En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3222
  • Toplantı No: 2007/056
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/056
Gündem No :2
Karar Tarihi:02.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3222
Şikayetçi:
 Bozoğlu İnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti, Büklüm Sokak No:117 06700 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Alibey Cad. No:1 34406 Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23909
Başvuruya konu ihale:
 2007/43130 İhale Kayıt Numaralı “Kağıthane Laboratuar Binası İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.09.2007 tarih ve 06.0679.G020/2007-26 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 07.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kağıthane Laboratuar Binası İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Bozoğlu İnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti’nin 25.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.08.2007 tarih ve 23909 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)Laboratuar ekipmanları temini ve montajına ilişkin iş gruplarına ait analizlerin ve miktarların tekliflerde yer alması idari şartnamede zorunluluk olmasına rağmen bazı firmaların söz konusu belgeleri sunmadıkları,

 

            2)İhale konusu binanın yapı ruhsatının alınmadığı ve dolayısıyla bu haliyle ihaleye çıkılmasının 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesine aykırı olduğu,

 

            3)Bazı isteklilerin vermiş oldukları teklifler incelendiğinde mahal listelerinin ve imalat miktarlarının mevcut uygulama projesi ile uyumlu olmadığı, 

 

4)Bazı firmaların 2006 yılına ait bilançolarında yıllara yaygın inşaat maliyetlerinde belirtilmesi gereken hak ediş gelirlerinin belirtilmediği,

Söz konusu mevzuata aykırılıklardan dolayı birtakım firmaların tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ancak idare anılan iddiaları dikkate alınmadığı, dolayısıyla objektif olmayan ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A-Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1)Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “ İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7.1.m maddesinde; “Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgelerin sunulması gerekir..” hükmü yer aldığı,

 

            Söz konusu idari şartnamenin 7.1.m maddesinde yer alan hükme istinaden idari şartnamenin “Yüklenicinin teklifi ile birlikte vereceği analizler” başlıklı 63 üncü maddesinde;

 

“İsteklilerin, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri vermesi zorunludur. Söz konusu analizlerin ve gerekirse alt analizlerin rayiçleri gösterecek şekilde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Analizleri Formatında verilmesi gerekir, Bu şartlarda uygun analiz sunmayan İsteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece iş grupları olarak;

 

            A) Anahtar teslimi götürü bedel işleri;

 

            -Laboratuar ekipmanları ve montajı (Kimya laboratuarı, Atıksu laboratuarı, Bakteriyoloji laboratuarı, 1. Bodrum kat, Montaj bedeli, Nakliye ve teslim bedeli)

            -İnşaat işleri

            -Elektrik işleri

            -Mekanik imalatlar (Isıtma tesisatı, Havalandırma tesisatı, Soğutma tesisatı, Otomasyon, Sıhhi tesisat ve yangın tesisatı, Laboratuar havalandırma ve gaz borulama işleri, Mutfak tesisatı işleri, Müteferrik işler)

 

            B) Teklif birim fiyat işlerin çevre düzenleme olarak belirlediği, dolayısıyla yaklaşık maliyet iş kalemlerini söz konusu iş gruplarına göre düzenlediği anlaşılmıştır.           

 

            Yapılan inceleme neticesinde;

 

            İhale üzerinde bırakılan Ekol Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin laboratuar ekipmanları temini ve montajına ilişkin “Novagent” firmasından alınan iş kalemlerine ait fiyat listesini ve proforma faturaların teklif ekinde sunduğu, söz konusu iş kalemleri demirbaş malzemeler olduğundan dolayı bu kalemlere ilişkin analizlerin malzeme (montaj dahil) ve işçilik kalemlerinden oluştuğu bu nedenle anılan malzemelerin ayrıntılı analizlerinin düzenlenmesine gerek olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır

 

            Ancak ihalede ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibi Şark İnş. İhr. Tic. ve San. A.Ş’nin teklif ekinde laboratuar ekipmanları temini ve montajına ilişkin belgelerin eksik olduğu idarece istenilen “Laboratuar ekipmanları ve montajı (Kimya laboratuarı, Atıksu laboratuarı, Bakteriyoloji laboratuarı, 1. Bodrum kat, Montaj bedeli, Nakliye ve teslim bedeli)” iş kalemlerini yansıtmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

2)Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu işin “Kağıthane Laboratuar Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi” olduğu, iddia konusu olan yapı ruhsatının işin yer tesliminden sonra işe başlamadan evvel  sözleşmeyi yapan yüklenici tarafından alınacağı, dolayısıyla yapı ruhsatının ihaleden önce alınmasına gerek olmadığı, bu nedenle iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3)Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalede geçerli teklif sahibi firmaların iş kalemlerine ilişkin miktarlar idarenin yaklaşık maliyet belirlenmesine esas iş kalemleri ile birlikte değerlendirildiğinde, teklif birim fiyat üzerinden teklif verilen kısımda iş kalemleri miktarları ile idarenin miktarları arasında fark bulunmadığı, anahtar teslim teklif kısmında her ne kadar ufak farklılıklar bulunsa bile söz konusu farklılıkların işin esasını etkiler mahiyette olmadığı, tecvizi hata sınırında olduğu düşünüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.    

 

4)Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğininİsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 37 nci maddesinde;

 

Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa  bunlara eşdeğer belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler istenebilir.”

 

Aynı Yönetmeliğin 38 nci maddesinde ise;

 

             Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu hüküm gereği idarece iş hacmini gösteren belgeler istendiğinde idarece ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve yapım işi gelirlerine ait belgelerin teklif ekinde istenmesi halinde isteklinin bu iki belgelerden birisini sunması halinde yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Ekol Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin teklifi incelendiğinde; 2004-2005 ve 2006 yılına ait toplam ciro ve gelir tabloları teklif ekinde sunulduğu, bu yıllara ait sunulan toplam ciro ortalamasının idarece istenen asgari kriteri sağladığı, bu nedenle başvuru sahibinin yapım işleri gelirlerine ilişkin belgelerin eksik olduğu yönündeki iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul