İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3223
  • Toplantı No: 2007/056
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/056
Gündem No :3
Karar Tarihi:02.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3223
Şikayetçi:
 Prof. Dr. Recep SEYMEN İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Beyazıt / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Keresteciler Sitesi Kasım Sok. No:25 Merter / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5794
Başvuruya konu ihale:
 2005/124523 İhale Kayıt Numaralı “Bahçelievler Ünverdi Kavşağı İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 06.01.30.0120/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

           

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca 01.09.2005 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Bahçelievler Ünverdi Kavşağı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Prof. Dr. Recep SEYMEN’in 21.02.2007 tarih ve 5794 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılan köprü, kavşak, yol inşaatı ihalelerinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak pazarlık usulü ile ihale edildiği, bu ihalelerden birinin de “Bahçelievler Ünverdi Kavşağı İnşaatı İhalesi” olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İstanbul Valiliğinin idareye yazdığı 04.07.2005 tarih ve 8062 sayılı yazısında özetle; İstanbul’un jeopolitik konumu, 15 milyona yaklaşan nüfusu, tarihi, ticari, kültürel değerleriyle Türkiye’de ve dünya coğrafyası içinde önemli yeri olduğu, bunun da İstanbul’un her açıdan yaşanabilir dünya şehri standartlarına ulaşmayı zorunlu kıldığı, ayrıca bölgenin deprem coğrafyası içinde yer alması nedeniyle olası bir depreme karşı yol, köprü, kavşak ve viyadüklerin açık tutulması, alternatif yol güzergahlarının sağlanması, diğer taraftan şehrin nüfusunun hızla artması, turizm hareketleri, önemli ulusal ve uluslararası spor müsabakaları, organizasyonlar ve kongrelerin düzenlenmesi nedeniyle altyapı hizmetlerinin ve idarenin yol, köprü ve kavşak düzenlemelerinin ivedilikle ihale edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

            İdarenin gerekçe raporu baz alınarak alınan Başkanlık Makamı Onayında “…Ünverdi Kavşağı Haznedar Meydanı ile Şirinevler’i ve Basın Sitesi ile D-100 Yolunu birbirine bağlayan son derece ağır trafik yükü altında bulunan bir kavşaktır.

 

            Bu kavşakta trafik çok ağır ilerlemekte ve bu durum zaman kaybına yol açmaktadır. Trafiğin birbirine bağlayan son derece ağır trafik yükü altında bulunan bir kavşaktır.

 

            Bu ihale ile dört yol kesişimindeki bu kavşakta trafik akışı hızlandırılacak, kesişmeler önlenecek zaman ve para kaybının önüne geçilecektir. Ayrıca bu bölgenin altyapı sorunları da çözüme kavuşturulabilecektir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Yasasında; ‘Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması’ durumunda ihalenin 21-b maddesine göre yapılabileceği hususu belirtilmiştir.

 

            Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda; Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünce, Ünverdi Kavşağı İnşaatı işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21-b maddesine istinaden pazarlık usulü ile yaptırılmasına…” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            11.08.2005 tarihli ihale onay belgesinde, bahse konu ihale usulünün 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık şeklinde belirlendiği ve ilan yapılmayacağının belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

            “ İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur

            ……

            Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir….”

 

            Hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanunun pazarlık usulüne ilişkin 21 inci maddesinin (b) bendinde “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda ihalenin pazarlık usulüyle yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Anılan Kanun maddesinde ani ve beklenmeyen veya idarece önceden öngörülemeyen olayların “ortaya çıkması” halinde pazarlık usulünün kullanılabileceği hükmü dikkate alındığında; incelemeye konu ihalenin bu nitelikte bir olay olmadığı, ihalenin açık ihale usulü ile yapılabileceği, ayrıca idarenin pazarlık ihale usulünü seçmesinin gerekçesi olarak gösterilen ağır trafik yükü ve bu yükün azaltılması ile trafik akışının sağlanması hususunun “ani ve öngörülmeyen” bir olay olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı açıktır.

 

            Ayrıca Valilik yazısı ve İdare Olur’unda belirtilen gerekçeler dikkate alındığında ve bu gerekçelerin 4734 sayılı Kanununun 21 inci maddesindeki şartlara uygun olduğunun kabulü halinde, İstanbul ilindeki tüm ihalelerin anılan Kanun maddesindeki pazarlık usulü ile yapılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Oysa anılan Kanunun 5 inci ve 21 inci maddesindeki hükümlerin amacının bu olmadığı açıkça ortadadır.

 

            İşin niteliği ve sözleşmesinde işin süresinin 200 gün olarak belirlendiği de göz önüne alındığında, idarenin gerekçelerinin Kanunun aradığı koşulları taşımadığı görülmektedir. Söz konusu ihale de Kanunda öngörülen doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıktığından bahsedilemeyeceği için söz konusu ihalenin ivedi olarak yapılması zorunluluğu ile karşılaşılmadığı, dolayısıyla idare tarafından pazarlık usulü ile ihale yapılmasının koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından yapılan işlem anılan Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Diğer taraftan, İstanbul Valiliğinin 04.07.2007 tarihli yazısında bu iş ile birlikte diğer yol, köprü ve kavşak düzenlemeleri inşaatlarının ivedilikle yapılması istense de bu yazının işin pazarlık usulü ile yapılmasının hukuki gerekçesi olamayacağı açıktır. Çünkü 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde pazarlık usulünün şartı olarak “ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması” durumu düzenlendiği halde, söz konusu yazıda sadece İstanbul’un deprem bölgesinde olduğundan bahisle “ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkmasının ihtimal dahilinde olduğu” ifade edilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde ani ve beklenmeyen olayların “ortaya çıkma ihtimalini” değil “ortaya çıkması” durumunu pazarlık usulünün kullanılabilmesinin gerekçesi olarak kabul ettiği dikkate alındığında Valilik tarafından yazılan yazının da hukuken “ihalenin usulünü tespit etmekte dayanak olarak kullanılamayacağı” anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca idarece ihale konusu işin ivedi olarak yapılması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen söz konusu ihalenin Valilik yazısı doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında yapılmasına karar verildiği, anılan kararda işin ivedi olarak yapılması gerektiğinin belirtildiği, buna karşın anılan işin Valilik yazısından 68 gün sonra pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı, geçen bu sürede ihale konusu işin açık ihale usulü ile ihale edilebileceği kanaatine ulaşıldığından anılan işin pazarlık usulü ile ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüş olup bu husus ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Recep SEYMEN’in 20.02.2007 tarihinde Kuruma yaptığı yazılı başvurusu üzerine Kurul tarafından 26.02.2007 tarih ve 2007/AK.Y-130.1 sayılı Kararla;

 

“Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Başvuru dilekçesinde özetle; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılan köprü, kavşak, yol inşaat ihalelerinin şartlar oluşmadığı halde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre (idarenin istediği firmaya yaptırmak amacıyla) ihale edildiği, bu ihalelerden birinin de “Bahçelievler Ünverdi Kavşak İnşaatı İhalesi” olduğu ve ilgililer hakkında işlem yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,”

karar verilmiştir.

 

Kararda incelemeye konu ihale olarak “Köprü, Kavşak, Yol İnşaatı İhaleleri”nin belirtilmesi nedeniyle Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca 07.0.32007 tarih ve 443 sayılı yazısı ile İstatistik ve Sicil Dairesi Başkanlığından 4734 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından anılan Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan köprü, kavşak ve yol yapım işi ihaleleri ile ilgili olarak ihale bilgilerinin istenildiği ve adı geçen Dairenin 13.03.2007 tarih ve 48 sayılı yazısı ile talep edilen bilgilerin gönderildiği anlaşılmıştır.

 

Bunun üzerine 26.03.2007 tarih ve 565-4390 sayılı yazı ile tespit edilen 46 adet ihale ile idarece çeşitli tarihlerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında gerçekleştirilen aynı nitelikteki başka ihaleler varsa her biri hakkında aşağıdaki belge ve bilgiler istenilmiştir:

 

Buna karşılık idarenin 12.04.2007 tarih ve 3196 sayılı yazısı ekinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında gerçekleştirilen 21 adet ihalenin belge ve bilgileri gönderilmiş olup bu ihalelerden 19 adedinin yukarıda anılan Karar doğrultusunda istenilen 46 adet ihale listesi içerisinde yer almadığı, sadece 2 ihalenin gönderilen yazı ekindeki listede bulunduğu, diğer 44 adet ihalenin bilgi ve belgelerinin ise gönderilmediği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulu tarafından 26.02.2007 tarih ve 2007/AK.Y-130.1 sayılı Kararla;

bu ihalelerden birinin de “Bahçelievler Ünverdi Kavşak İnşaatı İhalesi” olduğu ve ilgililer hakkında işlem yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.” şeklinde yer alan ifadeyle bahse konu ihale ile ilgili olarak iddia incelemesine geçildiğine ilişkin karar verilmiştir.

 

          24/5/2004 tarihli ve 25471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmeliği değiştiren 22.06.2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinde İddiaların İncelenmesinin Kabul koşulları ve inceleme Usulü Başlığı altında “ (1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

          koşulları aranır.

 

          (2) Kabul koşullarının bulunması halinde, Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi kararıyla birlikte ihale sürecine ilişkin de karar alınır. İnceleme, bu Yönetmelikte itirazen şikayet başvurusu için düzenlenen usule göre ve  iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılır.”

 

          Aynı Yönetmeliğin Yürürlük maddesi başlığı altında 33. maddesinde ise “(1) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile iddiaların incelenmesine ilişkin hükümleri 22/6/2007 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

 

          24/5/2004 tarihli ve 25471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmeliğin 28. maddesinde iddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesi için sözleşmenin imzalanmamış olması kabul koşulları arasında sayılmazken 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğin 22. maddesinde; iddiaların incelenmesi istemli başvuruların Kurulca kabul edilebilmesi için başvuruya konu ihalenin sözleşmesinin imzalanmamış olması, iddia incelenmesine geçilebilmesi için ön şart olarak gereklidir ama yeterli değildir. Söz konusu Yönetmeliğin 33. maddesinde ise iddiaların incelenmesine ilişkin hükümlerin 22.06.2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

 

          Yukarıda zikredilen düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinde getirilen değişiklikle Kurul tarafından İddiaların İncelenmesi Kararı verilebilmesi için “Kabul koşulları” arasında sayılan başvuruya konu ihalenin sözleşmenin imzalanmamış olmasına ilişkin şartın somut olayda gerçekleşmediği, zira idarece 05 / 10 / 2005 tarihinde sözleşmenin imzalanmış olduğu anlaşılmıştır.

 

          Usule ilişkin değişiklikler yürürlüğe girdiği anda uygulanması gereken hükümlerdendir. Başvuru Yönetmeliğinin İddiaların İncelenmesine ilişkin hükümlerin 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş ve uyuşmazlığı sona erdiren nihai bir karar verilmemiş olması sebebiyle, başvuruya konu ihale ile ilgili olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına ilişkin karar verilmesi gerekirken iddia incelemesine geçilerek ihalenin iptaline ilişkin karar verilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Bu nedenle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

Ali KAYA

Üye

        Kazım ÖZKAN

Üye

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul