• Karar No: 2007/UY.Z-3309
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :71
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3309
Şikayetçi:
 Aksel Klima İnş. Gıda Taş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kurt İsmail Paşa 7.Sok. Genç Kalan 2. Apt. Kat: 1 No: 2 Ofis / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Bingöl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü - BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25725
Başvuruya konu ihale:
 2007/56373 İhale Kayıt Numaralı “Bingöl Merkez Devlet Hastanesine Bağlı Göğüs Hastalıkları Hastanesi (Ek Bina 100 Yatak) İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 06.07.37.0157/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bingöl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 18.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bingöl Merkez Devlet Hastanesine Bağlı Göğüs Hastalıkları Hastanesi (Ek Bina 100 Yatak) İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Aksel Klima İnş. Gıda Taş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.09.2007 tarih ve 25725 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 19.07.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, bunun üzerine istedikleri açıklama talebinin  idare tarafından şikayet başvurusu mahiyetinde değerlendirilerek, sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin şirket ortaklarından Nasır ÇELİK’e ait iş deneyim belgesi olduğu, söz konusu kişinin Şirket Müdürü olduğu ancak, iş deneyim belgesinin bu şirkette kullanabilmesi için şirketin yarısından fazla hissesine sahip olduğunu belgelendirmediği, bu sebeple şikayetlerinin uygun bulunmadığının taraflarına tebliğ edildiğinden bahisle, ortaklarının hisse oranlarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin  teklif zarfının içerisinde yer aldığı ve zarf açma ve belge kontrol aşamasında eksik belge tutanağı düzenlenmediği, dolayısıyla tekliflerinin eksik belgeye dayandırılarak değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; “…Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler, en fazla beşte bir oranında dikkate alınır…” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (d) bendinde; “İş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde, tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. İş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, iş deneyim belgeleri bu tüzel kişilerin sadece birinde kullanılabilir (Standart Form KİK027.2/Y). Yıllara sari yapım işlerinde idareler, yükleniciden, bu ortaklık oranının muhafaza edildiğine dair Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazısını her yıl istemek zorundadırlar” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince; bir tüzel kişiliğin, herhangi bir ihalede ortaklarından birisinin sahip olduğu “iş bitirme”, “iş durum”, “iş denetleme” veya “iş yönetme” belgesini sunması durumunda, bu belge sahibi ortağın söz konusu tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunluluk taşımaktadır.

 

Başvuru sahibi Aksel Ltd. Şti.’ nin, inceleme konusu ihalede, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından İnşaat Mühendisi Nasır Çelik adına 27.02.2007 tarih ve 83 sayı ile düzenlenen “iş denetleme” belgesini sunduğu ve buna bağlı olarak sunmuş olduğu “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname” de söz konusu iş denetleme belgesinin bu isteklide yarıdan fazla hisseye sahip ortak Nasır Çelik’ e ait olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Ancak, başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu 30.03.2007 tarih ve 6777 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirket ortağı Nasır Çelik’ in Teknik Müdür olarak atandığının belirtilmesine karşın, şirket ortaklarının hisse oranlarının belirtilmediği görülmüştür. Dolayısıyla, iş denetleme belgesi sahibi Nasır Çelik’ in, bu iş denetleme belgesini söz konusu tüzel kişilikte kullanabilmesi için yukarıda ifade edilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereği tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olduğuna dair bir belgelendirme yapması gerekirken, bu yönde bir bilgi ve belge sunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, başvuru sahibi Aksel Ltd. Şti.’ nin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından, iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul