• Karar No: 2007/UY.Z-3218
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :152
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3218
Şikayetçi:
 Tisa İnş. Tic. ve Turz. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 6.Cadde 13/10 A.Öveçler Merkez/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Üniversitesi Rektörlüğü, Süleyman Fethi Cad. 51200 Merkez/NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23919
Başvuruya konu ihale:
 2007/61126 İKN|li “Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1 E1 E3 E4.1 (Tekkol) Bloklar İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 06.06.80.0132/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Niğde Üniversitesi Rektörlüğü’nce 20.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1 E1 E3 E4.1 (Tekkol) Bloklar İkmal İnşaatı  Yapım  İşi” ihalesine ilişkin olarak Tisa İnş. Tic. ve Turz. Ltd. Şti.’nin 27.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.08.2007 tarih ve 23919 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan  tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale komisyonunun birinci oturumunda düzenlenen Belge kontrol tutanağında kendi teklif dosyasının sunulması gereken belgeler yönünden eksiksiz olduğu belirtildiği halde komisyonun ikinci oturumunda alınan kararla kendi teklif dosyasında doğalgazla ilgili taahhütnamenin yer almadığı ve ilgili taahhütnamenin teklif dosyasının dizi pusulasında belirtilmediği iddiasında bulunulduğu,

 

2) İdarenin iyiniyetli olmadığı yaklaşık maliyet ve ihale hazırlık çalışmalarında kılıfına uydurulmak istenen bir ihale hazırlığının olduğunun anlaşıldığı,

 

 

Şöyle ki;

 

a) İkmal olmayan bir yapım işinin ikmal olduğu belirtilerek ihaleye çıkıldığı, ikmalden önceki yapılacak inşaatın bitişiğini yani birinci kısmını Süer Okman’ın yaptığı, bu ihalenin de bu kişiye verilmek istendiği,

 

b) Keşfin Yaklaşık %95’lik kısmının teşkil eden inşaat ve elektrik imalatlarına ilişkin poz numaraların verilmediği sadece makine tesisat kısmına ilişkin poz numaraların yazıldığı ayrıca İdari şartnamenin 4 üncü sayfasının sağ üst köşesine bir “Diğer Hususlar” bölümü açarak özel madde ekler ve aynı eklenti özel maddeyi tip idari şartnamenin diğer hususlar bölümünede yazması gerekirken bu özel maddeyi gizlemeye çalıştığı, tüm bu gelişmelerden idarenin art niyetli olduğunun açıkça ortada olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan ihale komisyonu tarafından ihale tarihi olan 20.06.2007 tarihinde saat 10:00 da düzenlendiği anlaşılan “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağının” incelenmesi neticesinde, tutanak içeriğinde “Doğalgaz tesisatına ait sicil, ruhsat, izin, vergi resim ve harç taahhütnamesi” başlıklı sütunun yer aldığı bu sütunun başvuru sahibine ait bölümünde “var” denilmek suretiyle  başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde “Doğalgaz tesisatına ait sicil, ruhsat, izin, vergi resim ve harç taahhütnamesinin”  idareye verildiği hususunun belirtildiği, tutanakların onaylanmış suretlerinin isteyenlere  verildiği,

 

Ancak yine ihale komisyonu tarafından aynı gün saat 14:00 de düzenlendiği anlaşılan “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağına Ek Düzeltme Tutanağı” başlıklı tutanak ile sözkonusu ihalenin birinci oturumunda  Tisa İnş Tur. Ltd. Şti.’ne ait idari şartnamenin 7.1.p maddesi gereği vermesi gereken taahhütname “var” olarak yazılmış olduğu ancak ikinci oturumun ilk incelemesinde ilgili istekliye ait sözkonusu taahhütnamenin olmadığı ayrıca sözkonusu firmanın dosyasındaki dizi pusulasında da bu belgenin kayıtlı olamadığı tespitinin imza altına alındığı,

 

13.07.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakma gerekçeleri arasında yukarıda belirtildiği üzere ihale komisyonunun ihale tarihi olan 20.06.2007 tarihinde saat 10:00 da yapılan ilk oturumda “var” olarak tutanak altına alınmasına rağmen saat 14:00 de yapılan ikinci oturumda olmadığı tespit edilen “Doğalgaz tesisatına ait sicil, ruhsat, izin, vergi resim ve harç taahhütnamesi”nin teklif dosyası içerisinde yer almamasının bulunduğu, şikayet üzerine alınan kararda da aynı hususlar belirtilerek şikayetin reddedildiği,

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde yer alan “Dizin Pusulası”nın 10 uncu maddesinde “Taahhütname (Aslı)” olarak belirtildiği ancak hangi taahhütname olduğunun belirtilmediği, teklif dosyası içerisinde dizin pusulasında belirtilmeyen 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname ve alt yüklenici çalıştırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin yer aldığı ancak idari şartnamenin 7.1.p maddesinde istenilen ve şikayete konu taahhütnamenin yer almadığı,

 

Tespit edilmiştir.  

 

İdari şartnamenin 7.1.p maddesinde “Niğde Kapodokya A.Ş. doğalgaz dağıtım firmasından doğalgaz tesisatına ait her türlü sicil, ruhsat, izin, vergi, resim ve harç giderleri istekli tarafından karşılanacağına dair taahhütname verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde; ihale saatinde ihale komisyonu tarafından isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği, istekliler ile teklif fiyatlarının açıklanacağı ve bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanacağı, Kanunun 37 nci maddesinde; tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı  62 nci maddesinde; “Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular (standart form KİK017.0/Y) ve tekliflerin alınması ve açılması işlemleri 4734 sayılı Kanun ve Tip İdari Şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde ve aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir.

1- Ön yeterlik Başvurusu / Yeterlik Başvurusu / İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi (standart form KİK006.0/Y).

2- Alınan Ön Yeterlilik Başvuru Belgelerinin/Yeterlik Başvuru Belgelerinin / İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak (standart form KİK007.0/Y).

3- Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun / Yeterlik Başvurusunun / İhale Teklif Mektubunun Alınış Zamanına İlişkin Tutanak (standart form KİK008.0/Y).

4- Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvuru / Yeterlik Başvuru / Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyon Tutanağı (standart form KİK009.0/Y).

5- Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK010.0/Y).

 

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

 

Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday ve isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/Y) düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/Y).” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan tespitler ve hükümler birlikte değerlendirildiğinde ihale tarihinde ilk oturumda 4734 sayılı Kanun’un Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesi gereğince şikayet konu belgenin ihalenin ilk oturumunda “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde “var” olduğu tutanak ile tespit edilmesine rağmen aynı gün öğleden sonra yapılan ikinci oturumda aynı belgenin olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak ihaleye devam edilmesi işleminin 4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirmesi” başlıklı 37 nci maddesinin “…öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği” hükmü ile 5 maddesinin birinci fıkrasında yer alan ; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği,  bu hususun daha sonra yapılacak olan ihale işlemlerini sakatlayacağı ve ihalenin kamu ihale mevzuatının temel ilkelerine uygun ve sağlıklı bir şekilde neticelendirilmesi imkanını ortadan kaldıracağı sonucuna varılmıştır  

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

a) Şikayetçinin bu iddiasını destekleyen herhangi bir bilgi ve belge sunmadığı, idarece gönderilen ihale işlem dosyası içeriğinden ihale konusu Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1, E1, E3, E4.1 (Tekkol) Bloklar İnşaat işinin Mühendislik Mimarlık Fakültesi bölüm başkanları ve bölüm temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayı alınmak suretiyle revize edilmiş halinin 1194h032380 proje numarası ile 2007 yılı programında yer aldığı, işin tanımı “Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1 E1 E3 E4.1 (Tekkol) Bloklar İkmal İnşaatı” olarak belirtilmek suretiyle bütçe uygulama ön izin belgesi ve ihale yetkilince onaylanmış ihale onay belgesinin düzenlendiği tespit edilmiştir. 

 

İdarece gerekli izinler alınmak suretiyle ihale sürecine ilişkin olmayan ihtiyacın tespit edilmesi aşamasında işin adının ihale onay belgesi ile “Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1 E1 E3 E4.1 (Tekkol) Bloklar İkmal İnşaatı” olarak belirlenmesi hususu ihale işlemlerini etkileyen bir ihale mevzuatına aykırılık olarak görülmemiştir.

 

b) İhale dokümanı içerisinde ayrı ayrı İnşaat, Elektrik ve Mekanik Teknik Şartnamelerinin yer aldığı bu şartnamelerde ilgili imalat kalemlerinde imalatın adının ve tanımın yapıldığı sadece Mekanik Teknik Şartnamesinde imalatların Bayındırlık Birim Fiyatlarına ilişkin poz numaralarının belirtildiği bu durumun teklif verilmesini ve ihale işlemlerini etkileyen bir husus olmadığı anlaşılmıştır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan idari şartnamenin 4 üncü sayfasının en üstünde 7.1.(m) maddesi yer almakta olup bu madde içeriğinde “Bu şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.” düzenlemesine yer verildiği, 7.1.p maddesinde ise şikayet konu yukarıda yer alan düzenlemenin yer aldığı bu düzenlemelerin Tip idari Şartnamede ve dipnotlarda yer alan hükümlere uygun olarak hazırlandığı,  “Diğer Hususlar” bölümü açarak özel maddelere veya eklere yer verilmediği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ)  bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibi ve değerlendirme dışı bırakılan en düşük ikinci teklif sahibi diğer istekli Özyay İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ekinde idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI ncı kısmında belirtilen  ve teklif ekinde sunulması istenilen analizler, gerçek piyasa fiyatını gösterir proforma faturalar ve teklif mektupları uygun olmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 7.1.m maddesinde “Bu şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.”,

 

 Yine İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI ncı kısmında ; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, istekliler tekliflerinin ekinde; teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura aslı veya teklif mektupları aslı ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini bu şartname ekinde liste sırsına uygun olarak vermek zorundadır. Teklif ekinde bileşeni bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.”  düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin, “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı  XIII üncü maddesinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirilmesi” başlıklı (H) fıkrasında; “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında;“Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.”

Düzenlemesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı idarelerin sadece Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca istenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulan belgelerin değerlendirilmesi yoluyla Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yaptıkları görülmüştür.

Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir. Bu belgeler Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığından, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif sorgulamalarını, sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmeleri, anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyecek ve bu maddeye aykırı olacaktır. Bu nedenle, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin istenebileceği ve bu belgelerin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılabileceği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapmaksızın sadece bu belgelere  dayanarak teklif değerlendirilmesi yapılmasının uygun olmayacağı  düzenleme altına alınmış olmasına rağmen idarece bu düzenlemeler aykırı olarak  idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı VI ncı kısmında analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli haricinde gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura aslı ve teklif mektupları aslının istenildiği ve mevzuata aykırı bu düzenlemeyi teklif değerlendirilmesinde esas almak suretiyle başvuru sahibi ve Özyay İnş. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.  

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Şikayet konu belgenin ihalenin ilk oturumunda “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde “var” olduğu tutanak ile tespit edilmesine rağmen aynı gün öğleden sonra yapılan ikinci oturumda aynı belgenin olmaması hususunun değerlendirilmek gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere idarenin bağlı bulunduğu Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına  bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul