İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3259
  • Toplantı No: 2007/056
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/056
Gündem No :49
Karar Tarihi:02.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3259
Şikayetçi:
 Alpaytaş İnş. ve Tic. Ltd.Şti. + Acarlar Müh. İnş.Tic. ve San. Ltd. Şti. ortak girişimi, Atatürk Bulvarı Şube Sok. Fulya Apt. No: 4 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent - Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.09.2007 / 27482
Başvuruya konu ihale:
 2007/61649 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa Halfeti 272 Tarımköy Konutu, Ticaret Merkezi İnşaatı, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.09.2007 tarih ve 06.07.96.0157/2007-44 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 26.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şanlıurfa Halfeti 272 Tarımköy Konutu, Ticaret Merkezi İnşaatı, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi” ihalesine ilişkin olarak Alpaytaş İnş. ve Tic. Ltd.Şti. + Acarlar Müh. İnş.Tic. ve San. Ltd. Şti. ortak girişiminin 27.09.2007 tarih ve 27482 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

           Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 26.06.2007 tarihinde yapılan “Şanlıurfa Halfeti 272 Tarımköy Konutu, Ticaret Merkezi İnşaatı, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi” işi ihalesinde, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince ihalenin iptal edildiği,

 

            Değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin ise ortak girişimlerini oluşturdukları Acarlar Ltd. Şti.’ nin ciro ortalamasının yetersiz olması olarak belirtildiği,

 

            Teklif dosyalarında onaylı bilançolarının bulunduğu ve tamamlayıcı evrak olarak taraflarından hiçbir talepte bulunulmadığı,

 

            iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen 30 gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda,

 

Başvuru sahibi tarafından iptale ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan doğrudan 10.08.2007 tarihinde Kuruma şikayet başvurusunda bulunulduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iptale ilişkin dilekçesi ve eki belgelerin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere idareye gönderildiği ve söz konusu yazının 17.08.2007 tarihinde idare kayıtlarına alındığı,

 

Bu durumda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 27.07.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 17.08.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddiaları somut ve ciddi nitelikte bulunmadığı, bu nedenle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlşaıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul