İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3258
  • Toplantı No: 2007/056
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/056
Gündem No :48
Karar Tarihi:02.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3258
Şikayetçi:
 Binaş İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş., Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Y.Beyazıt Cad. Kayabaşı Sokak No:31 D:1 Parseller Avcılar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İSKİ), Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.08.2007 / 24264
Başvuruya konu ihale:
 2007/17172 İKN|li “ Asya Yakası I. Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.09.2007 tarih ve 06.0693.0085/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nce 29.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Asya Yakası I. Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Binaş İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.’nin 17.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  23.08.2007 tarih ve 24264 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından “Asya Yakası I.Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” işinin 29.03.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu işin İstanbul Asya yakasındaki muhtelif köylerde 28 adet arıtma tesisi ve kanalizasyon bağlantıları inşaatı işi olduğu, arıtma tesisleri için anahtar teslimi, kanalizasyon bağlantıları için birim fiyat teklif alınarak ihaleye çıkıldığı, idari şartnamenin ve ilanın diğer hususlar kısmında; anahtar teslimi götürü bedel işler için, teklif bedelini oluşturan iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelinin gösteren hesap cetvelinin tekliflerle birlikte sunulmasının istendiği, idare tarafından avantajlı teklif olarak belirlenen firmanın bu belgeleri eksik verdiği, proforma faturalarının ve analizlerinin eksik olarak sunulduğu, bazı proforma faturaların ve belgelerin fotokopi olduğu, söz konusu firma tarafından ciddi piyasa araştırması yapılmadan teklif hazırlandığı, söz konusu firmanın üzerinde ihalenin bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, en avantajlı teklif sahibi olarak firmalarının belirlenmesi gerektiği iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru dilekçesinde idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının yetersiz olduğu, analizlerinin eksik olduğu iddia edilmektedir.

 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), tarafından “Asya Yakası I. Kısım Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi”’nin 29/03/2007 tarihinde ihale edildiği, ihaleye ilişkin 19 adet ihale dokümanının satın alındığı, 8 istekli tarafından teklif verildiği, ihale konusu işin müteferrik (Asya yakasındaki köylerde) 28 adet atıksu arıtma tesisi (inşaat, elektrik ve mekanik işler dahil) ve kanalizasyon bağlantılarının yapımı işi olduğu, işin kanalizasyon bağlantıları yapımı bölümü için teklif birim fiyat, atıksu arıtma tesisleri inşaatı bölümü için anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda tüm teklif zarflarının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak sunulduğunun belirlendiği, bunun üzerine teklif zarflarının alınış sırasına göre açıldığı ve belge kontrolünün yapıldığı, zarf açma ve belge kontrol tutanağının düzenlendiği, teklif fiyatlarının hazır bulunanlar önünde okunduğu ve  ilk oturumun kapatıldığı anlaşılmıştır.

 

Kapalı oturumda ihale komisyonu tarafından belgelerin detaylı olarak incelendiği, Sif Müh. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında anahtar teslimi götürü bedel işler için teklif mektubunun bulunmaması nedeniyle, Şahin Kimya ve Arıtma San. A.Ş.’nin teklif mektubunda teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirinden farklı olması nedeniyle, MPE Müh. İnş. Taah. ve Dış Tic. A.Ş.’nin yabancı ülkeden temin ettiği iş deneyim belgesinin uygun şekilde sunulmaması nedeniyle ve Çakır Yapı San. ve Tic. A.Ş.’nin iş deneyim belgesinin idarece istenen asgari iş deneyim tutarını karşılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Daha sonraki aşamada ihale komisyonunca Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen hükümlere uygun olarak sınır değerin belirlendiği ve teklifi hesaplanan bu sınır değerin altında bulunan  Deniz İnş. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulduğu, söz konusu istekli tarafından idarece istenen tekliflerinin detayına ilişkin belgelerin süresi içerisinde 07.06.2007 tarihli yazı ekinde sunulduğu, idarece sunulan açıklamaların incelenerek sunulan açıklamaların kabul edildiği ve 21.06.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı, Binaş İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin ise ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

      

İdarenin 06.06.2007 tarih ve 83336 sayılı yazısına cevap olarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin 07.06.2007 tarihli yazı ekinde sunduğu tekliflerin detayına ilişkin belgeler incelendiğinde; söz konusu isteklinin teklifinin detayına ilişkin olarak teklif birim fiyat olarak ihale edilen kanalizasyon inşaatı bağlantıları yapımına ilişkin kesimin iş kalemleri bazında analizlerinin ve alt analizlerin yazı ekinde yer aldığı, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen atıksu arıtma tesisleri inşaatı bölümü için ise yine iş kalemleri ve iş gruplarının esas alınarak uygun analizlerin, piyasadan alınan proforma faturaların sunulduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu tekliflerin detayına ilişkin açıklamalar ve analizler incelendiğinde, sunulan analizlerin ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilen birim fiyat tarifleri, projeler ile yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan imalat kalemleri ve metraj hesaplarında yer alan imalat kalemlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin eksik olduğu ve sunulan açıklamaların idarece kabul edilmemesi gerektiği yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda;

 

 Şikayete konu ihale ile ilgili olarak daha önce MPE Müh. İnş. Taah. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu kapsamında bağlantılı aşama ile ilgili değerlendirme yapılıp 01.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3210 sayılı karar alındığından bu bölümde yeniden değerlendirme yapılmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul