 adet teklif sunulmuş olsa da, projeler üzerinden  sağlıklı metraj çıkarılamayacağı ve aynı şekilde sağlıklı teklif hazırlanamayacağı, dolayısıyla tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesinin de olumsuz etkileneceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin teknik şartnamenin 1 inci maddesinin (h) bendinde yer alan; “sistemdeki mevcut pompalar, vanalar, pisli tutucular ve kolektörler ihtiyaca uygun şekilde yenilenecektir.” ifadesine göre sağlıklı maliyet oluşturulamayacağı yönündeki 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarelerin gerçekleştirecekleri ihalelerde yapım işinin teknik ayrıntıları ve şartları ile işin projesini de kapsayan teknik şartnameleri hazırlayarak ihale dokümanına dahil edecekleri ve hazırlanan teknik şartnamelerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunluluğu Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde hüküm altına alınmıştır.

 

            Anılan hüküm uyarınca, ihale dokümanı içeriğinden idarece ihale kapsamında yaptırılması öngörülen tüm imalatların bütün istekliler tarafından aynı şekilde  anlaşılıyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde, ihtiyacın ve ihtiyaca uygunluğun takdiri istekliden istekliye değişebileceği gibi, idarenin sunulan teklifleri sağlıklı değerlendirme imkanının ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı bentleri yönünden ihale dokümanının incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Şikayete konu ihaleye ilişkin ilan 24.07.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanmıştır.

 

Söz konusu ihale ilanının 4.1.2.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.5 maddesinde;

 

İsteklilerin teklifleri ile birlikte doğalgaz dönüşüm işine ait TSE 11383 imalat yeterlilik belgesini ibraz edecekleri yönünde bir yeterlik şartı getirilmiştir.

 

08.08.2007 tarihinde yapılan zeyilname ile bu şart; “İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için kendisinin veya alt yüklenicisinin TSE 11383 imalat yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun ‘İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar’ başlıklı 24 üncü maddesinde yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin belirtilmesi zorunluluğu getirilmiş, ‘İlânın Uygun Olmaması’ başlıklı 26 ncı maddesinde ise;  “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

İdarece ihaleye katılım için ilanda ve idari şartnamede öngörülen yeterlik koşulunun, yapılan zeyilname ile alt yüklenicileri kapsar halde genişletildiği, ancak değiştirilen bu yeterlik kriteri için düzeltme ilanının yapılmadığı, dolayısıyla anılan Kanun hükmüne aykırı hareket edildiği anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ‘İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler’ başlıklı 41 inci maddesinin sekizinci fıkrasında; “İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan isteklilerde, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının bu belgeleri sunması gerekir. hükmüne yer verilirken,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin ‘Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar’ başlıklı bölümünde konuya ilişkin olarak, idarelerin yapım işlerinde işin niteliğini göz önünde bulundurarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesi ya da bunların her ikisini isteyebilecekleri, bu belgeler dışında başka kalite belge veya sertifikası istenmesin ise mümkün bulunmadığı hüküm altına alınmıştır.

 

İdarece isteklilerden teklif sunulması aşamasında metal bacaların performans ve güvenliği ile metal baca üreticilerinin imalat yerlerinin asgari yeterliği için getirilmiş bir standart olan TSE 11383 nolu imalata yeterlilik belgesinin istenmiş olmasının, söz konusu belgenin 15.04.2007 tarihinden itibaren yürürlükten kalktığı ve yerine TS EN 1856-1 nolu belgenin yürürlüğe girdiği de dikkate alındığında, yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne aykırı olduğu, sadece üretim yapan firmaların alabileceği söz konusu belgenin teklif verme aşamasında isteklilerden talep edilmesinin ihalede katılımı daralttığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) İhale ilanı ve idari şartnamede işin süresinin yer tesliminden itibaren 30 gün olarak belirlendiği, ancak yapılan zeyilname ile teslim süresinin 45 güne çıkarıldığı tespit edilmiştir.

 

          4734 sayılı Kanunun ‘İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar’ başlıklı 24 üncü maddesinde ihale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihinin belirtilmesi zorunlu olup, anılan Kanunun ‘İlânın Uygun Olmaması’ başlıklı 26 ncı maddesinde yer verilen hüküm çerçevesinde düzeltme ilanı ile giderilmesi gereken bu değişikliğin zeyilname yolu ile yapılmış olmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

          Dolayısıyla, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda, anılan maddenin ihale ilanına ilişkin (b) bendine, zeyilnameye ilişkin (f) bendine ve ihale dokümanına ilişkin (g) bendine aykırılık bulunduğu görülmüştür.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul