İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3298
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :51
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3298
Şikayetçi:
 Tekçeler İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Uğur Mumcu Caddesi Kırçiçeği Sokak No:4/7 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 38090 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26534
Başvuruya konu ihale:
 2007/81552 İhale Kayıt Numaralı “Büyük Bürüngüz Kanalizasyon ve İçmesuyu Şebeke İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

3.10.2007 tarih ve 06.07.64.0065/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 30.7.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Büyük Bürüngüz Kanalizasyon ve İçmesuyu Şebeke İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Tekçeler İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.8.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.9.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.9.2007 tarih ve 26534 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.9.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; iş deneyimlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının kendilerine bildirildiği, ihalede benzer iş olarak A/V grubu işlerin kabul edileceğinin belirtildiği, tekliflerinde sundukları iş deneyim belgesinin benzer işle ilgili tutarının idari şartnamede istenen tutarın üzerinde olduğu, tekliflerinin en uygun teklif olduğu, iş deneyim belgelerinin değerlendirmeye alınması durumunda kamu yararının sağlanacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kanunun tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin 37 nci maddesinde, ihale komisyonu tarafından isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesi aşamasında, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının inceleneceği, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; isteklilerden ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenmektedir. Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan A/V grubu işler ve/veya her türlü içme suyu inşaatı işlerinin kabul edileceği belirtilmektedir.

İncelenen ihalede; idarenin 31.7.2007 tarih ve 2253 sayılı yazısı ile başvuru sahibinden, iş deneyim belgesinin ihale dokümanında belirtilen benzer iş tanımına uygun olup olmadığının tespiti için, belgeye konu işe ait kesin hesaplar ile sözleşmesinin bir örneğinin istendiği, şikayetçi tarafından 1.8.2007 tarihli dilekçe ekinde sunulan sözleşme, hakediş raporları ve geçici kabul tutanağının incelenmesi neticesinde; belgeye konu işe ait imalat gruplarından sadece “temiz su getirme” inşaatının benzer iş tanımına uyduğu, söz konusu işin güncellenmesi sonucu bulunan tutarın, istenen iş deneyimini karşılamadığı gerekçesiyle şikayetçinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi teklifinde, şirketin yarısından fazla hissesine sahip Veli KÖSE adına Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enf. Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Çankırı 9. Zırhlı Tugay İlter Sitesi Genel Onarımı İlave Tes. ve Altyapı İnşaatı” işine ait 25.3.2005 tarih ve 566 sayılı 1.295.691.485.869 TL tutarındaki iş denetleme belgesini sunmuştur. İş denetleme belgesi ekinde sunulan, “Altyapı İmalatları İcmali”nde, alt yapı imalatlarının 6 gruptan oluştuğu belirtilmekte ve bunların her birine ait iş tutarları verilmektedir.

Belgeye konu iş, askeri bina ve yapılara ait üst ve alt yapı inşaatı olup, belgeyi düzenleyen Milli Savunma Bakanlığı Ankara İnşaat Emlak ve NATO Enf. Bölge Başkanlığı’nın 20.6.2007 tarih ve 1971 sayılı yazısında işin kapsamında 846.273.242.170 TL alt yapı imalatının yapıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu iş denetleme belgesi ile başvuru sahibi tarafından idareye sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; altyapı imalatları icmalinde belirtilen altı iş grubundan sadece “temiz su getirme” işinin, 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan A/V grubu işler arasına girdiği, icmalde “temiz su getirme” işi tutarının 1.071.131.532 TL (1999 yılı B.F) olarak verildiği, belirtilen bu tutara 164.072.093 TL nakliye bedelinin ilave edilmesi ve % 35,32 ihale tenzilatı düşülmesi sonucu bulunan tutarın 798.929.705 TL. olduğu, denetleme belgesinde ilgilinin görevi sırasında işin gerçekleşme oranının % 86,06 olduğu belirtildiğinden, sunulan bilgi ve belgelerden, ilgilinin görevi sırasında temiz su getirme işi kapsamında gerçekleşme oranının tam olarak tespiti mümkün olmamakla birlikte, temiz su getirme işine ait 798.929.705 TL tutarın tamamı dikkate alınsa dahi, bu tutarın güncellenmesi sonucu bulunan tutarın (6.637 YTL), şikayetçinin teklif ettiği bedelin % 50’sini (850.494,45 x 0,50 =425.247,23 YTL) karşılamadığı, dolayısıyla şikayetçinin idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde istenen tutarda benzer iş deneyimine sahip olmadığı anlaşılmış olup, değerlendirme dışı bırakılması işleminde 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesine aykırılık bulunmadığından şikayet başvurusu yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul