• Karar No: 2007/UY.Z-3334
  • Toplantı No: 2007/058
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/058
Gündem No :2
Karar Tarihi:09.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3334
Şikayetçi:
 Gürkan Koçyiğit Lale Cad. Çekirdekçiler İş Merkezi Kat:3 No:132-133 NEVŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeni Mah. Yeni Kayseri Cad. No:14 NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25791
Başvuruya konu ihale:
 2007/78874 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir Ürgüp Kongre Merkezi Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.10.2007 tarih ve 08.07.41.0111/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce 24.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Nevşehir Ürgüp Kongre Merkezi Onarım İşi ihalesine ilişkin olarak Gürkan Koçyiğit’in 10.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.09.2007 tarih ve 25791 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; SSK gider hesaplarının gerçeği yansıtmadığı, teklifin teknik şartnameye uygun olmadığı, 18,071/2-27,531 pozlarına ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu ÜRG… ile başlayan pozlarına ait analizlerin sunulmadığı gerekçeleri ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin söz konusu işleminin mevzuata aykırı olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak, Serkan Özkan’ın 05.09.2007 tarihinde yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 09.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3333 sayılı Kararıyla; “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamede ve İşe ait ihale ilanında “Proje ve şartnameler ve mahal listelerindeki imalatlara ait metraj, her kaleme ait fiyatlar, analizler yada destekleyici başka evraklarla belgelendirmek koşuluyla, işle ilgili bütün hesapları gösteren: Teklifi oluşturan bileşenler ile ilgili ayrıntıları olarak a) Yapım yönteminin ekonomik olması b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü, husuları istekli tarafınca belgelendirilerek ve yazılı olarak teklif zarfı içerisinde verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenleme ile istenilen belgeler, yönetmeliğin cevaz verdiği sınırların dışındadır. Anılan Yönetmelik’te istenebilecek belgeler olarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde kullanılmak üzere analizlerden bahsedilmişken, idare tarafından bu tanımlamanın dışında, bir aşırı düşük teklif açıklamasının tüm unsurları teklif veren ve aşırı düşük olsun veya olmasın tüm isteklilerden istenilmiştir. Bu husus isteklilerin hata yapmasına ve ihalede değerlendirme dışı bırakılmalarına sebebiyet vermiş; ayrıca isteklilerin teklif maliyetini artırıcı nitelikte olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine de aykırı olup, bu aykırılık düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,” karar verildiği tespit edilmiştir. dolayısıyla bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul