İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3302
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :55
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3302
Şikayetçi:
 Dağ Yapı İnşaat Tekstil San. ve Tic. Ltd Şti, Palmiye Mah. Menderes Bulvarı Hilton Apt. 2/3 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, Meşelik Kampusü ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.09.2007 / 26641
Başvuruya konu ihale:
 2007/74209 İhale Kayıt Numaralı “Müh. Mim. Fak. Derslikleri 4.Kısım İkmal-2 İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 08.07.69.0157/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünce 19.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Müh. Mim. Fak. Derslikleri 4.Kısım İkmal-2 İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Dağ Yapı İnşaat Tekstil San. ve Tic. Ltd Şti’nin 23.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.09.2007 tarih ve 26641 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Osmangazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Derslikleri 4. Kısım İkmal İnşaatı ihalesinin 19.07.2007 tarihinde yapıldığı, ihale dosyasındaki projelere göre teklif sundukları, ancak, idare tarafından projelerde yapılan bir takım revizyonların, ihale dosyasında firmalara verilen projelere işlenmediğini ihaleden sonra tespit ettikleri, örneğin projelerde 4 adet asansör olduğu halde 2 tanesinin idare tarafından iptal edildiği ve ihaleye 2 adet asansör üzerinden çıkıldığı, teklif veren firmaların bir kısmının 4 adet asansör, bir kısmının ise 2 adet asansör üzerinden teklif verdikleri, tekliflerini 2 adet asansör üzerinden veren firmaların, bunu idareden bir şekilde öğrendiklerinden bahisle söz konusu ihalede rekabet ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası içeriğindeki proje CD’ sinden, inceleme konusu ihaleye ait proje kapsamında 4 adet asansör imalatı bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Ancak, idarenin yaklaşık maliyet hesaplamasında 922.563 poz nolu “4 Durak 1m/sn 630 kg makine dairesiz asansör” imalatının 2 adet olarak yaklaşık maliyet hesaplamasına dahil edildiği görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde; “…Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.1.(m) maddesinde; “Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında  belirtilen belgeler” düzenlemesine,

 

Diğer Hususlar” başlıklı 59 uncu maddesinde; “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, istekliler tekliflerinin ekinde; teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ilişkin miktarları,  bunlara ait birim fiyatları,  bu fiyatlarla ilgili yapım şartlarına uygun analizleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini tekliflerine eklemek zorundadır   düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu düzenleme gereğince, istekliler tarafından idareye sunulan belgelerde;

 

Yapılan inceleme neticesinde, ihaleye teklif veren isteklilerden;

 

-Emtaş Ltd. Şti.’ nin teklifinde; 2 adet asansör,

-İhale üzerinde bırakılan Makhaf Ltd. Şti.’ nin teklifinde; 4 adet asansör,

-Başvuru sahibi Dağyapı Ltd. Şti.’ nin teklifinde; 4 adet asansör,

-Bordes A. Ş.’ nin teklifinde; 2 adet asansör yer aldığı görülmüştür.

-Kamer Ltd. Şti.’ nin ise, söz konusu belgeleri sunmadığı anlaşıldığından teklifinde kaç adet asansöre yer verdiği tespiti yapılamamıştır.

 

İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen projede 4 adet asansör imalatı bulunmasına karşın, idarenin yaklaşık maliyet hesaplamasında 2 adet asansör imalatına yer verdiği anlaşılmış olmakla birlikte başvuru sahibi tarafından, “inceleme konusu ihaleye ait projede revizyon yapılarak projede yer alan 4 adet asansörün, 2 tanesinin idare tarafından iptal edildiği ve ihaleye 2 adet asansör üzerinden çıkıldığı, bu revizyonun ihale dokümanı kapsamında verilen projelere işlenmediği ve tekliflerini 2 adet asansör üzerinden veren isteklilerin bunu bir şekilde idareden öğrendikleri” yönündeki iddiaya ilişkin somut bir bilgi ve belge bulunmadığı, tekliflerini projede 4 adet asansör olduğu kabulü ile sundukları tespit edilen, iki istekliden birisi olan Makhaf Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı, bir diğeri ve başvuru sahibi olan Dağyapı Ltd. Şti.’ nin ise ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif sahibi olarak belirlendiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen projede 4 adet asansör imalatı bulunmasına karşın, idarenin yaklaşık maliyet hesaplamasında asansör imalatını 2 adet üzerinden hesaplamaya dahil etmesinin, yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığını göstermekle birlikte, bu durum, isteklilerce inceleme konusu ihaleye teklif verilmesini engelleyecek ve ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte esasa etkili bir aykırılık olarak görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari Şartnamenin 7.1.(m) maddesinde; “Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında  belirtilen belgeler” düzenlemesine, “Diğer Hususlar” başlıklı 59 uncu maddesinde; “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, istekliler tekliflerinin ekinde; teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ilişkin miktarları,  bunlara ait birim fiyatları,  bu fiyatlarla ilgili yapım şartlarına uygun analizleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini tekliflerine eklemek zorundadır   düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamer Ltd. Şti.’ nin, söz konusu belgeleri sunmadığı anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır. Ancak, bu isteklinin değerlendirme dışı bırakılması ile sınır değerin altında ve üstünde kalan diğer istekliler açısından herhangi değişiklik olmadığı anlaşıldığından, Kamer Ltd. Şti.’ nin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, değerlendirmeye alınması esasa etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

              İncelemeye konu 2007/74209 İKN’li  ihalede; ihale dosyasının içeriğinden proje kapsamında 4 adet asansör imalatı bulunduğu anlaşılmaktadır.Ancak; idarenin yaklaşık maliyet hesaplamasında  asansör imalatının 2 adet olarak  maliyet hesaplamalarına dahil edildiği, görülmektedir. Kurul kararına esas inceleme raporunda da “ projede 4 asansör imalatı bulunmasına karşın, idarenin yaklaşık maliyet hesaplamasında imalatını 2 adet üzerinden hesaplamaya dahil etmesinin , yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığını gösterdiği vurgulanmış”, ancak, bu aykırılığın isteklilerce inceleme konusu ihaleye teklif vermesini engelleyecek ve ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte esasa etkili bir aykırılık olmadığı değerlendirmesine yer verilmiştir.

 

              İhaleye katılan ve teklif ekinde ; “Teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ilişkin miktarları, bunlara ait birim fiyatları,bu fiyatlarla ilgili yapım şartlarına uygun analizleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini” sunan dört istekliden iki adedinin 2 adet asansör imalatı,iki  adedinin ise 4 adet asansör imalatı yapılacağı esasına göre teklif verdikleri, buna göre ihaleye katılan isteklilerin yanılgıya düşmesine neden oldukları anlaşılmaktadır.

 

              Yerleşik kurul kararlarında isteklileri tereddütte düşüren idare uygulamalarının ihaleleri iptal nedeni olarak  değerlendirildiği, şikayete konu dosyada yukarıdaki tespitlerimizin de isteklileri yanılttığı görüşünde olduğumuzdan, bu haliyle  “İhalenin İptali” doğrultusunda karar verilmesi gerektiği karşı oyu ile  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

                     

                                                                                                   Abdullah DÜNDAR

                                                                                                              Üye

 

             

 

 

               

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul