İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3337
  • Toplantı No: 2007/058
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/058
Gündem No :5
Karar Tarihi:09.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3337
Şikayetçi:
 Özkay Grup İnş. Pro. Taah. Elek. Klima Sis. Tur. Gıda İth. İhr. San Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Bülent KAPTAN, Gaziler Cad. No: 361/2 Kat: 4 D:406 Yenişehir/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Merkez/ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.02.2007 / 5374
Başvuruya konu ihale:
 2006/142889 İKN|li ” T Bloklar Mekanik Tesisat İşleri (Klima Santralleri ve Soğutma Grubu)” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 06.01.21.0132/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından 30.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ” T Bloklar Mekanik Tesisat İşleri (Klima Santralleri ve Soğutma Grubu)” ihalesine ilişkin olarak Özkay Grup İnş. Pro. Taah. Elek. Klima Sis. Tur. Gıda İth. İhr. San Tic. Ltd. Şti.’nin 24.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.02.2007 tarih ve 5374 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuruda tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince süresi içerisinde tamamlanmadığı gerekçesiyle alınan  Kamu İhale Kurulunun 22.03.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1128 sayılı kararıyla “1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, 2) Aynı yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına ,” karar verildiği,

 

Şikayetçi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7 nci  İdare Mahkemesince alınan 07.06.2007 tarih ve E:2007/487 sayılı kararıyla Kamu İhale Kurulunun 22.03.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1128 sayılı kararının  yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine alınan Kamu İhale Kurulunun 27.08.2007 tarih ve 2007/MK-99 sayılı kararıyla “1) 22.03.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1128 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2) Anılan mahkeme kararında yer verilen gerekçeler doğrultusunda başvurunun esasının incelenmesine geçilmesine” karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihalede tekliflerinin en düşük teklif olduğu, idare tarafından aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilip açıklama istenildiği, idarece bazı imalat kalemlerine ait proforma faturaların imzasız olduğu, ihale konusu işe ait olmadığı opsiyonlu (kısa süreli) olduğu, bir kısım imalatların teknik şartnameyi sağlamadığı, eksik metraj çıkarıldığı iddialarıyla açıklamaların yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldıkları, idarenin saptamalarının haksız olduğu, şöyle ki; havalandırma ve klima santrallerine ait cihazların proforma faturaların imzasız olmasının işin esasına etkili olmadığı, niteliği gereği proforma faturasının olmaması veya eksik olması teknik hukuk anlamında bir eksiklik olmadığı, eksik metraj çıkarıldığı iddiasının yersiz olduğu, çünkü projeden birebir ölçüm yapılmak suretiyle metraj çıkarıldığı,Chiller sirkulasyon pompaları şartname değerlerini şartname değerlerini birebir sağlamakta olup yapılabilirlik sınırlarında olduğu, müvekkil firmalarının değerlendirme dışı bırakılmasının kamuyu büyük zarara uğrattığı iddia edilmektedir.

 

            Ankara 7 nci  İdare Mahkemesince alınan 07.06.2007 tarih ve E:2007/487 sayılı karara konu başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece 15.01.2007 tarihinde alına komisyon kararı ile teklifleri tespit edilen sınır değerin altında kalan başvuru sahibi Özkay Grup İnş. Pro. Taah. Elek. Klima Sis. Tur. Gıda İth. İhr. San Tic. Ltd. Şti., Gültekin Teknik San. ve Tic. Ltd. Şti., Omega İnş. San. ve Tic.–Seyfettin Karakaş ve Mustafa Macit Kayıhan isimli isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince teklifleri aşırı düşük bulunarak tekliflere ilişkin açıklama istenildiği Omega İnş. San. ve Tic.–Seyfettin Karakaş’ın açıklama vermediği, başvuru sahibi dahil diğer isteklilerin ise açıklamaları yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Başvuru sahibinin  aşırı düşük bulunan teklifine ilişkin açıklamaları idarece;       

 

İşin önemli imalat kalemlerinden olan havalandırma ve klima santrallerine ait firmaca öngörülen cihazların proforma faturalarının imzasız ve içerikte yer alan imalatların başka bir ihale konusu işe ait olduğu, teknik şartname değerlerinden farklı olduğu, verilen fiyatların, firmaca belirtilen marka cihaza ait olmadığı, ayrıca o fiyatlara karşılık gelen önerilen cihazların, yine proforma faturalarının imzasız ve opsiyonlu(kısa süreli) olduğu ve teknik şartnamenin "EUROVENT Belgesine sahip olacaktır." maddesini sağlamadığı,

 

Chiller sirkülasyon pompalarının firmaca öngörülen markalara ve modellere ait olan cihazların yapılabilirlik sınırlarının altında fiyatlara sahip olduğu,

 

Otomasyon bölümüne  ait firmaca   öngörülen marka ve model  cihazların proforma faturalarının olmadığı, sadece imzasız ve taahhüt içermeyen fotokopilerden ibaret fiyat listeleri olduğu, teknik şartname gereğince bulunması gereken ayrıntılı nokta listelerinin bulunmadığı,

 

Elektrik imalatlarına ilişkin keşiflerin ( havalandırma elektriği + OG,AG, trafo elektrik işleri) ile ilgili yapılan etüd ve metraj çalışmalarının eksik olduğu ve söz konusu fiyatların, işin yapılabilirliğini temin edecek mertebenin yapılabilirlik fiyatlarının çok altında olduğu tespit edilmiştir.

 

İnşaat imalatlarına ait işin yapılabilirliğini kanıtlayıcı, herhangi bir imalat analizi veya proforma fatura, belge bulunamadığı ve firmaca öngörülen fiyatların işin yapılabilirliğini sağlayan fiyatların çok altında olduğu,

 

Kapsam olarak en önemli imalat kalemini teşkil eden, soğutma gruplarına ait Proforma faturalarının imzasız ve opsiyonlu ( 1 hafta) olduğu,

 

Özgünlüğü gereği yapılması gereken testler ile ilgili ( kanal hava kaçak testi,partikül sayım testi, filtre kaçak testi,odalar arası kaçak testi v.b) önem arz eden işlemlere ait herhangi bir açıklama, fatura, belge olmadığı,

 

Taahhüdünün gerçekleştirilebilmesi için ; teklif tutarı üzerinden ödenmesi gereken SSK işçilik matrahına tekabül eden parasal tutar, noter sözleşme masraf bedeli , karar ve damga vergisi bedeli, kesin teminat masraf bedelleri, v.b. ( genel giderler ve müteahhit kan hariç) sözleşmeye esas oluşturacak giderlerin toplamı; teklif bedelinin yaklaşık % 7-8 dolayında bir tutarda olması durumu, mevcut açıklamalardaki parasal tutara ilave bir bedel olacağı, bu durumun işin yapılabilirliğini azaltıcı önemli bir unsur olduğu,

 

Yalnızca yapım yönteminin ekonomik olması yönünden açıklama yapıldığı, ancak ana imalat kalemlerine ilişkin yapılan  fiyatlandırma belgelerinin (proforma fiyatlar yada faturalar) bir kısmının imzasız, ilgili işe ait olmadığı, opsiyonlu (kısa süreli) olduğu, bir kısım imalatların teknik şartnameyi sağlamadığı, eksik metraj çalışmalarının yapıldığı gerekçeleriyle yeterli bulunmayarak teklifinin reddedildiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin göndermiş olduğu ihale işlem dosyası içerisinde yer alan başvuru sahibinin aşırı düşük sorgulamasına vermiş olduğu açıklamalar incelendiğinde ;

 

Başvuru sahibinin ihale konusu işin imalat kalemlerinden havalandırma ve klima santrallerine ait sunmuş olduğu proforma faturaların imzasız olduğu, kendisinin hazırladığı teklifine esas bu imalata ilişkin hesap cetvelinde yer alan fiyatlar ile İmeksan firmasından alınmış proforma faturalarda yer alan fiyatların birbirine uygun olmadığı, hesap cetvelinde Tetisan marka olarak belirtilen klima santrallerinin ekte yer alan ve teknik özellikleri gösterilen KLS Ltd. Şti.’nden alınmış proforma faturalarda belirtilmediği, ihale dokümanında yer alan havalandırma tesisatına ilişkin teknik şartnamede belirtilen "EUROVENT Belgesine sahib olunması koşuluna ilişkin bir açıklama veya bilgi belgenin yer almadığı,

 

İnşaat kalemlerine ilişkin herhangi bir imalat analizi veya proforma fatura veya belgeye açıklama dosyası içerisinde yer verilmediği,

 

Soğutma Tesisatı imalat kalemlerine ilişkin AIRFEL Paz. İth. İhr. A.Ş. kaşesi taşıyan ancak imzasız iki adet proforma faturanın sunulduğu,      

 

            Otomatik Kontrol Tesisatı (Otomasyon) imalat kalemine ilişkin açıklamalarda Termmarket firması antetli toplam tutar olarak belirtilmiş imzasız fiyat teklifinin yer aldığı, Otto Otomasyon firması antetli imzasız fiyat teklifinin yer aldığı, aynı zamanda imzasız ve fiyat teklifi içermeyen fiyat listesi kataloğunun yer aldığı bu kısma ait istekli tarafından hazırlanan hesap cetvelinde yer alan kalemler ve fiyatların birbirine uygun olmadığı, 

 

            Başvuru sahibinin açıklamalarının sadece işin yapım yönteminin ekonomik olmasına ilişkin olduğu,  

           

Tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.  hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda yer alan tespitler ve hükümler birlikte değerlendirildiğinde idarece tespit edilen sınır değerin altında kalan ve teklifi aşırı düşük bulunarak açıklama istenilen başvuru sahibinin açıklamalarının idarece yeterli görülmemesi yerindedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul