İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3300
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :53
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3300
Şikayetçi:
 Fahri Yalçın, Av.İbrahim Faruk Evirgen Tunus Caddesi 70/13 Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü 01330 Yüreğir / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.09.2007 / 2829.1
Başvuruya konu ihale:
 2006/60255 İhale Kayıt Numaralı “Ç.Ü.Diş Hekimliği Fak.Binaları İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.10.2007 tarih ve 06.07.49.0169/2007-64 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 12.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Ç.Ü.Diş Hekimliği Fak.Binaları İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Fahri Yalçın ’ın 11.09.2007 tarih ve 2829.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru sahibinin, Adana 2. İdare Mahkemesinin Esas No: 2007/1350 Karar No: 2007/1086 sayılı kararı ile “Dava dilekçesinin Kamu İhale Kurumuna tevdiine” karar verildiği, 20.08.2007 tarihli dava dilekçesinde özetle; “9 istekliden teklif geçerlik sürelerinin uzatılmaması talep edilmesine rağmen sadece 2 isteklinin talebi kabul ettiği, bu durumda rekabet ortamının sağlanamayacağı, sınır değerin altında fiyat teklif eden Hasan ALKAN & ALPAYTAŞ İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’den istenen belgeleri idareye sunmaması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklaması istenemediği, ayrıca, diğer düşük teklif sahibi Fahri YALÇIN’ın yasaklı bulunması nedeniyle açıklama talep edilemediği, açıklama istense ve uygun görülse bile ihale yetkilisince komisyon kararının onaylanamayacağı” gerekçeleriyle ihalenin iptal edilmesinin, gerek yasaklılık kararına karşı mahkeme yoluna gidilmiş olması ve Ankara 15. İdare Mahkemesinin 14.06.2007 tarih ve E: 20007/1743 sayılı karar ile yürütmeyi durdurma alınmış olması, gerekse ihale yetkilisinin kararının önceden ve ihale yetkilisi adına belirtilmesinin hukuki olmaması nedenleriyle Kanuna aykırı olduğu iddia edilmektedir

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden,  başvuru sahibi tarafından, 04.06.2007 tarihinde ihalenin iptal edilme gerekçelerinin açıklanmasının istenildiği, gerekçelerin açıklandığı 07.06.2007 tarih ve 606-7846 sayılı yazının 12.06.2007 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 18.06.2007 tarihli dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 30 günlük sürede şikayet başvurusu üzerinde bir karar vermediği, şikayetçinin 4734 sayılı İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin 30 günlük karar verme süresinin bitimini takip eden 15 günlük süre içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra doğrudan Adana 2. İdare Mahkemesi nezdinde 20.08.2007 tarihinde dava açıldığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, Fahri YALÇIN’ı temsile yetkili olduğuna dair verilen Baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin başvuru dilekçesine eklenmediği görülmüştür.

 

Diğer taraftan, inceleme konusu ihale hakkında Hasan ALKAN & ALPAYTAŞ İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine 19.10.2006 tarih ve 2006/UY.Z-2518 sayılı Karar ile ihale işlemlerinin iptaline karar verildiği, anılan Karara karşı Fahri YALÇIN tarafından açılan dava üzerine Ankara 15. İdare Mahkemesinin 26.12.2006 tarih ve E: 2006/176 sayılı Karar ile yürütmeyi durdurma kararı verildiği, söz konusu mahkeme kararının Kamu İhale Kurulunun 19.02.2007 tarih ve 2007/MK-13 sayılı kararı ile uygulandığı, idarece anılan Kurul Kararının uygulanması için yapılan işlemler sonucunda ihalenin, “ihale hakkında mahkeme sürecinin devam etmesi nedeniyle sağlıklı değerlendirme yapılamayacağı, dokuz geçerli teklif olmasına rağmen idarenin teklif ve teminat mektupların geçerlilik sürelerinin uzatılması talebine sadece Fahri Yalçın ve Özbek İnş. & Özyay İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığının olumlu cevap verdiği, Kurul Kararı gereği olarak aşırı düşük sorgulaması yapılması gereken Hasan ALKAN & ALPAYTAŞ İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ın istenen belgeleri sunmadığı, ihale üzerinde bırakılan Fahri Yalçın’ın yasaklı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle sözleşmeye davet edilemeyeceği, bu durumda verilecek kararın rekabet ortamını ve kamu yararını sağlayamayacağı” gerekçeleriyle iptal edildiği, ihalenin iptaline karşı yapılan Özbek İnş. & Özyay İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığının itirazen şikayet başvurusunun 13.08.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2751 sayılı kurul kararı ile uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 33. maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile iddiaların incelenmesine ilişkin hükümleri 22/6/2007 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer.”hükmüne,

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise; “İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

koşulları aranır.” Hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul