İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3297
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :48
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3297
Şikayetçi:
 Re-Ay Yol Yapı İnşaat ve Petrol Ürünleri Ltd. Şti., Cemal Gürsel Caddesi Betül Güven Apt.No:87 Bostanlı/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 6.Bölge Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.09.2007 / 25380
Başvuruya konu ihale:
 2007/70058 İhale Kayıt Numaralı “Karkamış Nusaybin Arası Km.774+395’de Bulunan Köprünün 6.,7.,8.,9. ve 10. Açıklıklarının Boyanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 06.0726.G020/2007-29 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 6.Bölge Müdürlüğü’nce 04.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karkamış Nusaybin Arası Km.774+395’de Bulunan Köprünün 6.,7.,8.,9. ve 10. Açıklıklarının Boyanması” ihalesine ilişkin olarak Re-Ay Yol Yapı İnşaat ve Petrol Ürünleri Ltd.Şti.’nin 20.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  05.09.2007 tarih ve 25380 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalenin ihale yetkilisi tarafından; ……ihalede 8 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, 3 teklifin geçersiz olduğu, teklif indirim oranlarının az olduğu, geçmiş yıllarda aynı teknikle yapılan yapım işlerinde kırımların %50 ila %60 arasında olduğu, dolayısı ile daha önceki işlerle kıyaslandığında verilen tekliflerin ekonomik olmadığı, rekabet ortamının sağlanamadığı, söz konusu işin tek köprü olduğundan tek köprünün ikiye bölünerek iki ayrı ihale şeklinde ihale edilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine aykırılık teşkil ettiğigerekçesi ile iptal edildiği, anılan uygulamanın mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale komisyonu kararı ile;İhaleye 6 isteklinin teklif verdiği, 3 teklifin geçersiz olduğu, teklif indirim oranlarının az olduğu, geçmiş yıllarda aynı teknikle yapılan yapım işlerinde kırımların %50 ila %60 arasında olduğu dolayısı ile daha önceki işlerle kıyaslandığında verilen tekliflerin ekonomik olmadığı, rekabet ortamının sağlanamadığı” gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerde yaklaşık maliyet gizli olduğundan, istekliler tekliflerini bu bedel üzerinden belirli bir kırım oranı ile değil, ihale dokümanı içeriğine göre kendi belirledikleri maliyet ve müteahhit kârı toplamı ile oluşan fiyat olarak verdiklerinden, her ihalede oluşan en avantajlı teklifin yaklaşık maliyete oranının (kırım oranının) farklılık göstermesi kaçınılmazdır.

 

Açık ihale usulü ile yapılan ihalelere verilen tekliflerde yaklaşık maliyete göre asgari bir indirim oranı mevzuatta öngörülmemiştir. İhalede geçerli tekliflerde verilen fiyatların emsal ihalelerle kıyaslanması suretiyle kırım oranının düşük bulunduğu yolundaki değerlendirme hukuki isabet görülmemiştir.

 

Başvuruya konu ihalede idarece aynı nitelikte daha önce yapılan ihalelere verilen teklifler ve yapılan tenzilatlar emsal alınarak, rekabet ortamının sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin idarece iptal edilmesi yönünde tesis edilen işlemde  mevzuata uyarlık bulunmamakta ise de, ihale yetkilisi tarafından bir başka gerekçeyle; “Söz konusu işin tek köprü olduğundan tek köprünün ikiye bölünerek iki ayrı ihale şeklinde ihale edilmesinin 4734 sayılı kamu ihale kanununun 5. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden gerekçesiyle”  iptal edildiği anlaşılmıştır.        

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan inceleme neticesinde işin adının;  Karkanus-Nusaybin Hattı Km.774+395´de mevcut bulunan L=10*80,00 m.lik çelik kafes kirişli köprünün kumlanarak boyanması yapım işi” olduğu belirlenmiştir.   

 

Tek köprünün ikiye bölünerek bir parçasının 2007/69466 ihale kayıt numarası ile "Narlı-Karkamış arası Km.774+395´de bulunan köprünün 1, 2., 3., 4. ve 5. açıklıklarının boyanması yapım işi" adı ile 03.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile ihale edildiği ve anılan ihaleye  5 adet isteklilerin katıldığı, diğer parçasının ise (şikayet konusu olan); 2007/70058 ihale kayıt numarası ile "Karkamış Nusaybin arası Km.774+395´de bulunan köprünün 6., 7., 8., 9. ve 10. açıklıklarının boyanması yapım işi" adı ile 04.07.2007 tarihinde  açık ihale usulü ile ihale edildiği ve anılan ihaleye 6 adet isteklinin katıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru konusu işinKarkamış Nusaybin arası Km.774+395 Km. arasında 10*80,00 mt. boyutlarında köprünün boyanması işi” olduğu, idarece anılan köprünün iki parça halinde 2007/69466 ihale kayıt numarasıyla 03.07.2007 tarihinde, 2007/70058 ihale kayıt numarasıyla 04.07.2007 tarihinde iki ayrı ihaleye çıkarıldığı,  ancak ihale yetkilisinin “….aynı yerde ve aynı nitelikteki tek bir işin iki parça halinde ihale edilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. Maddesi temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, ileriki tarihlerde birleştirerek tek ihale şeklinde ihaleye çıkarılması gerektiği…”gerekçesiyle her iki ihalenin de iptal edildiği anlaşılmıştır.

 Söz konusu ihalenin anılan gerekçe ile ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesinde  mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul