İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3217
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :103
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3217
Şikayetçi:
 Osman Akyürek -Arda Yapı Taah. İşleri Maden Turz. San. Tic. Ltd. Şti , Vekili Av.Savaş ÜNLÜ İstasyon Caddesi Camlı İş Merkezi No:16 Kat:3 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kocasinan İlçesi Erkilet Belediye Başkanlığı, General Emir Mah. Yıldırım Cad. No:4 38170 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.09.2007 / 26207
Başvuruya konu ihale:
 2007/82639 İhale Kayıt Numaralı “Konut Yapım İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.09.2007 tarih ve 06.0751.G020/2007-27 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocasinan İlçesi Erkilet Belediye Başkanlığı’nca 07.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Konut Yapım İşleri” ihalesine ilişkin olarak Osman Akyürek -Arda Yapı Taah. İşleri Maden Turz. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Savaş ÜNLÜ’nün 07.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  13.09.2007 tarih ve 26207 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 11.09.2007 tarih ve 035/1137 sayılı kararda iki ayrı gerekçe ile “İvedilik ve Kamu Yararı Kararı” alındığı, anılan gerekçelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuata hükümlerine aykırı olduğu bu nedenle ivedilik ve kamu yararı kararının kaldırılması gerektiği,

 

2) İhaleye teklif sunan isteklilerden Karsiv inşaat Nakliyat Taahhüt Turizm Ticaret Ltd. Şti’nin teklifinin aşırı düşük bulunduğu, aşırı düşük savunmasına verilen açıklamaları söz konusu firma tarafından üstünkörü verildiği, dolayısıyla söz konusu aşırı düşük açıklamalarının idarece kabul edilmeyerek ihalenin Çınar İnş. Rest. Gıda. Turz. San. Tic. Şti’nin üzerinde bırakılmasının anlamlı olduğu,

      

3) İhaleye teklif veren Ünal Mühendislik-Cengiz ÜNAL firmasının sahibi Cengiz ÜNAL’ın aynı zamanda idarece ihale üzerinde bırakılan Çınar İnş. Rest. Gıda. Turz. San. Tic. Şti’nin ortakları arasında yer aldığı, söz konusu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendine aykırı olduğu,

 

4) Müvekkil firmanın teklifinin idarece aşırı düşük bulunduğu ve ortak girişim firmasının aşırı düşük savunmasına verilen açıklamaların idarece kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihalede idarece 11.09.2007 tarih ve 035/1137 sayılı yazıda ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına ilişkin iki farklı gerekçe ile ivedilik ve kamu yararı kararı alındığı, başvuru sahibinin şikayet başvurusu üzerine Kurulun 17.09.2007 tarih ve 2007/AK.Y-751.1 sayılı kararı ile; “İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,” karar verildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının daha önce alınan söz konusu Kurul kararı ile uygun görüldüğü anlaşılmıştır.  

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye teklif sunan isteklilerden Karsiv inşaat Nakliyat Taahhüt Turizm Ticaret Ltd. Şti’nin teklifi idarece aşırı düşük bulunduğu ve aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin  27.08.2007 tarihine kadar açıklama istenildiği, ancak anılan firmanın idareye 21.08.2007 tarihli dilekçesi ile; “Camikebir Mahallesi 72-77 Pafta,417 Ada 1,2,3 Nolu Parseller 1 Bodrum,1 Zemin 10 Normal Olmak Üzere 3 Blok 132 Daire 150 M2´lik;72 Pafta 413 Ada 1,2 Nolu Parseller 1 Bodrum,1 Zemin 9 Normal Kat Olmak Üzere 2 Blok 60 Daire 125 M2´lik Konut Yapım işine ait ihaleye verilen teklifin bileşenleri tekrar incelediğinde maliyetin büyük bir kısmını oluşturan demir fiyatı son günlerde aşırı artmıştır. Bununla beraber Kayseri piyasasını iyi analiz edememiş olup işçiliklerdeki fiyatlarında çok yüksek olduğunu gördük. Ayrıca bazı metrajlarımızın eksik olduğu, örneğin 150 m2 lik dairelerin 158- 159 m2 geldiği bunların da toplamda 7 daireye tekabül ettiğini ayrıntılı incelemelerimizde gördük. Dolayısı ile bu işle ilgili teklifimizin çok düşük olduğunu, maliyetin çok altında kaldığından firmamızın zarar edeceği hususunu bu açıklamalara istinaden vermiş olduğumuz teklifle söz konusu işi yapamayacağımızı bildiririz.” şeklinde açıklama sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu Karsiv inşaat Nakliyat Taahhüt Turizm Ticaret Ltd. Şti’nin, idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklama istemesi üzerine, anılan firmanın yeniden yaptığı değerlendirme sonucunda ilk teklif fiyatı ile anılan işi yapamayacakların ifade ettiği, dolayısıyla idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye teklif veren Ünal Mühendislik-Cengiz ÜNAL’ın daha önce Çınar İnş. Rest. Gıda. Turz. San. Tic. Şti’nin hissedarı olduğu iddiasına ilişin olarak yapılan incelemede; Safranbolu Noterliğinden 27.07.2007 tarih ve 5079 sayı ile tasdik edilen hisse devir sözleşmesi ile Çınar İnş. Rest. Gıda. Turz. San. Tic. Şti’nin hissedarı olan Cengiz ÜNAL ile Hacı Mehmet GENÇER’ in kendi hisselerini aynı şirket ortaklarından Mehmet Oğuz BAYKAN’a  devrettikleri, söz konusu durumun şirket karar defterine 26.07.2007 tarih ve 9-10 nolu karar olarak işlendiği, ayrıca 03 Ağustos 2007 tarih ve  6866 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı,   dolayısıyla Cengiz ÜNAL’ın söz konusu şirketle ilgisinin kalmadığı ve anılan ihaleye gerçek kişi sıfatıyla teklif verdiği  anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde;  İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde de benzer hüküm bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi Osman Akyürek - Arda Yapı Taah. İşletme Maden Turz. San. Tic. Ltd.Şti’nin teklifinin idarece aşırı düşük bulunduğu (Ek:8) ve aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin  20.08.2007 tarihine kadar aşırı düşük sorgulamasına esas maliyet bileşenlerinin ile 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde aşırı düşük teklife ilişkin açıklama istenildiği,  söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına sunmuş oldukları açıklamaların idarece yeterli bulunmayarak teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük sorgulamasına ilişkin idareye  verdiği cevap ekinde; inşaat imalatlarına ilişkin birim fiyat teklif cetvelleri dışında başka bir belge sunmadığı, ayrıca aşırı düşük sorgulamasına ilişkin yapılan açıklamaların; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığı, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif sorgulamalarını, sadece aşırı düşük sorgulamasına cevap niteliğinde verilen söz konusu belgeler kullanılarak gerçekleştirmeleri, anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyeceği ve bu maddeye aykırı olacağı görüldüğünden, aşırı düşük sorgulamasına verilen cevapların yeterli olmadığı, bu nedenle isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması hususunun mevzuata aykırı olmadığı tespit edilmiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

       4734 sayılı Kanununun 10 uncu maddesinde;

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır.

……………..

c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

           İdarece; Çınar İnş. Rest. Gıda. Turz. San. Tic. Şti’nin 09.08.2007 tarihli dilekçesi üzerine, Osman Akyürek-Arda Yapı Taah. Işletme  Maden Turz. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının SSK ve vergi borcu olduğunun iddia edildiği, dolayısıyla  konuya ilişkin yapılan araştırmaya esas olmak üzere;

           -28 Ağustos  2007 tarih ve 1077 sayı ile Mimarsinan Vergi Dairesinden,

-28 Ağustos  2007 tarih ve 1076 sayı ile Kaleonü vergi Dairesinden,

-28 Ağustos  2007 tarih ve 1075 sayı ile Erciyes Vergi Dairesinden,

-28 Ağustos 2007 tarih ve 1078 sayı ile Gevher Nesibe Vergi Dairesinden,

-28 Ağustos 2007 ve 1074 sayı ile Sosyal Sigortalar Kurumu İl müdürlüğünden,

 

 yukarda adı geçen iş ortaklığı firmalarının vergi borcu ve prim borcu olup olmadığının sorulduğu,

 Ancak; Osman Akyürek-Arda Yapı Taah. İşi. Maden Trz. San. Tic. Ltd. Şti’nin 29 Ağustos 2007 Tarih ve 447 sayı ile kayda alınan dilekçe ile başvurarak SSK ve Vergi Dairesi borcu yoktur yazılarının idareye sunulduğunun anlaşıldığı,   

 

Yukarıda açıklandığı üzere idarelere yazılan yazılar neticesinde; SSK Kayseri Sigorta il Müdürlüğü’nün 29 Ağustos 2007 tarih ve 111.83 sayılı yazıda söz konusu firmaların toplam 2.886,93.-YTL sigorta borcu olduğu, Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı Gevher Nesibe Vergi Dairesi Müdürlüğü 29 Ağustos 2007 tarih ve 520 sayı numaralı yazısında Arda Yapı Taah. İşi. Maden Trz. San. Tic. Ltd. Şti nin 28 Ağustos 2007 tarih ve 15574 sayılı yazı ile verilen vergi borcu yoktur yazısının sehven verildiğinin bildirildiği, mükellefin vergi borcu olduğunun bildirildiği, ayrıca Kayseri 1 ve 3 ncü icra daireleri tarafından idareye yazılan yazıda söz konusu firmaların icra borçlarının olduğu ihale üzerlerinde kalması halinde borçlarının hakedişlerden kesilmesine ilişkin yazı yazıldığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi Osman Akyürek-Arda Yapı Taah. İşi. Maden Trz. San. Tic. Ltd. Şti. ortak girişim firmalarının teklif ekinde; 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına ilişkin taahhütname sundukları, ancak idarece yapılan araştırma sonucunda anılan firmanın SSK ve vergi borcu olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin teklifi idarece aşırı düşük bulunduğu, aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapların idarece yeterli bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı; ancak  söz konusu firmanın SSK ve vergi borcu olduğu idare tarafından tespit edilmesine rağmen 4734 sayılı   Kanunun 10 uncu maddesine göre işlem yapılmaması hususunun mevzuata aykırı olduğu, ancak bu aykırılığın ihalenin sonucunu etkilemediği tespit edilmiştir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul