• Karar No: 2007/UY.Z-3328
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :110
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3328
Şikayetçi:
 Dr. Sedat Tuna YALINCAN, Tepecik Mah. Hamdi Açan Sok. No:1/2 41200 İzmit/ KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 İzmit Saraybahçe Belediye Başkanlığı, Ömerağa Mah. Cumhuriyet Cad. No:14 41100 İzmit / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28153
Başvuruya konu ihale:
 2006/5772 İhale Kayıt Numaralı “Acısu Parkı Sergi Üniteleri, WC ve Taksi Durağı Yapım İşi ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.10.2007 tarih ve 06.08.27.0186/2007-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmit Saraybahçe Belediye Başkanlığı tarafından 10.02.2006  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Acısu Parkı Sergi Üniteleri, WC ve Taksi Durağı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Dr.Sedat Tuna YALINCAN’ın 03.10.2007 tarih ve 28153 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

            1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

            2 İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin  üçüncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İzmit Saraybahçe Belediye Başkanlığının kent içindeki minik ve doğal sit alanı konumunda bulunan Acısu parkı içinde “Genel WC, Ticari Taksi Durağı ve Sergi Üniteleri” projesi geliştirerek bu projenin ihalesini gerçekleştirdiği, Kocaeli İdare Mahkemesi’nde açılan dava ile belediyenin yapmak isteği projenin ekleri ve tüm yasal izinler de dahil olmak üzere iptal edildiği, sözde geliştirilen aynı kapsamlı 2. projenin yürütmesinin de Kocaeli İdare Mahkemesi tarafından durdurulduğu, mahkeme kararlarının Saraybahçe Belediye Başkanlığına tebliğ edildiği halde inşaata devam edilerek kanuna ve hukuk devleti ilkelerine aykırı bir davranış sergilendiği, belediyenin bu projeyi ve ihale sürecini devam ettirmesinin hukuken mümkün olmadığı gibi bu şartlar altında ihaleyi alan firmaya da ödeme yapmasının hukuk dışı ve yolsuz bir uygulama olduğu, mahkeme kararlarına karşı inşaat çalışmalarının sürdüğünün 2 ayrı polis tutanağı ile sabit olduğu belirtilerek, yapılan ihalenin iptal edilmesi ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılması talep edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

            2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin  üçüncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul