İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3335
  • Toplantı No: 2007/058
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/058
Gündem No :3
Karar Tarihi:09.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3335
Şikayetçi:
 Tisa İnş. Tic Ve Turz. Ltd. Şti, Çetinemeç Bulv. 6.Cad. No:13/10 A.Öveçler ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeni Mah. Yeni Kayseri Cad. No:14 NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.09.2007 / 26078
Başvuruya konu ihale:
 2007/78874 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir Ürgüp Kongre Merkezi Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.09.2007 tarih ve 08.07.48.0111/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce 24.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Nevşehir Ürgüp Kongre Merkezi Onarım İşi ihalesine ilişkin olarak Tisa  İnş. Tic. ve Turz. Ltd. Şti.’nin 20.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.09.2007 tarih ve 26078 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)Sundukları anahtar teknik personele ilişkin belgelerin uygun olmadığı

 

2)Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçeleri ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin söz konusu işleminin mevzuata uygun olmadığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak, Serkan Özkan’ın 05.09.2007 tarihinde yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 09.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3333 sayılı kararıyla; “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamede ve İşe ait ihale ilanında “Proje ve şartnameler ve mahal listelerindeki imalatlara ait metraj, her kaleme ait fiyatlar, analizler yada destekleyici başka evraklarla belgelendirmek koşuluyla, işle ilgili bütün hesapları gösteren: Teklifi oluşturan bileşenler ile ilgili ayrıntıları olarak a) Yapım yönteminin ekonomik olması b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü, husuları istekli tarafınca belgelendirilerek ve yazılı olarak teklif zarfı içerisinde verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenleme ile istenilen belgeler, anılan yönetmeliğin cevaz verdiği sınırların dışındadır. Anılan Yönetmelik’te istenebilecek belgeler olarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde kullanılmak üzere analizlerden bahsedilmişken, idare tarafından bu tanımlamanın dışında, bir aşırı düşük teklif açıklamasının tüm unsurları teklif veren ve aşırı düşük olsun veya olmasın tüm isteklilerden istenilmiştir. Bu hususun isteklilerin hata yapmasına ve ihalede değerlendirme dışı bırakılmalarına sebebiyet vermesi; ayrıca isteklilerin teklif maliyetini artırıcı nitelikte olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine de aykırı olup, bu aykırılık düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihalenin iptalinin gerektirmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,” karar verildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul