İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3216
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :101
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3216
Şikayetçi:
 Bilener İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Uğur Mumcu Sok. No: 15/4 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 8. Km. No:156 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.08.2007 / 24457
Başvuruya konu ihale:
 2007/75631 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binasına Jeneratör Tesis Edilmesi, Alüminyum Asma Tavan Yapılması, Sistem Odası ve Arama Arşivi Hacmine Yangın Söndürme Sistemi Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.09.2007 tarih ve 06.07.00.0157/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binasına Jeneratör Tesis Edilmesi, Alüminyum Asma Tavan Yapılması, Sistem Odası ve Arama Arşivi Hacmine Yangın Söndürme Sistemi Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Bilener İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 10.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.08.2007 tarih ve 24457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 17.07.2007 tarihinde yapılan “Ankara Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binasına Jeneratör Tesis Edilmesi, Alüminyum Asma Tavan Yapılması, Sistem Odası ve Arama Arşivi Hacmine Yangın Söndürme Sistemi Yapılması” işi ihalesinde, aşırı düşük teklif sundukları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

24.07.2007 tarihli ihale komisyonu kararında, teklifi sınır değerin altında kalan Bilener Ltd. Şti.’ nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklamanın, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi doğrultusunda yeterli görülmediği ifade edilerek, değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin, değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerini 31.07.2007 tarihli dilekçe ile idareden sorması üzerine, idarenin 02.08.2007 tarih ve 5784 sayılı yazısında; “Bakanlıkları birim fiyat tariflerinde yer alan jeneratör tesisatında belirtilen güçlerin, sürekli olarak tam yükte prime power güçler olduğu, söz konusu işin yaklaşık maliyetinde 275 KVA prime power gücün yer aldığı, aşırı düşük teklif açıklamasında Alimar Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Teksan Jeneratör Elk. San. ve Tic. A. Ş.’ den alınan tekliflerde jeneratörün prime power gücünün 250 KVA olduğunun tespit edildiği, dolayısıyla sunmuş oldukları jeneratörün idarelerince tanımlanan jeneratöre karşılık gelmediği” belirtilmiştir.

 

Bilener İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin, 10.08.2007 tarihli şikayet başvurusu üzerine, idarenin 16.08.2007 tarih ve 6288 sayılı yazısında; başvuru sahibinin “teklifinin sınır değerin altında kaldığından ve teklif ettikleri jeneratörün idarelerince tanımlanan jeneratöre karşılık gelmemesinden dolayı değerlendirme dışı bırakıldıkları, şikayet başvurularının uygun bulunmadığı” belirtilmiştir.

 

İdarenin şikayet başvurusunu cevaplandırdığı aynı yazısında, ““Bakanlıkları birim fiyat tariflerinde yer alan jeneratör tesisatında belirtilen güçlerin, sürekli olarak tam yükte (prime) güçler olduğu, söz konusu işin yaklaşık maliyetinde 275 KVA prime gücün yer aldığı, bu gücün şikayet dilekçesinde bahsedildiği gibi özel fiyat olmayıp herhangi bir firmadan da teklif alınarak yaklaşık maliyete konmadığı, 275 KVA’ nın tespitinin birim fiyatlarında öngörülen yüzdeler üzerinden enterpolasyon yapılıp, % 5 yedek parça kesintisi de yapılarak fiyatının tespit edildiği” hususu da belirtilmiştir. Nitekim, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatlarında, ara değerlerdeki güçlerin fiyatının enterpolasyon ile tespit edileceği belirtilmiştir.

 

Bu bağlamda, inceleme konusu ihalenin yaklaşık maliyet hesaplamasında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2007 Yılı Birim Fiyatlarının kullanıldığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca;

 

İhale dosyası satın alan tüm isteklilere verilen ihale dokümanı içeriğindeki pursantaj oranları tablosunda; “950.113/A poz nolu Diesel Jeneratör 275 KVA’ nın Teknik Tarifinin; Bakanlıkları Birim Fiyat Tarifleri ve Genel Teknik Şartnamede belirtildiği gibi” olduğu belirtilmiştir.

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatlarında ise 950-100 Birim Fiyat No başlığı altında yer alan 950-101 (10 KVA)…950-121 (1000 KVA) poz nolu Diesel motorlarının (su veya hava ile soğuyan cinsten) tamamının “Tam yükte sürekli çalışma gücünde” oldukları belirtilmiştir.

 

Dolayısıyla, isteklilerin tekliflerinde sunacakları 950.113/A poz nolu Diesel Jeneratörün (275 KVA) “Tam yükte sürekli çalışma gücünde” olması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilerin, tekliflerini oluşturan bileşenleri belgelendirmek suretiyle açıklamaları gerekmektedir.

 

İdare tarafından aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulan başvuru sahibinin, idareye sunduğu 23.07.2007 tarihli açıklama yazısının incelenmesi neticesinde;

 

275 KVA gücündeki 950.113/A poz nolu Diesel Jeneratörün fiyatını 32.580,00 YTL olarak belirtmiş iken, söz konusu jeneratöre ilişkin olarak belgelendirmek amacıyla sunmuş olduğu;

 

Alimar Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’ den alınan teklifteki jeneratörün 275 KVA Stand-by, 250 KVA Prime gücünde olduğu,

 

Teksan Jeneratör Elk. San. ve Tic. A. Ş.’ den alınan teklifteki jeneratörün ise 232 KVA Stand-by, 206 KVA Prime gücünde olduğu görülmüştür.

 

 Dolayısıyla, başvuru sahibinin 275 KVA gücündeki 950.113/A poz nolu Diesel Jeneratörün fiyatını belgelendiremediği anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla; idarenin başvuru sahibini “aşırı düşük teklif açıklamasında Alimar Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Teksan Jeneratör Elk. San. ve Tic. A. Ş.’ den alınan tekliflerde jeneratörün prime gücünün 250 KVA olduğunun tespit edildiği, dolayısıyla sunmuş oldukları jeneratörün, idarelerince tanımlanan 275 KVA prime gücündeki jeneratöre karşılık gelmediği” gerekçesiyle, değerlendirme dışı bırakmasının yerinde olduğu anlaşıldığından, bu yöndeki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul