İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3331
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :121
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3331
Şikayetçi:
 Taner ARDA Mühendislik İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Alemdar Han Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Gevher Nesibe/Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.10.2007 / 27990
Başvuruya konu ihale:
 2007/128605 İhale Kayıt Numaralı “H.Ü.Beytepe Kampusunda Fakültelere Hizmet Veren Muhtelif Derslik, Lab. ve Isl. Hac. Tad. ve Büy.Onarım Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.10.2007 tarih ve 06.08.22.0075/2007-46 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            H.Ü.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 11.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “H.Ü.Beytepe Kampusunda Fakültelere Hizmet Veren Muhtelif Derslik, Lab. ve Isl. Hac. Tad. ve Büy. Onarım Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Taner Arda Mühendislik İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 02.10.2007 tarih ve 27990 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Hacettepe Üniversitesi tarafından  11.09.2007 tarihinde yapılan “H.Ü. Beytepe Kampusünde Fakültelere Hizmet Veren Derslik, Laboratuar ve Islak Hacim Tadilat ve Büyük Onarım Yapılması” İhalesine  verdikleri teklifin idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden sundukları açıklamaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesine uygun olmadığı, teklifi oluşturan her bir iş kalemi için teklif etmiş oldukları birim fiyatlara ait analizlerin ve proforma faturaların yer almadığı, mekanik tesisat işleri ve elektrik tesisatı  işlerine ait imalat kalemlerinin bulunmadığı, yapılacak mekanlara göre toplam fiyat verildiği ancak verilen fiyatın ne şekilde hesaplandığı ile ilgili bilgiye yer verilmediği gerekçeleri ile kabul edilmediği,  ancak kendilerinin teklif bileşenlerini oluşturan fiyatların  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  fiyatları olduğu ve teklifi oluşturan inşaat, elektrik, mekanik ve tesisat imalatlarına ait iş kalemleri tek tek fiyatlandırılarak hesap cetvellerinin idareye teslim edildiği, teklif fiyatı içinde belirtilen müteahhitlik karı olarak gösterilen 26.615,75 YTL dışındaki tutarın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarından oluştuğu, idari şartnamenin 36 ncı maddesinde  yer alan “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.” hükmü gereğince tekliflerinin Kanuna  ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan en düşük teklif olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından idarenin nihai kararının 28.09.2007  tarihinde tebellüğ edildiği, idarece 27.09.2007 tarihinde alınan ivedilik ve kamu yararı kararının da başvuru sahibi tarafından 28.09.2007 tarihinde elden tebellüğ edildiği, bu durumda 02.10.2007 tarihinde Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun üç günlük başvuru süresinin aşılarak yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, başvuru sahibinin dilekçesinde yer verdiği iddialarla ilgili olarak yapılan incelemede ise; başvuru konusu ihalede idarece 4734 sayılı Kanunun 38 inci madde kapsamında yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden yapmış olduğu açıklamalarda sadece hesap cetvellerinin sunulduğunun başvuru sahibi tarafından da belirtildiği,  ancak  başvuru sahibi tarafından teklifi oluşturulan fiyatların Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait fiyatlarından oluşturulmasının, aşırı düşük teklif sorgulamasında analiz ve proforma fatura sunulmamasını gerektirmediği, söz konusu belge ve bilgilerin açıklama kapsamında sunulması, fiyatı oluşturan bileşenler ve rayiçlerin idarece görülmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir.Söz konusu bilgiler işin yürütülmesi aşamasında da kullanılabilecektir. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiası ciddi bulunmamıştır.    

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul