İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3299
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :52
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3299
Şikayetçi:
 Nafiz DORUK 100. Yıl İşçi Blokları Mah. 32. Cadde No:16/3 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Abdülaziz Mah. Atatürk Cad. No:48 42040 Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.09.2007 / 26082
Başvuruya konu ihale:
 2007/88425 İhale Kayıt Numaralı “Yunak Merkez İlköğretim Okulu 8 Derslikli Ek İnşaat” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 06.07.46.0065/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 31.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yunak Merkez İlköğretim Okulu 8 Derslikli Ek İnşaat İşi” ihalesine ilişkin olarak Nafiz DORUK’un 20.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 12.09.2007 tarih ve 26082 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale ilanında ve idari şartnamede; “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerce sunulacak tekliflerin ekinde; teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin verilmesi zorunludur.” denilmesine rağmen, kendisi dışında diğer isteklilerin hiçbirinin yapım şartlarına uygun analizleri teklifleri ekinde sunmadıkları, bu nedenle diğer isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kendisine verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kanunun tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin 36 ncı maddesinde; ihale komisyonu tarafından isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği, Kanunun tekliflerin değerlendirmesine ilişkin 37 nci maddesinde; tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin 62 nci maddesinde;

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday ve isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/Y) düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/Y).

İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede; idari şartnamenin ve ihale ilanının diğer hususlar bölümünde; “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerce sunulacak tekliflerin ekinde; teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin verilmesi zorunludur.” Düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale komisyonu tarafından düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında, idari şartnamenin yukarda aktarılan düzenlemesinde belirtilen belgelere ilişkin sütun açılmadığı ve söz konusu belgelerin istekliler tarafından verilip verilmediğinin kontrolünün yapılmadığı, dolayısıyla ihale komisyonu tarafından ilk oturumda yapılan bu işlemde; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 62 nci maddesinin yukarda aktarılan düzenlemesine ve 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine uyarlık bulunmamaktadır.

 

            İhaleye altı isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibi dışında kalan diğer istekliler olan; Atila BAYRAM, Ayhan İnş. Ltd. Şti., Altunyıldız Ltd. Şti., HT Şerifoğlu İnş. Ltd. Şti ve FNZ İnşaat Ltd. Şti.’nin tekliflerinde teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ilişkin miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar yer aldığı halde, teklif edilen fiyatlara ilişkin analizlerin bulunmadığı belirlenmiş olup adı geçen isteklilerin tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesine ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ödeneği bulunmayan hiçbir işi için ihaleye çıkılamayacağı, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin bütçenin programlanmasında kullanılması ve güncellenmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde, ödenek tutarının belirlenmesinde yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre Katma Değer Vergisinin de dahil edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kararın (A) bölümünde yapılan tespitler sonucunda; geçerli tek teklifin Katma Değer Vergisi dahil edilmiş tutarının, ihale onay belgesinde belirtilen “kullanılabilir ödenek tutarı”nın üzerinde olduğu belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin, yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflere ilişkin Birinci bölümünün XIII-C maddesinde;

İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan bu tespitler çerçevesinde, idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarda aktarılan düzenlemesi uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yunak Merkez İlköğretim Okulu 8 Derslikli Ek İnşaat İşi işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 12 ihale dokümanı satın alındığı, 31.07.2007 tarihinde yapılan ihaleye 6 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 663.112,53 YTL olan ihalede;

 

İhaleye 6 isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibi dışında kalan diğer 5 isteklinin tekliflerinde teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ilişkin miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar yer aldığı halde, teklif edilen fiyatlara ilişkin analizlerin bulunmadığı, söz konusu 5 istekliden;

 

Atila BAYRAM, Ayhan İnş. Ltd. Şti. ve  Altunyıldız Ltd. Şti.’nin  tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği,

 

HT Şerifoğlu İnş. Ltd. Şti., teklifinde yer alan ortaklık/hisse beyannamesi uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, adı geçen isteklinin teklifinin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği,

 

FNZ İnşaat Ltd. Şti.’nin, teklif mektubunda teklif ettiği bedelin rakam ve yazı ile uyumsuz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiş olmakla birlikte, teklif mektubunun incelenmesinden belirtildiği şekliyle bir uyumsuzluk olmadığı, dolayısıyla adı geçen isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, ancak adı geçen isteklinin teklifinde teklif edilen fiyatlara ilişkin analizler bulunmadığından bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, yapılan tespitler sonucunda; geçerli tek teklif olan Nafız Doruk’un teklif etmiş olduğu 729.700 YTL, Katma Değer Vergisi dahil edilmiş tutarının, (729.700 X 1,18 = 861.046) ihale onay belgesinde belirtilen “kullanılabilir ödenek tutarı” nın (816.000 YTL) üzerinde olduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İhaleye teklif veren isteklilerden tek geçerli teklifin kalması, kalan teklifin de yaklaşık maliyetin ve kullanılan ödeneğin üzerinde olması sebebiyle; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

Hicabi ECE

Üye

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul