• Karar No: 2007/UY.Z-3215
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :99
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3215
Şikayetçi:
 Madanoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş. - Hayrettin Eyüboğlu Ortak Girişimi 1420 Sokak 52/4 Kahramanlar / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Sağlık Müdürlüğü, Gazi Caddesi No: 66 19030 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.09.2007 / 25235
Başvuruya konu ihale:
 2007/62951 İhale Kayıt Numaralı “Sungurlu Dev. Hast. Ek Bina İnşaatı (150 Yatak)” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.09.2007 tarih ve 06.07.18.0169/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Sağlık Müdürlüğünce 11.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sungurlu Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı (150 Yatak)” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Madanoğlu İnşaat San.Ve Tic.A.Ş. - Hayrettin Eyüboğlu Ortak Girişiminin 03.09.2007 tarih ve 25235 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdareye yapılan başvurularının ihale komisyonunca incelenerek sonuçlandırılmasının ve pilot ortağın % 50’den fazla hissesine sahip inşaat mühendisi adına düzenlenen iş deneyim belgesine ilişkin olarak idarece istenen kanıtlayıcı belgelerden, işin başında idareye verilen taahhütname ile müteahhidin teknik personel taahhütnamesinin sunulmadığı gerekçesiyle iş deneyim belgesinin uygun görülmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi ortak girişimin pilot ortağı Madanoğlu İnş. San. Tic. A.Ş. tarafından, şirketin %50’sinden fazla hissesine sahip ortağı İnşaat Mühendisi Vedat EDİS’e ait, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün, sözleşmesi 01.12.1993 tarihinde imzalanan ve geçici kabulü 08.12.2000 tarihinde yapılan “Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1. Kısım 2. Etap (2. Kısım)” inşaatına ilişkin olarak yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgilinin şantiye şefi sıfatı ile yaptığı göreve ilişkin olarak düzenlenmiş iş denetleme belgesi teklif kapsamında sunulmuştur.

 

İdarenin 18.07.2007 tarih ve 11840 sayılı yazısı ile, söz konusu iş deneyim belgesi ile ilgili olarak “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 57. maddesine göre kanıtlayıcı belge olarak aşağıda yedi madde halinde belirtilen belgelerin İhale Komisyon Başkanlığına iletilmesine gerek duyulmuştur” denilerek,

 

1-     Mezuniyet Belgesi,

2-     Meslek Odası Belgesi,

3-     Hakediş Raporları (Yapılmışsa Kesin Hesap Raporu),

4-     İşin başında idareye verilmiş Noterden Taahhütname,

5-     Müteahhidin Teknik Personel Bildirimi,

6-     Geçici veya Tasfiye Kabul Tutanağı,

7-     Sosyal Güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler başvuru sahibinden istenmiştir.

 

Başvuru sahibinin idarenin kayıtlarına 30.07.2007 tarihinde giren yazısı ile, ihalede sunulan iş deneyim belgesine ilişkin hakediş raporları, sosyal güvenlik prim ödeme belgeleri ve kesin kabul tutanağı ile Vedat EDİS’e ait mezuniyet belgesi, meslek odası kayıt belgesi ve adı geçen kişinin “Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1. Kısım 2. Etap (2. Kısım)” inşaat işinde İnşaat Mühendisi olarak görev yaptığını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Teknik Daire Başkanlığının 26.07.2007 tarihli yazısı sunulmuştur.

 

Başvuru sahibinin iş deneyim belgesine ait tevsik edici belgeleri sunduğu yukarıda belirtilen yazının eklerinde, mühendis veya mimarın işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütnamenin ve müteahhidin teknik personel bildiriminin bulunmadığı anlaşılması üzerine, idarece, belgeyi düzenleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından söz konusu belgelerin gönderilmesi 01.08.2007 tarihli yazı ile istenmiştir.

 

Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca gönderilen 01.08.2007 tarihli yazıda ise, İnşaat Mühendisi Vedat EDİS adına sehven şantiye şefi sıfatı ile 337.682.039.538 TL tutarında iş denetleme belgesi düzenlendiği, ihalede sunulmuş olan bu iş deneyim belgesi iptal edilerek yerine şantiye mühendisi sıfatı ile düzenlenen 136.668,52 YTL tutarındaki iş deneyim belgesinin gönderildiği bildirilmiştir.

 

İdarece belgeyi düzenleyen idareden yeni düzenlenen iş deneyim belgesine ilişkin olarak da anılan belgelerin 02.08.2007 tarihli yazı ile istenmesi üzerine, mühendisin işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütnamenin ve müteahhidin teknik personel bildiriminin idarenin arşiv kayıtlarında bulunmadığı belirtilmiştir.

 

02.08.2007 tarihli komisyon kararında ve 03.08.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı bildirim yazısında da, yukarıda aktarılan süreç özetlenerek, kanıtlayıcı belgeleri sunulmayan iş deneyim belgesi uygun görülmediğinden tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı ifade edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge için Başvuru” başlıklı 52. maddesinde, “İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri de ekleyerek belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar.

...

d) (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 18 md.) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütte bulunan yüklenicilerde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, hakediş raporları, mühendis veya mimarın işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa kesin hakediş raporu, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler”,

 

“İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi” başlıklı 54. maddesinin (c) bendinde “İş Denetleme Belgesi;

...

4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde, kendi meslekleri ile ilgili olarak yüklenici adına denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen bulunmak şartıyla, şantiye mühendisi, şantiye şefi olarak görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir”,

 

“Komisyonların İnceleme Yetkisi” başlıklı 57. maddesinde, “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

...

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye vermiş olduğu taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

...

gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir”

 

Hükümleri bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından iş denetleme belgesine ilişkin olarak sunulan tevsik edici belgeler incelendiğinde; Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Vedat EDİS’İn söz konusu işte 01.12.1993 ile 08.12.2000 tarihleri arasında İnşaat Mühendisi olarak görev yaptığının belirtildiği, adı geçen kişi adına deneyim belgesinin ait olduğu iş kapsamında prim ödemelerinin yapıldığı, ancak hakediş raporlarında imzasının bulunmadığı ve müteahhit adına atılan imzanın Vedat EDİS’e ait olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, müteahhidin teknik personel bildirimi ile mühendis tarafından idareye verilen taahhütname gerek başvuru sahibi gerekse belgeyi düzenleyen idare tarafından ibraz edilememiştir.

 

Dolayısıyla, her ne kadar belgeyi düzenleyen idarece adı geçen kişi için sehven şantiye şefi sıfatı ile iş denetleme belgesi düzenlendiğinden bu belge yerine şantiye mühendisi sıfatı ile iş denetleme belgesi düzenlendiği belirtilse de, ilgilinin söz konusu inşaatın şantiyesinde müteahhit adına şantiye mühendisi veya şantiye şefi olarak çalıştığına dair herhangi bir belge de bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, ihalede sunulan iş deneyim belgesi belge düzenleyen idare tarafından hatalı düzenlendiği gerekçesiyle iptal edilen ve gerek iptal edilen gerekse yeni düzenlenen iş deneyim belgesine ilişkin idarece istenen tevsik edici belgelerin tamamını sunmayan, dolayısıyla adına iş denetleme belgesi düzenlenen kişinin ilgili inşaat işinde şantiye mühendisi veya şantiye şefi olarak çalıştığına dair mevzuatta öngörülen herhangi bir belge ibraz edemeyen isteklinin teklifinin, değerlendirmeye alınmaması yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil etmemektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul