İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3304
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :58
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3304
Şikayetçi:
 Tektaş Taşımacılık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti., Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı 918 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hadımköy Belediye Başkanlığı İstasyon Mahallesi Üstrampa Sokak 34555 Hadımköy Çatalca / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.09.2007 / 25226
Başvuruya konu ihale:
 2007/85986 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Hadımköy Geneli Yollarda Asfalt Nakli ve Serilmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.10.2007 tarih ve 06.07.16.0169/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hadımköy Belediye Başkanlığınca 23.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı Hadımköy Geneli Yollarda Asfalt Nakli ve Serilmesi İşi ihalesine ilişkin olarak Tektaş Taşımacılık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.09.2007 tarih ve 25226 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük bulunmasının mevzuata aykırı olduğu, aynı iş için geçen yıl yapılan ihalede ihale üzerinde kalan istekli tarafından 1 ton asfaltın serim ve nakliye fiyatı olarak 13,90 YTL teklif edildiği, başvuru konusu ihalede teklif edilen 13,50 YTL’nin aşırı düşük olmadığı, ihaleyi kazanan istekli tarafından teklif edilen 22,00 YTL’nin fahiş olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

23.07.2007 tarih ve 832 sayılı yazı ile, Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili bölümüne uygun olarak, yaklaşık maliyete ve geçerli tekliflere göre tespit edilen aşırı düşük teklif fiyatı sınır değerinden daha düşük fiyat teklif eden başvuru sahibinden, aşırı düşük bulunan teklif fiyatı hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38. maddesi uyarınca açıklama talep edilmiştir.

 

Tektaş Taş. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.07.2007 tarihli yazısı ile, nakliye işinin firmanın kendi araçları ile yapılacağı, asfalt serim işinin yapılacağı finişer makinesinin yine firmalarına ait olduğu, belirtilen araçların toplam maliyet içindeki yerinin firmanın takdirinde olduğu, nakliye ve serim işinde kullanılacaklar ile diğer araçlar için gerekli yakıt bedeli olarak 125.000,00 YTL, çalıştırılacak işçiler için 25.000,00 YTL ve işçilerin SSK gideri için de 13.000,00 YTL olmak üzere toplam 163.000,00 YTL kaynak ayrıldığı, bakiye bedelin firmanın karlılığı ile ilgili olarak yapılan bir tercih olduğu bildirilmiş, yazı ekinde, ISO14001 ve ISO9001 belgelerine ilişkin TÜRKAK teyitleri, firmanın makine ve araç park listesi ile bunlara ait fatura ve ruhsat suretleri sunulmuştur.

 

27.07.2007 tarihli İhale Komisyonu kararında; “Tektaş Taş. İnş. Tic. Ltd. Şti. adlı isteklinin yazılı açıklamasında yakıt, işçilik, SSK gibi giderlere toplamda 163.000,00 YTL kaynak ayrıldığı belirtilmektedir. Fakat isteklinin açıklamasının ekinde, kaynakların yakıt, işçilik, SSK giderleri karşılamakta yeterli olduğunu mesnetleyecek hiçbir analize rastlanmamıştır. İsteklinin açıklamasında, teklif fiyatıyla işin sağlıklı ve teknik koşullarına uygun yapılabileceğini ortaya net olarak koyabilecek hiçbir analizin ve açıklamanın bulunmadığı görülerek ... teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi” denilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38.maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yapım İşi İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” ile ilgili bölümünde de, “ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti  100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil) tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır” hükümleri bulunmaktadır.

 

Dolayısıyla, teklif fiyatı oluşturan maliyet bileşenlerini ve bunlara ait fiyat analizlerini veya piyasadan alınan fiyat tekliflerini sunmadan, afaki olarak öngörülen tutarlara göre fiyat açıklamasında bulunan başvuru sahibinin, aşırı düşük teklif fiyatı açıklamasının uygun görülmeyerek teklifinin reddedilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Bununla birlikte, İdarece yaklaşık maliyetin, idare malı 1 ton asfaltın serilmesi ve nakline ilişkin Yeditepe Asfalt İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Tek Asfalt İnş. Taah.San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Nisa Yol Yapım Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan fiyatların (sırası ile, 28, 30 ve 29 YTL) aritmetik ortalaması esas alınarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

Birim fiyat teklif alınmak üzere çıkılan ihaleye, başvuru sahibi tarafından 13,5 YTL/ton birim fiyat teklif edilmiştir. İhale üzerinde kalan ve yaklaşık maliyetin tespitinde fiyat teklifi alınan Yeditepe Asfalt İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ise 22 YTL/Ton fiyat teklif edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçleri Tespiti” başlıklı 9. maddesinde,

 

“İdarelerce, ihale konusu yapım işine ait yaklaşık maliyet;

a) Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından,

b) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan,

c) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak yapı maliyet fiyat ve değerlerinden,

d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinden,

e) (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 2 md.) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerin daha önce gerçekleştirdiği benzer yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlardan,

Biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir.

Kamu idarelerine ait yapı yaklaşık maliyetlerinin, birim fiyatların, rayiçlerin ve fiyat analizlerinin yapılacak iş veya iş kaleminin niteliğine uymadığı, işin yapım tekniği ile ilgili teknolojik aşamayı ve/veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı durumlarda, söz konusu fiyat ve analizler esas alınmaz, idarece yapılacak gerçekçi maliyet analiz ve tespitleri kullanılır.

İşin bütünü, iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iş, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir.

Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirim ve proforma faturaları dikkate alınmaz”

 

hükmü bulunmaktadır.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran idare yazısından anlaşıldığı üzere, ihale konusu iş için geçmiş yıllarda aynı idare tarafından yapılan ihale olduğu halde, yaklaşık maliyetin tespitinde, sadece piyasada bulunan 3 firmadan teklif alınmak üzere, ardışık üç teklif fiyatın aritmetik ortalaması ile yetinilmesi, yaklaşık maliyetin sağlıklı bir şekilde tespit edilmediğini göstermekte olup, Yönetmeliğin yukarıda yer verilen hükümlerine ve Kamu İhale Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesine düzeltici işlemle giderilemeyecek bir aykırı bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h ve ı bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- İdari Şartnamenin 7.3 maddesinde isteklilerin teklifleri ile birlikte ISO9001 ve ISO14001 belgelerini ve bunlara ait TÜRKAK teyit belgelerini sunmaları istenmiştir. Ancak, başvuru sahibi ve Mert İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında sunulmayan ISO9001 ve ISO14001 belgelerine ait TÜRKAK teyit belgeleri, 23.07.2007 tarihli yazılarla tamamlatılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde, “İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan isteklilerde, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının bu belgeleri sunması gerekir”,

 

Anılan Yönetmeliğin, “Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ile Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı 62 nci maddesinde, “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylarca veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır”

 

Hükümleri bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi ve Mert İnş. San. Tic. Ltd. Şti. teklif kapsamında sunmadıkları ISO9001 ve ISO14001 belgelerine ait TÜRKAK teyit belgelerin, idarece tamamlatılması yukarıda yer verilen hükümlere aykırı bulunmuştur.

 

2- İdareye yapılan 6.8.2007 tarihli şikayet başvurusu ile ilgili olarak idarece 17.8.2007 tarihli yazı ile ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerinin devamına karar verildiği ve bu yazının başvuru sahibine 18.8.2007 tarihinde tebliğ edildiği, sözleşmenin, 3.9.2007 tarihli Kuruma itirazen şikayet başvurusundan önce ihale üzerinde kalan istekli ile 31.8.2007 tarihinde imzalandığı, idarece şikayeti sonuçlandıran kararın 6.9.2007 tarihinde alındığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “İvedilik ve Kamu Yararı Bulunması Nedeniyle İhale İşlemlerine Devam edilmesi Kararının Alınması” başlıklı 11. maddesinde,

“(1) Şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alınabilir.

(2) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar, başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilir. Ayrıca başvuruyu sonuçlandıran karar  diğer isteklilere de bildirilir.

(3) İdarece usulüne uygun karar alınmadan ve bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır”,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale Yetkilisince İvedilik ve Kamu Yararı Bulunması Nedeniyle İhale İşlemelerine Devam Edilmesi Kararının Alınması” başlıklı 8. maddesinde,

“...

(2) Şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınması halinde bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın aynı anda ve ayrı ayrı alınması ve başvurana bu iki kararın birlikte (aynı zarfın içinde veya elden) tebliğ edilmesi gerekmektedir.

...

(6) İdarelerce, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde alınan karar ile başvuruyu sonuçlandıran kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren yedi gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Bu süreye uyulmadan veya usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşmenin imzalanması durumunda, Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu sözleşme hükümsüz sayılır”,

 

hükümleri bulunmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede, şikayeti sonuçlandıran karar ile birlikte alınmayan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemleri devam edilmesi kararının usulüne uygun olmadığı ve idareye şikayet başvurusuna karşı alınan bu kararın iletildiği 17.8.2007 tarihli yazının 18.8.2007 tarihinde bildiriminde itibaren 15 günlük Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu süresi beklenmeden sözleşmenin 31.08.2007 tarihinde Kanuna aykırı olarak imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul