İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3214
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :98
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3214
Şikayetçi:
 Emt İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş. - Elit Proje Müh. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Çetin Emeç Bulvarı 6.Cadde No:51/4 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 MSB. İnş. Eml. ve Nato Enf. D. Bşk.lığı Bakanlıklar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.08.2007 / 24068
Başvuruya konu ihale:
 2007/35550 İhale Kayıt Numaralı “Güney Deniz Saha Komutanlığı Dalaman Deniz Hava Harekat Üssü Kurulması İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.09.2007 tarih ve 06.0689.0075/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB. İnş. Eml. ve Nato Enf. D. Bşk.lığı’nca 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Güney Deniz Saha Komutanlığı Dalaman Deniz Hava Harekat Üssü Kurulması İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Emt İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş. - Elit Proje Müh. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ’nin 01.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.08.2007 tarih ve 24068 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; MSB İnş. Eml. ve Nato Enf. Daire Başkanlığı tarafından  09.05.2007 tarihinde yapılan “Güney Deniz Saha Komutanlığı Dalaman Deniz Hava Harekat Üssü Kurulması İnşaatı” ihalesinde vermiş oldukları teklifin, idari şartnamenin 7.3.2 maddesi gereği teklifleri ekinde sunulan iş  deneyim belgesinin, idarece belirlenen benzer iş kapsamında olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu iş deneyim belgesine konu işin benzer işe uygun olduğu, idarece yapılan işlemin doğru olmadığı ve Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu  iddia edilmektedir.       

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde;

 

  “Benzer iş : İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine,  teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle  benzer özellikteki  işleri,” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalede idarece hazırlanan idari şartnamede benzer işin;

 

            Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan BII Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde tanımlandığı tespit edilmiştir.

 

            Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan BII Grubu İşler ise;

 

II.GRUP İŞLER

1. Radyo-TV istasyonları, kuleleri ve binaları

2. Özelliği olan askeri yapılar

3. Özelliği olan ihtisas hastaneleri

4. Bakanlık binası, borsa binaları

5. Üniversite kampüsleri

6. Kültür ve kongre merkezleri

7. Müze, sergi, kütüphane kompleksleri

8. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market v.b. bulunan)

9. Olimpik spor tesisleri

10. Bilimsel araştırma binaları

11. Havaalanı terminal binaları, havaalanı kontrol kulesi

12. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri

13. Özelliği olan sığınaklar

14. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler”  şeklinde tanımlanmıştır.

            Başvuru sahibi, Elit Proje Müş. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Emt İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişiminde %49 hisseye sahip Elit Proje Müş. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik eder belge olarak sunulan iş durum belgesinin MSB İnş. Eml. ve Nato Enf. D. Bşk.lığı tarafından 07.12.2006 tarihinde düzenlenmiş olan “Şereflikoçhisar K.K. Tatbikat Merkezi İskan İhtiyaçları İnşaatı” işine ait olduğu,

            Belge üzerinde, uygulanan yapı tekniğinin “ 500 tonluk su deposu, araç sundurması ( 7 adet küçük tip garaj), araç sundurması (şoför odalı 5 ad. Büyük tip garaj), araç yıkama ünitesi, çevre tanzimi, er pavyonu (A-B-C-D Blok ), ısı kanalı, isale ve şebeke hattı, istinat duvarı, kanalizasyon hattı, simülatör montaj binası, Tip 1A-Tip 1B-Tip 2 Depo, Trafo Binası, tuvalet binası ve yemekhane binası ile bu tesislere ait mekanik ve elektrik tesisatı imalatları” olarak belirtildiği,

            Başvuruya konu ihalede idarece hazırlanan idari şartnamenin 2.c maddesinde işin miktarı (fiziki) ve türünün;

            “İglo Tipi Cephanelik, Çevre Düzenlemesi, Spor Tesisleri ve Yol İnşaatı, Filo Binası;Filo Karargah ve Hangar Binası Altyapı Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Isı ve Isı Kanalı,   Hangar Binası, Kablo Kanalı ve Menholler, Karargah Binası; Lojman Binası Altyapı Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Isı Kanalı, Lojman binası, Lojman Isı Merkezi ve Su Deposu Binası, Nizamiye Binası, Nöbetçi Kulübesi, Paryo Teknik Binası, Su Deposu, Su Getirme, Uçak ve Helikopter Park Sahası ve Apron İnşaatı ile Bu Tesislere Ait Mekanik ve Elektrik Tesisatı İmalatı” olarak tanımlandığı görülmüştür.

            İdare tarafından16.05.2007 tarihli yazı ile, başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunmuş olduğu anahtar teknik personele ait sosyal güvenlik kurumu aylık prim ve hizmet belgesinin 2007 Mart ayına ait olduğu, ihale tarihi itibariyle halen isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğunun tevsiki için 2007 Nisan’a ait belgelerin ve   sunulan iş deneyim belgesine konu işin idari şartnamede belirtilen BII Grubu işler kapsamında olup olmadığı hususunda tevsik edici belge ve bilgilerin sunulmasının istendiği, başvuru sahibi tarafından 22.05.2007 tarihli yazı ekinde anahtar teknik personele ait belge ile, söz konusu işe ait proje ve şartnamelerin bulunduğu CD’nin sunulduğu,

            İdarece, başvuru sahibi tarafından sunulan CD’nin belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı gerekçesiyle dikkate alınmadığı, ancak idarede söz konusu işe ait onaylı uygulama projeleri ile işe ait yaklaşık maliyet hesap cetvellerinin bulunması nedeniyle incelendiği, idarece yapılan detaylı inceleme sonucunda, söz konusu iş durum belgesine konu işin, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/II Grubu İşler’den “Özelliği olan askeri yapılar” grubunda değerlendirilebileceği iddia edilse de, aynı listede yer alan diğer 12 adet iş göz önüne alındığında özelliği olan askeri yapıların; NATO POL Tesisleri, Radar Binaları, Kuvvet Komutanlığı Karargahı, Üst Donanımlı Ordu Tipi Orduevleri vb. olabileceği, ayrıca belgeye konu işin m2 maliyeti açısından değerlendirilmesi sonucunda da B/II Grubu İş olarak değerlendirilemiyeceği sonucuna  varıldığı, iş deneyim belgesine konu işin yaklaşık %91,1823’ünün inşaat imalatı olduğu, 22 adet imalat grubu içinde araç sundurmalarının tutarının toplam işin %50 sini, er pavyonlarının işin %16,50’sini, depoların ise %5 ini oluşturduğu, ayrıca başvuru sahibinin şikayet başvurusu üzerine, işin kontrollük sürecini yürüten Ankara Bölge Başkanlığına gidilerek, Ankara Bölge Başkanlığının arşivinde söz konusu işe ait 22.03.2007 tarihli yazıya rastlandığı, söz konusu yazıda Şereflikoçhisar’da yapılan işin B/II grubu iş olduğunun belirtildiği, ancak yazının Daire Başkanlığına bilgi amaçlı gönderildiği ve yazıda Daire Başkanlığının onayının bulunmadığı, bu yazının başvuru sahibine ait teklif dosyasına konulmadığı, ayrıca Bölge Başkanlığının tek başına iş grubu konusunda karar vermesinin mümkün olmadığı ve bu karara istinaden belge hazırlamasının uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu belge ile ilgili olarak esas ve usul bakımından düzeltilmesi için gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtilerek, başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle  değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği tespit edilmiştir.

            Yukarıda belirtilen hususlarla birlikte idareden temin edilen ihale işlem dosyası kapsamında yer alan söz konusu belgeye konu işe ait dokümanların incelenmesi sonucunda, başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik eder belge olarak sunulan iş durum belgesine konu işin, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/II Grubu bir iş olduğu sonucuna varıldığından, idarece gerçekleştirilen işlemin mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi işleminin ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde, “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler”in istenilebileceğine ilişkin hükme yer verilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idareler, teklif edilen bedelin % 50’si ile % 100’ünden fazla olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi isteyebilecektir.

 

İdarece, idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde, teklif edilen bedelin % 75’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiş, aynı şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan BII Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde “Özelliği olan askeri yapılar” B/II Grubu İşler kapsamında değerlendirilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından “Şereflikoçhisar K.K. Tatbikat Merkezi İskan İhtiyaçları İnşaatı” işi ile incelemeye konu ihaledeki yapım işinin, yapım tekniği ve fiziki büyüklük bakımından birbirine benzer olduğu iddia edilmiş ise de “özelliği olan askeri yapıları” diğer askeri yapılardan ayıran temel kriter, yapım tekniği, özelliği ve işin mahiyeti gereği sivil yapılardan farklı, inşaat yapımı dışında askeri bir takım teknik usuller ve teknolojiler gerektiren işler olmasıdır.

 

Her iki ihalede de inşaat işleri işin büyük bir yüzdesini oluşturmakla birlikte, incelemeye konu ihalede; “İglo Tipi Cephanelik, uçaklar için bakım hangarı, filo binası, Paryo Teknik Binası ve Uçak ve Helikopter Park Sahası ve Apron İnşaatı ile Bu Tesislere Ait Mekanik ve Elektrik Tesisatı İmalatı” gibi imalat kalemlerin, sırf askeri hizmete mahsus ve özgün nitelikte olması nedeniyle sivil yapılardan farklılık göstermesi bu ihaledeki yapı tekniğini, betonarme bina yapım tekniğinden farklı kılmakta ve işi “özelliği olan askeri yapılar” sınıfına sokmaktadır.

 

Elit Proje Müş. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş durum belgesi MSB Ankara İnş. Eml. ve Nato Enf. Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenmiş ve aynı Bölge Başkanlığı tarafından “Şereflikoçhisar K.K. Tatbikat Merkezi İskan İhtiyaçları İnşaatı” işinin B/II grubu iş kapsamında olduğu belirtilen bir yazı başvuru sahibine verilmiş ise de gerek işe ait ihale ilanında gerekse iş deneyim (İş durum) belgesinde işin sahibi idare (ihale yetkilisi) olarak “MSB. İnş. Eml. ve NATO Enf. D. Bşk.lığı” gösterilmiş ancak belgeyi Ankara Bölge başkanlığı düzenlemiştir. Bu bakımdan ihale komisyonunca iş deneyim belgesinde Daire Başkanlığının onayının bulunmadığı, Bölge Başkanlığının tek başına iş deneyim belgesini düzenleme ve iş grubunu belirleme konusunda yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında her hangi bir aykırılık bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, başvuru sahibi tarafından ibraz edilen iş deneyim belgesine ilişkin 2005/86913 İKN’li “Şereflikoçhisar K.K. Tatbikat Merkezi İskan İhtiyaçları İnşaatı” işine ait ihale ilanında benzer iş, “Her türlü betonarme bina yapımına ait uygulama projesi benzer iş olarak değerlendirilecektir.” şeklinde tanımlandığından, ihale konusu iş veya benzer işin “özelliği olan askeri yapılar” kapsamında olmayan bir ihaleye ilişkin olarak düzenlenecek olan iş deneyim belgesinin “özelliği olan askeri yapılar” kapsamında değerlendirilmesine Kamu İhale mevzuatı açısından imkan bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, ihale konusu işin belli bir kısmının sırf askeri bir ihtiyacın giderilmesine yönelik ve askeri hizmete özgü bir nitelik taşıması halinde, işin o kısmının toplam inşaat içersindeki pursantaj oranına bakılmaksızın, o işin tamamının özelliği olan askeri yapılar kapsamında değerlendirilmesi, dolayısıyla başvuru sahibinin mesleki deneyimi tevsik edici belge olarak teklifi kapsamında sunduğu “iş deneyim (iş durum)” belgesine konu “Şereflikoçhisar K.K. Tatbikat Merkezi İskan İhtiyaçları İnşaatı” işinin, askeri bir hizmetin giderilmesine yönelik ve/fakat özelliği bulunmayan normal inşaat tekniği ile yapılan betonarme bina yapımı işinden ibaret olduğunun kabulü gerekmektedir.

 

Yukarıdaki gerekçelerle, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında her hangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığından şikayetin uygun bulunmadığı yönünde karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz

 

 

 

Dr.Hasan GÜL                                  Bahattin IŞIK                              Hakan GÜNAL

Başkan  

                   ll.Başkan                      

                   Üye

 
 
 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul